| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy w Orońsku

z dnia 28 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orońsko na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 , art.214 , art.215, art.217, art.235, art.237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Gminy w Orońsku uchwala, co następuje ;

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 22 982 242 zł. z tego :

a) bieżące w kwocie 14 191 488 zł.

b) majątkowe w kwocie 8 790 754 zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 29 329 242 zł. z tego :

a) bieżące w kwocie 14 172 082 zł.

b) majątkowe w kwocie 15 157 160 zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 .

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2011 - 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartą umową w wysokości 25 000 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 6 347 000 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów w kwocie 6 050 000 zł.

b) pożyczek w kwocie 297 000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14 775 887 zł., z następujących tytułów:

a) kredyty w kwocie 8 378 000 zł.

b) pożyczki w kwocie 297 000 zł.

c) pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 6 100 887 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8 428 887 zł. z następujących tytułów:

a) kredyty w kwocie 2 228 000 zł.

b) pożyczki w kwocie 100 000 zł.

c) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 6 100 887 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań:

a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 pkt 1a i 1b,

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 pkt 3a i 3b

c) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 6 100 887 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 56 900 zł. z tego ;

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 35 000 zł.

b) na cele oświatowe w wysokości 21 900 zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan rocznych wydatków inwestycyjnych zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Orońsko na 2011 rok zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 , pkt. 4 niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

3. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w obrębie działu.

4. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.

§ 8. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z podjęcia i obowiązuje z mocą od 1 stycznia 2011 roku oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Ciepiela

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/19/11
Rady Gminy w Orońsku
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr IV/19/11 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 stycznia 2011r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/19/11
Rady Gminy w Orońsku
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr IV/19/11 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 stycznia 2011r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/19/11
Rady Gminy w Orońsku
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr IV/19/11 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 stycznia 2011r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/19/11
Rady Gminy w Orońsku
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr IV/19/11 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 stycznia 2011r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/19/11
Rady Gminy w Orońsku
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/19/11 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 stycznia 2011r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/19/11
Rady Gminy w Orońsku
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/19/11 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 stycznia 2011r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/19/11
Rady Gminy w Orońsku
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.xls

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/19/11 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 stycznia 2011r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »