Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 59 poz. 1899

Uchwała nr V/18/11 Rady Gminy Cegłów

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010r Nr 234, poz. 1536) Rada Gminy Cegłów uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się szczegółowe zasady konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Załącznik do Uchwały Nr V/18/11
Rady Gminy Cegłów
z dnia 24 lutego 2011 r.

Szczegółowe zasady konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

I. Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w niniejszych „Zasadach” jest mowa o:

a) ustawie należy przez to rozumieć ustawę ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j.Dz. U z 2010r Nr 234, poz. 1536 ),

b) organizacji pozarządowej należy przez to rozumieć organizacje określone w art.3 ust.2 ustawy

2. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadza się w oparciu o zasady określone w art.5 ust.3 ustawy,

3. Konsultacje przeprowadza się w przypadku skierowania pod obrady Rady Gminy Cegłów projektów aktów prawa miejscowego w sferze zadań publicznych, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych.

4. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w ust.2 o poddanej konsultacji sprawie.

5. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy,

6. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy.

II. Szczegółowy sposób i formy konsultacji:

1. Wójt powołuje i odwołuje Zespół Doradczy do współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi zwany dalej „Zespołem”.

2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, Wójta Gminy Cegłów i Rady Gminy Cegłów.

3. Do zadań Zespołu należy:

1) Konsultowanie i opiniowanie rocznego lub wieloletniego programu Gminu Cegłów z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy,

2) Konsultowanie i opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących strefy zadań publicznych o których mowa w art.4 ustawy,

3) Zgłaszanie propozycji działań na rzecz organizacji pozarządowych,

4) Działania Zespołu mają charakter doradczy, opinie Zespołu nie są wiążące.

4. Konsultacje mogą być przeprowadzone z inicjatywy:

1) Rady Gminy Cegłów,

2) Wójta Gminy Cegłów.

5. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są:

1) Zespół Doradczy do współpracy z organizacjami pozarządowymi w Gminie Cegłów jako organ opiniodawczy,

2) Działające na terenie Gminy Cegłów organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w ar.3 ust. 3 ustawy, mające wpisaną w działalność statutową daną dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje.

6. Konsultacje mogą mieć formę:

1) bezpośrednich spotkań,

2) wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii,

3) poprzez ankiety na stronie internetowej gminy.

7. 7. O wyborze danej formy konsultacji i terminie decyduje organ zarządzający konsultacje.

8. Informację o podejmowanych konsultacjach ogłasza się na stronie internetowej Gminy, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. W przypadku konsultacji w formie bezpośrednich spotkań informacje o podejmowanych konsultacjach w terminie 7 dni przed wyznaczoną datą spotkania wysyła się pocztą tradycyjną lub elektroniczną zainteresowanym organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy podając cel podejmowanych konsultacji.

9. Z konsultacji w formie bezpośredniego spotkania sporządza się protokół zawierający ustalenia i opinie oraz załącza się listę obecności.

III. Postanowienia końcowe:

1. Wyniki konsultacji przedstawia się Radzie Gminy Cegłów,

2. Wyniki konsultacji mogą być również opublikowane na stronie internetowej Gminy i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr inż. Teodora Wójcik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-04-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe