| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/21/10 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrów Mazowiecka na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ust 1 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 34 087 278 zł , z tego:

1) bieżące w kwocie 32 045 402 zł ,

2) majątkowe w kwocie 2 041 876 zł ,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 40 152 330 zł , z tego:

1) bieżące w kwocie 28 650 550 zł ,

2) majątkowe w kwocie 11 501 780 zł ,

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2 a.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartą umową w wysokości 40 272 zł .

§ 2.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 065 052 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9 361 745 zł , z następujących tytułów:

1) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 8 006 745 zł ,

2) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1 355 000 zł ,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 296 693 zł , z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie - 1 805 088 zł ,

2) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 1 491 605 zł ,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 7 000 000 zł z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.

5. Ustala się limity zobowiązań:

1) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w

§ 2 ust. 1 i 2,

2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3,

3) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie

5 000 000 zł .

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200 000 zł .

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 70 000 zł , z tego:

1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 63 000 zł ,

2) na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym w wysokości 7 000 zł .

§ 4.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych – zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5.

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 7 000 000 zł ,

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej do wysokości 5 000 000 zł ,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 2 000 000 zł ,

c) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 5 pkt 3 lit. b)uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych także w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Jabłonka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/21/10
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Planowane dochody na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/21/10
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki 2011

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr III/21/10
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2a.xls

Plan wydatków majątkowych na 2011 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/21/10
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Przychody i rozchody budżetu na rok 2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/21/10
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/21/10
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.xls

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/21/10
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.doc

Plan dochodów budżetu państwa na rok 2011 związanych z realizacją zadań zleconych.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/21/10
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.doc

Dotacje udzielone z budżetu w 2011 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/21/10
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.doc

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »