Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 59 poz. 1902

Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Radzanów

z dnia 23 grudnia 2010r.

w sprawie stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 Nr 157, poz. 1241: z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 10 ust 1 i 2 oraz art. 12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 576 zł,

- posiadający katalizatory - 480 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 672 zł,

- posiadający katalizatory - 576 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 780 zł,

- posiadający katalizatory - 672 zł,

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 780 zł,

- posiadający katalizatory -480 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 900 zł,

- posiadający katalizatory -480 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1236 zł,

- posiadający katalizatory - 480 zł,

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 780 zł.;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1 188 zł,

- posiadający katalizatory 600 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 488 zł,

- posiadający katalizatory 1 272 zł,

§ 2. Pobór podatku następuje w drodze:

1) wpłat na rachunek budżetu gminy,

2) wpłat w kasie Urzędu.

§ 3. 1. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy służące do przewozu dzieci do szkół.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje środków transportowych wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVIII/107/2008 Rady Gminy Radzanów z dnia 18.11.2008r. w sprawie stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Rajnik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/9/2010
Rady Gminy Radzanów
z dnia 23 grudnia 2010 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 Ustawy

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pnuematycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

900

1128

13

14

1008

1248

14

15

1128

1356

15

1248

1452

Trzy osie

12

17

768

1248

17

19

900

1356

19

21

1008

1452

21

23

1128

1680

23

25

1248

1812

25

1248

1812

Cztery osie i wiecej

12

25

1008

1248

25

27

1248

1452

27

29

1452

1884

29

31

1896

2724

31

1896

2724


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/9/2010
Rady Gminy Radzanów
z dnia 23 grudnia 2010 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy

Liczba osi dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciagnik balastowy + przyczepa (tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1584

1968

18

25

1644

2028

25

31

1692

2088

31

1740

2112

Trzy osie i więcej

12

40

1644

1968

40

1968

2724


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/9/2010
Rady Gminy Radzanów
z dnia 23 grudnia 2010 r.

Stawki podatku dla przyczep i naczep określonych w art. 8 pkt 6 ustawy

Liczba osi dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

528

576

18

25

576

636

25

636

672

Dwie osie

12

28

900

960

28

33

960

1056

33

38

1008

1356

38

1356

1908

Trzy osie i wiecej

12

38

840

1140

38

1140

1908

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-04-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe