Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 59 poz. 1897

Uchwała nr III/19/11 Rady Gminy w Skórcu

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami i innymi podmiotami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234,poz.1536) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała niniejsza określa szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwany dalej „konsultacjami”.

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w § 1, w sprawie poddanej konsultacji.

2. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są dla Wójta wiążące.

§ 3. Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego mogą mieć formę:

1) bezpośrednich otwartych spotkań z przedstawicielami organizacji i innych podmiotów pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Skórzec;

2) wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii.

§ 4. Informację o konsultacjach publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej i w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń wskazując:

1) przedmiot konsultacji;

2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

3) formę konsultacji;

4) termin i miejsce składania uwag i propozycji;

5) wzór formularza zgłaszania opinii;

6) miejsce konsultacji - w przypadku organizowania spotkania otwartego.

§ 5. Termin konsultacji nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania informacji, o której mowa w § 4.

§ 6. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informację o formie konsultacji, terminie i przedmiocie konsultacji oraz wynikach konsultacji, który publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej i w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń.

§ 7. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób zgodny z niniejszą uchwałą.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


Grażyna PIETRAK

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-04-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe