| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 37/V/11 Rady Gminy Słupno

z dnia 18 marca 2011r.

w sprawie przekazania do korzystania sołectwom Gminy Słupno z nieruchomości Gminy Słupno oraz uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie Gminy Słupno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 7 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Słupno uchwala, co następuje:

§ 1. Przekazuje się poszczególnym sołectwom do korzystania z nieruchomości Gminy Słupno z przeznaczeniem na świetlice wiejskie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje Regulamin świetlic wiejskich stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 73/VIII/07 Rady Gminy w Słupnie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie przekazania w użytkowanie sołectwom gminy Słupno nieruchomości oraz uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Słupno, uchwała Nr 235/XXIII/09 Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie przekazania w użytkowanie sołectwu Liszyno świetlicy położonej we wsi Liszyno Gmina Słupno, uchwała Nr 256/XXVII/09 Rady Gminy w Słupnie z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie przekazania w użytkowanie sołectwu Wykowo świetlicy położonej we wsi Wykowo Gmina Słupno oraz uchwała Nr 335/XXXIV/10 Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie przekazania w użytkowanie sołectwu Barcikowo świetlicy położonej we wsi Barcikowo Gmina Słupno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i w sołectwach.

Przewodnicząca


Elżbieta Kuchta


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 37/V/11
Rady Gminy Słupno
z dnia 18 marca 2011 r.

Wykaz nieruchomości przekazanych poszczególnym sołectwom do dysponowania

1) Świetlica Wiejska w Bielinie - działka nr 116

2) Świetlica Wiejska w Wykowie - działka nr 197

3) Świetlica Wiejska w Rydzynie - działka nr 184/2

4) Świetlica Wiejska w Mirosławiu - działka nr 97

5) Świetlica Wiejska w Szeligach - działka nr 51/2

6) Świetlica Wiejska w Liszynie - działka nr 19

7) Świetlica Wiejska w Borowiczkach-Pieńkach - działka nr 156/1

8) Świetlica Wiejska w Miszewku Stefany - działka nr 64/4

9) Świetlica Wiejska w Barcikowie - działka nr 139/1

10) Świetlica Wiejska w Cekanowie – działka nr 318


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 37/V/11
Rady Gminy Słupno
z dnia 18 marca 2011 r.

REGULAMIN ŚWIETLIC WIEJSKICH

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin świetlic wiejskich określa:

1) zadania świetlic wiejskich,

2) zasady zarządzania majątkiem świetlic wiejskich,

3) zasady finansowania świetlic wiejskich.

2. Przekazanie świetlic wiejskich następuje protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez sołtysa i upoważnionego przez Wójta pracownika Urzędu.

§ 2. 1. Świetlice wiejskie działają w celu umożliwienia wspólnotom samorządowym poszczególnych sołectw:

1) stworzenia bazy do integracji środowiska lokalnego,

2) prowadzenia statutowej działalności sołectw oraz rozwoju samorządowych inicjatyw lokalnych,

3) prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej i socjalnej.

2. W celu stymulowania działalności, o której mowa w ust. 1, w pomieszczeniach świetlic wiejskich mogą odbywać się zajęcia edukacyjne i pozaszkolne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Słupno i inne zajęcia.

Rozdział 2.
Zarządzanie majątkiem świetlic wiejskich na terenie Gminy Słupno

§ 3. 1. Świetlice wiejskie, stanowią własność Gminy Słupno, która ponosi koszty ich utrzymania.

2. W sprawach przekraczających zwykły zarząd, o którym mowa w § 4 ust. 3, o majątku świetlicy decyduje organ stanowiący, po uzyskaniu pozytywnej opinii zebrania wiejskiego wsi, na terenie, której leży świetlica. Opinia musi być wyrażona w formie uchwały.

3. W zakresie organizacji działalności świetlice wiejskie podlegają sołectwom, na terenie których działają.

4. Sposób finansowania świetlic wiejskich określony jest w rozdziale IV regulaminu.

§ 4. 1. Zebranie wiejskie określa kierunki działania i sposób wykorzystania majątku świetlicy wiejskiej.

2. Decyzje, o których mowa w ust.1 podejmowane są w formie pisemnej uchwały zebrania wiejskiego.

3. Majątkiem świetlicy, w ramach zwykłego zarządu, dysponuje sołtys, który:

1) nieodpłatnie udostępnia pomieszczenia świetlicy na potrzeby działalności statutowych organów sołectwa, organizacji i stowarzyszeń działających na terenie sołectwa oraz organizacji uroczystości i imprez na rzecz mieszkańców sołectwa,

2) administruje nieruchomością, w której znajduje się świetlica,

3) współpracuje z Gminą w zakresie działań opisanych w § 3 ust. 1.

4. Pracownik prowadzący zajęcia edukacyjne i pozaszkolne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Słupno i inne zajęcia, jeżeli takie odbywają się w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej zobowiązany jest do współpracy z opiekunem świetlicy wiejskiej.

5. Rada sołecka, w formie uchwały, może powierzyć zarząd nad świetlicą wiejską, o której mowa w § 4 ust. 3 opiekunowi świetlicy wiejskiej.

§ 5. 1. Wszelką dokumentację związaną z zarządzeniem świetlicą wiejską w ramach działań opisanych w § 4 gromadzi i przechowuje sołtys wsi.

Rozdział 3.
Świetlice wiejskie.

§ 6. 1. Świetlice wiejskie mogą być uruchamiane z inicjatywy zebrania wiejskiego.

2. Określa się następujące cele działania świetlic wiejskich:

1) rozwój działalności kulturalnej, adresowanej do poszczególnych grup wiekowych społeczności wiejskich,

2) promowanie uczestnictwa mieszkańców w kulturze fizycznej,

3) inspirowanie działań kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego,

4) działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej,

5) popularyzacja działalności artystycznej,

6) kształtowanie nawyków mieszkańców do aktywnego współtworzenia i odbioru różnorodnych form spędzania czasu wolnego,

7) rozwijanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców,

8) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, przygotowanie do kulturalnego życia codziennego,

9) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej i fizycznej mieszkańców.

3. Zajęcia edukacyjne i pozaszkolne dla dzieci i młodzieży i inne zajęcia mogą funkcjonować w oparciu o bazę lokalową świetlic wiejskich.

4. Zasady finansowania świetlic wiejskich określone są w rozdziale IV regulaminu.

§ 7. Merytoryczny nadzór na działalnością świetlic wiejskich sprawuje Wójt Gminy lub osoba przez niego upoważniona.

§ 8. 1. Opiekun świetlicy wiejskiej zobowiązany jest do prowadzenia ścisłej współpracy ze społecznością lokalną sołectwa, na terenie, którego działa świetlica.

2. Świetlice wiejskie działają w oparciu o potrzeby i oczekiwania mieszkańców sołectwa.

Rozdział 4.
Finansowanie świetlic wiejskich.

§ 9. 1. Finansowanie działalności świetlic wiejskich odbywa się w następujący sposób:

1) koszty związane z bieżącą działalnością każdej świetlicy wiejskiej pokrywane są z budżetu gminy, przy czym koszty te obejmują w szczególności:

a) zakupy materiałów niezbędnych do merytorycznej działalności świetlic,

b) zakup wyposażenia świetlic,

c) inne wydatki związane z działalnością świetlicy,

d) koszty wynagrodzenia opiekunów świetlic wiejskich.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe.

§ 10. Zmiany Regulaminu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »