| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 314/XXXII/10 Rady Gminy Czernice Borowe

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 8 ust. 2, pkt. 2, art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r.o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zmianami), Rada Gminy Czernice Borowe uchwala, co następuje:

§ 1.

W statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 110/X/03 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych i nadania statutu (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2004r. Nr 6, poz. 278 i z 2009r. Nr 80 , poz. 2148 ) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 3. ust.3 otrzymuje brzmienie:

„ 3 .Organizatorem Biblioteki jest Gmina Czernice Borowe”.

2. w § 8 otrzymuje brzmienie:

„ §8.

1) Organem zarządzającym Biblioteką jest Kierownik.

2) Kierownik kieruje całością działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.

3) Kierownik jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę.”

3. w § 9 otrzymuje brzmienie:

„ §9.

1) Kierownika powołuje i odwołuje Wójt zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2) Kierownik może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Wójt. Regulamin konkursu ustala Wójt.

3) Wójt wykonuje wobec Kierownika czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.”

4. w § 11 otrzymuje brzmienie:

„ §11.

1) Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2) Biblioteka otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności na:

1) wyposażenie

2) prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup materiałów bibliotecznych

3) doskonalenie zawodowe pracowników

4) wynagrodzenia pracowników

5) utrzymanie i eksploatację majątku

3) Biblioteka może uzyskać środki finansowe z:

1) wpływów z opłat, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy o bibliotekach

2) dotacji z budżetu państwa

3) wpływów z najmu i dzierżawy majątku

4) spadków, zapisów i darowizn osób fizycznych i prawnych

5) innych źródeł.

4) Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności zatwierdzony przez Kierownika.

5) Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.

6) Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Wójta.

7) Obsługę finansową Biblioteki zapewnia Urząd Gminy.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Bastkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

Stowarzyszenie polskich producentów materiałów do wykonywania systemów ociepleń ścian zewnętrznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »