Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 45 poz. 1497

Uchwała nr IV/11/11 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

z dnia 31 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wyśmierzyce na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ,art. 258 ust.1 pkt 3, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240z póź. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241 )

§ 1. 1.Ustala się dochody w łącznej kwocie 10.946.224,00 z tego: a) bieżące w kwocie 6.572.952,00 b) majątkowe w kwocie 4.373.272,00 w tym dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 860.446,00 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. 2.Ustala się wydatki w łącznej kwocie 11.664.184,00 z tego: a) bieżące w kwocie 6.676.511,00 b) majątkowe w kwocie 4.987.673,00 w tym wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 860.446,00 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 3.Ustala się deficyt w wysokości 717.960,00 sfinansowany przychodami pochodzącymi z : a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 636.960,00 b) wolnymi środkami w kwocie 81.000,00

§ 2. 1.Ustala się przychody budżetu w kwocie 798.960,00 z następujących tytułów : a) wolnych środków w kwocie 162.000,00 b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 636.960,00 2.Ustala się rozchody budżetu w kwocie 81.000,00 z następujących tytułów : a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 81.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 3. 1.Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek przeznaczonych na zadania inwestycyjne: a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 b) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 2.004.113,00zł

§ 4. Ustala się : 1. Rezerwę ogólną w wysokości 40 000,00 zł. 2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 15.000,00

§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2011 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:. 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3, pkt.1, lit.a w kwocie 500.000,00 niniejszej uchwały. 2. Zaciągania pożyczek na wyprzedzające finansowanie do kwoty 2.004.113,00 określonej w § 3, pkt.1, lit.b niniejszej uchwały. 3. Do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 500 000 zł. 4. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu czy rozdziału na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 5. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujacych jednak zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzenia nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań do kwoty 3 000 zł w ramach jednego zadania.

§ 9. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr Mirosław Bomba

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/11/11
Rady Miejskiej w Wyśmierzycach
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/11/11
Rady Miejskiej w Wyśmierzycach
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/11/11
Rady Miejskiej w Wyśmierzycach
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.doc

Wydatki majatkowe

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/11/11
Rady Miejskiej w Wyśmierzycach
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Przychody i rozchody

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/11/11
Rady Miejskiej w Wyśmierzycach
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Dotacje

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/11/11
Rady Miejskiej w Wyśmierzycach
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.xls

Zakł.budżet

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/11/11
Rady Miejskiej w Wyśmierzycach
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.xls

Dochody zlecone

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/11/11
Rady Miejskiej w Wyśmierzycach
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.xls

Wydatki zlecone

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe