Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 79 poz. 2548

Porozumienie Zarządu Powiatu Pułtuskiego

z dnia 17 marca 2011r.

w sprawie w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych

Tekst pierwotny

pomiędzy Powiatem Pułtuskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1.Marek Edward Wroniewski –Starosta Pułtuski 2.Andrzej Dolecki –Wicestarosta Pułtuski przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Krystyny Rzepnickiej zwanym dalej “Powierzającym” a Powiatem Mławskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1.Włodzimierz Wojnarowski– Starosta Mławski 2.Barbara Gutowska – Wicestarosta Mławski przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Elżbiety Kowalskiej zwanym dalej “Przejmującym”

Podstawą zawarcia porozumienia jest art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 2, art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz 539 ze zm.) oraz Uchwała Nr XI/86/07 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 października 2007r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Pułtusku do zawierania przez powiat pułtuski porozumień.

§ 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie szczegółowych zasad i terminów przekazywania przez “Powierzającego” dotacji na realizację przez “Przejmującego” zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”.

§ 2. Strony ustalają, iż “Przejmujący”:

1. Zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego” w formie kursów na podstawie uzgodnionego z “Przejmującym” skierowania określającego:

a) nazwę placówki realizującej zajęcia,

b) stopień kursu,

c) zawód,

d) termin,

e) liczbę uczniów,

f) wysokość opłaty,

g) nr konta bankowego.

2. Zapewni odpłatnie, we właściwych warunkach, realizację zajęć oraz zakwaterowanie i wyżywienie dla każdego ucznia. Koszty zakwaterowania i wyżywienia ponosi uczeń.

§ 3. Brak treści

1. Odpłatność za kursy w wysokości stanowiącej iloczyn liczby uczniów i kosztu kształcenia jednego ucznia “Powierzający” przekaże na konto “Przejmującego” po zakończeniu kursu.

2. Koszt kształcenia jednego ucznia ustalany jest dla Województwa Mazowieckiego przez ośrodek koordynujący kształcenie zawodowe tj. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gostyninie.

3. W roku 2011 koszt kształcenia jednego ucznia wynosi 300,00zł (słownie: trzysta złotych).

4. Na kolejny rok szkolny odpłatność za kursy regulowana będzie w wysokości ustalanej zgodnie z zapisami ust. 1 i ust. 2.

5. Podstawą wniesienia opłaty jest nota księgowa wystawiona przez “Przyjmującego” po zakończeniu kursu.

§ 4. Zmiany treści porozumienia będą dokonywane w formie aneksu na piśmie, pod rygorem nieważności.

§ 5. Porozumienie zawarto na rok budżetowy 2011.

§ 6. Porozumienie sporządzono w 5 egzemplarzach, w tym: 3 egzemplarze dla “Powierzającego”, na którym ciąży obowiązek publikacji, 2 egzemplarze – dla “Przejmującego”.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do uczniów kierowanych na dokształcanie zawodowe od 1 stycznia 2011r.

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

STAROSTA


Edward Marek Wroniewski


WICESTAROSTA


Andrzej Dolecki


SKARBNIK POWIATU


Krystyna Rzepnicka

STAROSTA


Włodzimierz A. Wojnarowski


WICESTAROSTA


Barbara Gutowska


SKARBNIK POWIATU


Elżbieta Kowalska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-05-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe