Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 59 poz. 1900

Uchwała nr V/15/11 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na obszarze gminy Wyśmierzyce

Tekst pierwotny

Rada Miejska w Wyśmierzycach na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami / oraz art.24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków / tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz.858 z późn. zm./ uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dla odbiorców pobierających wodę z sieci wodociągowej na terenie gminy Wyśmierzyce:

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Cena wody netto

I kategoria – indywidualne gospodarstwa domowe oraz jednostki i zakłady budżetowe na terenie gminy

zł/m3

2,78

II kategoria – pozostali odbiorcy

zł/m3

3,89

2. Dla dostawców odprowadzających ścieki do sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na terenie gminy Wyśmierzyce

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Cena wody netto

I kategoria – indywidualne gospodarstwa domowe oraz jednostki i zakłady budżetowe na terenie gminy

zł/m3

2,78

II kategoria – pozostali dostawcy

zł/m3

3,89

3. Miesięczne stawki opłaty abonamentowej przypadające na jednego odbiorcę zaliczanego do I i II kategorii odbiorców pobierających wodę i dostawców odprowadzających ścieki do sieci kanalizacyjnej, ustala się na kwotę 1,00 zł Ustalone taryfy i stawki nie zawierają podatku od towarów i usług /VAT/. Podatek VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2. Taryfy obowiązują od dnia 01 kwietnia 2011 roku do dnia 31 marca 2012 roku

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyśmierzyc

§ 4. Tracą moc: 1/ Uchwała Rady Miejskiej w Wyśmierzycach Nr XXII/77/08 z dnia 16 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na obszarze gminy Wyśmierzyce 2/Uchwała Rady Miejskiej w Wyśmierzycach Nr XXIV/84/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków na obszarze gminy Wyśmierzyce

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .i obowiązuje nie wcześniej niż z dniem 1 kwietnia 2011 r.

Przewodnicząca Rady


mgr Mirosław Bomba

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-04-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe