| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII /36/2011 Rady Gminy w Goździe

z dnia 19 kwietnia 2011r.

w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Kuczkach Kolonii

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 i art. 58 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572z późn. zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 9 lit „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2011 r. zakłada się Publiczne Gimnazjum w Kuczkach Kolonii, zgodnie z aktem założycielskim, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Obwód szkoły określa akt założycielski stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Organizację szkoły określa statut stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gózd.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Gózd


Waldemar Żaczek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII /36/2011
Rady Gminy w Goździe
z dnia 19 kwietnia 2011 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 3 i 5, art. 58 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 9 lit „h" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r.f poz. 1591 z późn. zm.),

zakładam z dniem 1 września 2011 r. Publiczne Gimnazjum w Kuczkach Kolonii z siedzibą w Kuczkach Kolonii  obwód Publicznego Gimnazjum w Kuczkach Kolonii obejmuje miejscowości:Kuczki Wieś, Kuczki Kolonia, Kłonów, Kłonów Borowiec, Kłonówek, Niemianowice, Osiedle Karszówka, Piskornica, Wojsławice.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII /36/2011
Rady Gminy w Goździe
z dnia 19 kwietnia 2011 r.

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W Kuczkach Kolonii

Rozdział 1.
Postanowienia wstępne

§ 1. Gimnazjum jest szkołą publiczną zaspokajającą potrzeby oświatowe środowiska lokalnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki młodzieży na poziomie gimnazjum. Siedzibą gimnazjum jest budynek w Kuczkach Kolonii Nr 75.

§ 2. Gimnazjum tworzy, prowadzi i utrzymuje, przekształca i znosi organ prowadzący gimnazjum.

§ 3. Organem prowadzącym gimnazjum jest Rada Gminy w Goździe.

§ 4. Podstawę funkcjonowania gimnazjum stanowią: 1) Uchwała Nr VII/36/2011 Rady Gminy w Goździe w sprawie założenia Gimnazjum, określająca położenie gimnazjum, jego zasięg terytorialny, stopień organizacyjny, 2) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, 3) Statut Gimnazjum i regulaminy wewnętrzne.

§ 5. W gimnazjum pobiera naukę młodzież w wieku ustawowego obowiązku szkolnego. Nauka w gimnazjum jest obowiązkowa i bezpłatna.

§ 6. Gimnazjum realizuje program nauczania określony przez właściwego ministra do spraw oświaty.

§ 7. Gimnazjum stanowi organizacyjną i programową podstawę wyższych szczebli kształcenia ogólnego i zawodowego.

§ 8. Gimnazjum jest szkołą pełną realizującą plan i program kształcenia klas I – III.

§ 9. Gimnazjum jest zakładem pracy dla zatrudnionych w nim pracowników oraz zakładem oświatowym, świadczącym usługi edukacyjne dla zgromadzonych w nim uczniów.

§ 10. Porządek wewnętrzny gimnazjum, obowiązki gimnazjum wobec pracowników i obowiązki pracowników wobec gimnazjum określa regulamin pracy.

§ 11. Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad gimnazjum jest Mazowiecki Kurator Oświaty

Rozdział 2.
Cele i zadania gimnazjum

§ 12. Gimnazjum spełnia funkcje: kształcącą, wychowawczą, opiekuńczą, kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego, tj. intelektualnego, emocjonalnego, moralno – społecznego, politycznego i fizycznego rozwoju uczniów.

§ 13. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności: 1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum, 2) umożliwia rozwój talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych, 3) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub dokonanie wyboru zawodu, 4) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków gimnazjum i wieku uczniów, 5) organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do gimnazjum np. oddziałów integracyjnych, 6) umożliwia podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej, a w szczególności nauki języka polskiego oraz własnej historii i kultury, 7) umożliwia realizowanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenie gimnazjum w skróconym czasie.

§ 14. Głównymi celami gimnazjum są: 1) Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie ludzi dorosłych i do działalności praktycznej poprzez: a) ukazywanie norm moralnych i społecznych powszechnie akceptowanych w zbiorowości ludzi dorosłych dla ich przyswojenia i stosowania, b) zapoznawanie z zachodzącymi przemianami społeczno – gospodarczymi w środowisku i prognozą potrzeb kadrowych dla jego rozwoju oraz wstępne przygotowanie do wykonywania niektórych zadań, c) udzielanie pomocy w zrozumieniu miejsca i roli człowieka jako dziecka lub matki w rodzinie, ucznia w zbiorowości szkolnej, rówieśnika w grupie środowiska lokalnego, pracownika w zakładzie pracy i obywatela w kraju, d) wyrabianie umiejętności obserwacji i selektywnego wartościowania zachodzących procesów, zjawisk i wydarzeń w otaczającej rzeczywistości oraz wyciągania z nich wniosków do działalności praktycznej. 2) Przygotowanie uczniów do działań podejmowanych dla własnego rozwoju poprzez: a) pobudzanie i wyzwalanie aktywności poznawczej w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności, b) stwarzanie warunków dla rozwoju zainteresowań i uzdolnień poznawczych, c) zapoznawanie z różnymi sposobami korzystania ze źródeł informacji przy poznawaniu otaczającej rzeczywistości, d) wdrażanie do nawyku pracy samokształceniowej. 3) Wyrabianie właściwego stosunku do samego siebie i swoich poczynań w środowisku społecznym i przyrodniczym, umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z otoczeniem społecznym i przyrodniczym, szacunku dla tych środowisk oraz dla ich ochrony i rozwoju. 4) Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne życie i za los państwa poprzez: a) kształtowanie przekonania o potrzebie urządzenia zabezpieczenia własnego życia w oparciu o własną działalność zawodową i gospodarczą, b) ukazywanie potrzeby ponoszenia ciężarów majątkowych i osobistych dla zaspokojenia niektórych potrzeb publicznych. 5) Umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum.

§ 15. Dla osiągnięcia zamierzonych celów gimnazjum: 1) uznając całkowitą odpowiedzialność rodziców za wychowanie swoich dzieci, będzie wzmacniać wysiłki wychowawcze domu rodzinnego poprzez: a) rozbudowę różnych form opieki socjalnej dla uczniów, w szczególności zaś pomocy materialnej dla najbardziej potrzebujących, b) rozwijanie opieki wychowawczej kompensującej braki i błędy w moralnym i społecznym rozwoju młodzieży, w szczególności poznawanie warunków i potrzeb życia młodzieży, zorganizowanie poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego, c) utrzymanie stałych kontaktów z rodzicami lub prawnymi opiekunami, organizowanie pomocy dydaktycznej dla uczniów słabych i zaniedbanych, 2) będzie sprzyjać upowszechnianiu i utrwalaniu w świadomości uczniów chrześcijańskich wartości życia jako podstawy ładu moralnego w życiu jednostki, rodziny i społeczeństwa

§ 16. Szkoła będzie umożliwiała rozwój zainteresowań ucznia, realizację indywidualnych programów nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie.

§ 17. Rodzice kierują swoje dzieci na naukę religii w momencie podjęcia przez nie nauki w gimnazjum. Dla uczniów nie uczęszczających na naukę religii organizuje się naukę etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 18. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.

§ 19. Gimnazjum umożliwia uczniom i ich rodzicom korzystanie z pomocy pedagoga, psychologa i logopedy w poradni psychologiczno – pedagogicznej.

§ 20. Gimnazjum umożliwia uczniom mającym trudności w nauce udział w zajęciach wyrównawczych, a uczniom z grup dyspanseryjnych w zajęciach gimnastyki korekcyjnej w miarę możliwości finansowych organu prowadzącego szkołę. Nauczyciel przedmiotu orzeka o obowiązku uczęszczania na zajęcia wyrównawcze, a nauczyciel wychowania fizycznego przyjmuje ucznia na zajęcia gimnastyki korekcyjnej po orzeczeniu wady rozwojowej narządu ruchu przez lekarza.

§ 21. Dyrektor gimnazjum może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki. Wniosek do dyrektora gimnazjum, za pośrednictwem wychowawcy klasy lub innego nauczyciela uczącego ucznia, może złożyć: 1) uczeń, za zgodą rodziców, 2) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia, 3) wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia, za zgodą rodziców zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 22. Gimnazjum zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną i pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na jego terenie oraz poza terenem gimnazjum w trakcie wycieczek: 1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania dyrektora gimnazjum o każdym wypadku, mającym miejsce podczas powyższych zajęć, 2) podczas zajęć poza terenem gimnazjum pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami, 3) nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć, w czasie przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach według corocznie zatwierdzanego przez dyrektora gimnazjum harmonogramu, 4) za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel wyznaczony przez dyrektora gimnazjum lub inną upoważnioną osobę.

§ 23. Każdy pracownik gimnazjum oraz wszyscy uczniowie mają obowiązek udzielenia pomocy uczniom z zaburzeniami rozwojowymi (w tym z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku) w nagłych sytuacjach.

§ 24. W wyjątkowych przypadkach rodzice lub wychowawca ucznia z zaburzeniami rozwojowymi może zwrócić się do dyrektora gimnazjum o przydzielenie stałego opiekuna. Dyrektor gimnazjum podczas posiedzenia rady pedagogicznej wyznacza opiekuna spośród nauczycieli, określając zakres jego obowiązków.

§ 25. Oddziały, do których uczęszczają dzieci przewlekle chore, powinny mieć organizację nauki dostosowaną do potrzeb tych dzieci i możliwości organizacyjnych gimnazjum.

§ 26. Uczniom z rodzin patologicznych i znajdujących się w trudnych warunkach materialnych dyrektor gimnazjum z komisją do spraw pomocy materialnej organizują doraźną pomoc materialną lub zwalniają z opłat, równocześnie czyniąc starania o pozyskanie dodatkowych środków na tę działalność.

§ 27. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. Zadania wychowawcze gimnazjum określa program wychowawczy szkoły. Projekt programu wychowawczego szkoły uchwala rada pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

§ 28. Zmiany wychowawcy klasy można dokonać w przypadkach określonych w § 75 niniejszego statutu.

§ 29. Zasady ustalania oceny z zachowania ustala rada pedagogiczna.

Rozdział 3.
Organy wewnętrzne gimnazjum i ich kompetencje

§ 30. Organami szkoły są: 1) dyrektor gimnazjum, 2) rada pedagogiczna, 3) samorząd uczniowski, 4) rada rodziców.

§ 31. Dyrektor gimnazjum swoje zadania wykonuje przy pomocy zastępcy i innych osób pełniących funkcje kierownicze w gimnazjum. Tryb powoływania nauczycieli i wychowawców oraz innych osób na stanowiska kierownicze określają odrębne przepisy.

§ 32. Dyrektor gimnazjum: a) jest kierownikiem zakładu pracy, w rozumieniu prawa pracy, dla wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole, b) jest kierownikiem „państwowej jednostki administracyjnej” w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego w odniesieniu do uczniów gimnazjum, c) jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników i uczniów gimnazjum, d) reprezentuje gimnazjum na zewnątrz, e) kieruje działalnością rady pedagogicznej jako jej przewodniczący oraz czuwa nad realizacją jej uchwał, f) organizuje działalność gimnazjum w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, g) zapewnia organizacyjne, materialne, techniczne i kadrowe warunki sprawnej i efektywnej realizacji zadań gimnazjum, h) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki wszystkim pracownikom i uczniom gimnazjum, i) sprawuje nadzór pedagogiczny i administracyjny w gimnazjum, j) dokonuje oceny pracy i wartości zawodowej podległych pracowników gimnazjum, k) dokonuje podziału zadań na poszczególne stanowiska pracy i przydziału czynności służbowych wszystkim pracownikom gimnazjum, l) organizuje kancelarię gimnazjum, składnice akt, kieruje bieżącą działalnością gimnazjum, m) realizuje inne zadania wynikające z przepisów prawa lub poleceń przełożonych dyrektora gimnazjum, n) decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas oraz do klas programowo wyższych, o) w przypadku przeprowadzania dodatkowej rekrutacji ogłasza termin dodatkowej rekrutacji po dniu 20 sierpnia każdego roku, p) przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu gimnazjum informacje dotyczące rekrutacji do klas pierwszych, a w przypadku niedokonania pełnego naboru do szkoły wyznacza termin dodatkowej rekrutacji, a także przedłuża termin składania podań do gimnazjum, jeśli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, q) wyznacza i organizuje egzaminy klasyfikacyjne, r) zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów, warunków przyjęć i warunków rekrutacji, s) może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora gimnazjum na wniosek zespołu.

§ 33. W realizacji zadań dyrektor gimnazjum ma prawo: a) powoływać nauczycieli i wychowawców na stanowiska kierownicze w gimnazjum, tryb powoływania na te stanowiska określają odrębne przepisy, b) zatrudniać, zwalniać oraz dokonywać zmian w stosunku pracy nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników na warunkach określonych w przepisach szczególnych, c) zawiesić realizację uchwały rady pedagogicznej, jeśli jest sprzeczna z przepisami prawa. O swej decyzji dyrektor powiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. d) przyznawania pracownikom nagród, wyróżnień oraz premii pieniężnych, e) wymierzania kar porządkowych nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom stosownie do postanowień kodeksu pracy, f) skreślić ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. Przepis ten nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora gimnazjum, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły. g) dysponowania składnikami majątkowymi i funduszami szkoły określonymi w planie finansowym placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

§ 34. Dyrektor gimnazjum ponosi odpowiedzialność za: a) dobór nauczycieli i wychowawców oraz innych osób na stanowiska kierownicze w gimnazjum, b) właściwą organizację pracy w gimnazjum i jakość wyników osiąganych w jej działalności, c) dobór zadań do planu pracy gimnazjum, d) skuteczność nadzoru pedagogicznego i administracyjnego w gimnazjum, e) zapewnienie bezpiecznych, higienicznych warunków pracy i nauki pracownikom szkoły oraz uczniom, f) kształtowanie właściwej atmosfery pracy i stosunków międzyludzkich wśród pracowników i uczniów gimnazjum, g) realizację potrzeb socjalnych pracowników i uczniów gimnazjum związanych z wykonywaniem pracy zawodowej i nauką w szkole, h) właściwe gospodarowanie składnikami majątkowymi i zasobami finansowymi gimnazjum oraz ich zabezpieczenie przed kradzieżą, i) opracowanie, klasyfikowanie, składowanie, przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji kancelarii gimnazjum.

§ 35. W przypadku nieobecności dyrektora gimnazjum jego obowiązki pełni wicedyrektor lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora.

§ 36. Rada Pedagogiczna 1) Wszyscy nauczyciele i wychowawcy tworzą radę pedagogiczną. 2) Rada pedagogiczna: a) jest wewnętrznym, kolegialnym organem gimnazjum powołanym do rozpatrywania, oceniania i rozstrzygania wszystkich spraw dotyczących działalności gimnazjum niezastrzeżonych dla innych organów wewnętrznych, a w szczególności dotyczących kształcenia, wychowania i opieki, b) podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu, c) podejmuje decyzje stanowiące, opiniujące i wnioskujące. 3) Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należą sprawy: a) uchwalenie regulaminu swojej działalności, b) zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych gimnazjum, c) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania uczniów, d) zatwierdzanie planu pracy gimnazjum, e) zatwierdzanie projektów działań innowacyjnych i eksperymentalnych w gimnazjum, f) zatwierdzenie planu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli i wychowawców realizowanego w ramach działalności rady pedagogicznej. 4) Do kompetencji opiniujących rady pedagogicznej należą sprawy: a) organizacji pracy gimnazjum, a w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, b) projektu planu finansowego gimnazjum, w szczególności zaś podziału środków na zakupy rzeczowe, c) odznaczeń, nagród i wyróżnień, d) projektu przydziału czynności służbowych nauczycielom i wychowawcom, tj. zajęć dydaktycznych i wychowawczych realizowanych w ramach wynagrodzenia zasadniczego jak i płatnych dodatkowo. 5) Do kompetencji wnioskujących rady pedagogicznej należą sprawy: a) odwołanie dyrektora gimnazjum z funkcji kierowniczej w szkole, b) odwołanie nauczycieli i wychowawców z innych funkcji kierowniczych pełnionych w gimnazjum, c) dokonania oceny pracy nauczyciela zaniedbującego się w realizacji przydzielonych mu zadań poza normalnym trybem. 6) Pracą rady pedagogicznej kieruje przewodniczący rady, którym jest dyrektor szkoły. 7) Organizację, szczegółowy zakres zadań i tryb pracy rady pedagogicznej określa jej regulamin stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego statutu.

§ 37. Samorząd Uczniowski 1) Wszyscy uczniowie gimnazjum stanowią samorząd szkolny. 2) Samorząd wybiera ze swego grona organy wykonawcze samorządu. 3) Zasady wybierania tych organów oraz ich funkcjonowania, zakres działania i zadania określa regulamin samorządu uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 4) Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z postanowieniami niniejszego statutu. 5) Organy samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów gimnazjum wobec dyrektora, rady pedagogicznej, nauczycieli i wychowawców w sprawach dotyczących funkcjonowania gimnazjum i realizacji praw uczniowskich. 6) Do najważniejszych zadań samorządu uczniowskiego należą sprawy: a) przedstawienia dyrektorowi i radzie pedagogicznej wniosków dotyczących funkcjonowania gimnazjum i realizacji praw uczniowskich, b) kształtowanie umiejętności zespołowego działania i samodzielnego rozwiązywania problemów własnych i stwarzanie warunków do wyzwalania aktywności społecznej uczniów, c) organizowanie działalności kulturalnej i oświatowej, sportowej i rozrywkowej w uzgodnieniu z dyrektorem gimnazjum. 7) Szczegółowy zakres zadań oraz zasady funkcjonowania samorządu uczniowskiego określa regulamin

§ 38. Rada rodziców 1) W gimnazjum działa rada rodziców jako organ społeczny wyrażający wolę, potrzeby i opinie środowiska lokalnego w sprawach kształcenia, wychowania i opieki młodzieży. 2) Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów gimnazjum. 3) Rada rodziców uchwala regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem gimnazjum. 4) Rada rodziców w realizacji swych działań współdziała z dyrektorem i radą pedagogiczną dla uzyskania jak najlepszych wyników swej działalności. 5) Szczegółową organizację, zakres działania, zasady funkcjonowania rady rodziców określa regulamin.

§ 39. Zasady współdziałania organów gimnazjum: 1) Wszystkie organy gimnazjum współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji. 2) Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom gimnazjum poprzez swoje reprezentacje: radę rodziców i samorząd uczniowski. 3) Rada rodziców i samorząd uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi gimnazjum lub radzie pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów. 4) Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni. 5) Wszystkie organy gimnazjum zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

§ 40. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w gimnazjum: 1) Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem a) w sprawach konfliktowych orzekają w pierwszej instancji: § wychowawca klasy - dla nauczycieli uczących w danej klasie, § dyrektor gimnazjum - dla wychowawców i nauczycieli zatrudnionych w gimnazjum. b) od orzeczenia dyrektora gimnazjum może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego. c) odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak wniesione po upływie 2 tygodni od daty wydania orzeczenia. 2) Konflikty pomiędzy nauczycielami a) postępowanie prowadzi dyrektor gimnazjum, b) w przypadkach nierozstrzygnięcia sporu na wniosek dyrektora gimnazjum postępowanie, wszczyna organ prowadzący gimnazjum nie później niż po upływie 14 dni, c) konflikt pomiędzy dyrektorem gimnazjum a nauczycielami rozpatruje organ prowadzący gimnazjum. 3) Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami gimnazjum a) postępowanie w pierwszej instancji prowadzi dyrektor gimnazjum, a następnie rada rodziców b) w przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do organu prowadzącego gimnazjum.

§ 41. 1. W gimnazjum, które liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora. 2. Dyrektor gimnazjum, za zgodą organu prowadzącego gimnazjum, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

§ 42. Spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami podsumowujące I półrocze roku szkolnego odbywa się po zatwierdzeniu klasyfikacji najpóźniej w pierwszym tygodniu drugiego półrocza.

Rozdział 4.
Organizacja gimnazjum

§ 43. W skład gimnazjum wchodzą: 1) zasoby materialne, tj. składniki majątkowe gimnazjum będące jego własnością, 2) zasoby ludzkie, tj. pracownicy gimnazjum, uczniowie i inne osoby związane z działalnością gimnazjum, 3) zasoby finansowe stanowiące źródło pokrycia potrzeb gimnazjum.

§ 44. Zasady ewidencji i gospodarowania składnikami majątkowymi, które określa organ prowadzący i utrzymujący gimnazjum.

§ 45. Pracownikami gimnazjum są: 1) nauczyciele pełniący funkcje kierownicze w gimnazjum, 2) nauczyciele i wychowawcy, 3) inne osoby pracujące w gimnazjum (pracownicy biblioteki, świetlicy, administracyjno–obsługowi).

§ 46. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii letnich i zimowych określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego

§ 47. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji, opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 15 maja każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego gimnazjum. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący szkołę. 2. W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników gimnazjum łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych, a także liczbę godzin nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych.

§ 48. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział złożony z uczniów. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekroczyć 28. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby niższa niż 18.

§ 49. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora gimnazjum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 50. Podstawową formą pracy gimnazjum są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym. Nauka rozpoczyna się o godzinie 8.00 rano. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Przerwy lekcyjne mogą trwać od 5 do 30 minut. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor gimnazjum.

§ 51. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna za zgodą rady rodziców może ustalić inny czas rozpoczynania zajęć szkolnych niż godzina 8.00 rano. Może również ustalić inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłużej niż jedna godzina zegarowa), zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

§ 52. Obecność uczniów na zajęciach szkolnych jest obowiązkowa.

§ 53. Niektóre zajęcia obowiązkowe np. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, nauczanie języków obcych, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych i międzyoddziałowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów. Zajęcia organizowane są w ramach środków finansowych posiadanych przez gimnazjum

§ 54. Podział oddziałów na grupy lub tworzenie grup międzyoddziałowych ustala dyrektor gimnazjum na podstawie odrębnych przepisów. O podziale nowo przyjętych uczniów na oddziały decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły spośród członków rady pedagogicznej.

§ 55. Gimnazjum może organizować zajęcia korekcyjno – wyrównawcze i kompensacyjne dla uczniów wymagających dodatkowej opieki.

§ 56. 1. Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, mogą być tworzone oddziały przysposabiające do pracy. 2. Dyrektor gimnazjum, po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pacy, uwzględniając opinię wydaną przez lekarza oraz opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej. 3. W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów. 4. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie. 5. Przysposobienie do pracy może być organizowane w gimnazjum albo poza gimnazjum na podstawie umowy zawartej przez dyrektora gimnazjum, w szczególności ze szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe, placówką kształcenia ustawicznego oraz pracodawcą.

§ 57. Podczas nauki w gimnazjum każdy uczeń podlega systematycznej i częstej ocenie w zakresie zdobywania wiedzy i nabywanych umiejętności.

§ 58. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy zakończone klasyfikacją uczniów. Klasyfikacja na koniec drugiego okresu stanowi podstawę do podjęcia decyzji o promowaniu uczniów do klasy programowo wyższej lub pozostawienie w tej samej klasie na kolejny rok szkolny.

§ 59. Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według zasad określonych w regulaminie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

§ 60. Pracą lekcyjną kierują nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

§ 61. 1. Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły przedmiotowe. 2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora gimnazjum przewodniczący zespołu. 3. Zadaniami zespołu przedmiotowego są: a) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji, b) opracowanie kryteriów oceniania uczniów i badania ich osiągnięć, c) opiniowanie programów autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych, d) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, e) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia.

§ 62. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć planujący pracę nauczycieli i uczniów w ciągu całego tygodnia.

§ 63. Zajęcia z języka obcego dla poszczególnych oddziałów gimnazjum przydziela dyrektor gimnazjum biorąc pod uwagę: 1) możliwości kadrowe gimnazjum, 2) możliwości organizacyjne nauki w gimnazjum.

§ 64. Gimnazjum może prowadzić innowacje i eksperymenty pedagogiczne na podstawie odrębnych przepisów. Oddział, w którym prowadzona będzie innowacja, wybierany jest przez dyrektora gimnazjum w porozumieniu z autorem lub nauczycielem prowadzącym innowację, po zasięgnięciu opinii rodziców zainteresowanego oddziału.

§ 65. Każda planowana impreza szkolna musi być zgłoszona do dyrektora gimnazjum.

§ 66. W strukturze gimnazjum istnieją: 1) świetlica szkolna, 2) biblioteka szkolna, 3) szatnia, 4) sala gimnastyczna, 5) sala ćwiczeń gimnastycznych, 6) zespół boisk zewnętrznych.

§ 67. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza liczy nie mniej niż 25 uczniów.

§ 68. Celem działalności świetlicy szkolnej jest: 1) zapewnienie młodzieży gimnazjalnej zorganizowanej opieki wychowawczej i socjalnej, w szczególności dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w gimnazjum ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, 2) udzielanie uczniom słabszym pomocy w nauce, 3) zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej, 4) zagospodarowanie uczniom wolnego czasu, 5) w szczególności do zadań świetlicy należą: a) organizowanie dodatkowej pomocy dla uczniów, którzy nie radzą sobie z opanowaniem materiału programowego, b) stwarzanie warunków do nauki własnej, do wyrabiania nawyków samodzielnej pracy umysłowej i samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności, c) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień młodzieży poprzez organizowanie różnorodnych form zajęć w tym zakresie, d) wyrabianie umiejętności nawiązywania dodatkowych kontaktów z otoczeniem społecznym i przyrodniczym, aktywności społecznej i samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań, e) przygotowywanie młodzieży do uczestnictwa w kulturze, organizowanie rozrywki indywidualnej i zbiorowej oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, f) kształtowanie nawyków higieny i czystości, organizowanie warunków do zachowania i poprawy zdrowia oraz upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, g) organizowanie warunków dla rozwoju fizycznego wychowanków, w szczególności organizowanie zajęć i gier sportowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny, h) rozpoznawanie i zapewnianie realizacji aktualnych potrzeb młodzieży.

§ 69. Świetlica szkolna prowadzi działalność w oparciu o plan pracy i regulamin świetlicy.

§ 70. Biblioteka szkolna 1) Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną zaspakajającą potrzeby czytelnicze uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, a także rodziców. 2) Przy bibliotece organizuje się czytelnię do korzystania z książek i czasopism, bez wypożyczania ich do domu. 3) Biblioteka szkolna gromadzi, opracowuje i udostępnia swój księgozbiór uczniom i nauczycielom. 4) Działalnością biblioteki kieruje nauczyciel bibliotekarz. 5) Do zadań nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy: a) stałe zaopatrywanie księgozbioru bibliotecznego w nowe pozycje wydawnicze, b) opracowanie i udostępnianie księgozbioru użytkownikom gimnazjum, c) współdziałanie z nauczycielami poszczególnych przedmiotów w realizacji programu nauczania i doskonalenia zawodowego, d) organizowanie i propagowanie czytelnictwa książek i czasopism wśród młodzieży gimnazjalnej, e) organizowanie i prowadzenie w bibliotece zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z zakresu wiedzy o książce, przysposobienia czytelniczego i informacyjnego, f) udzielanie nauczycielom pomocy w zakresie wzbogacania języka ojczystego uczniów oraz we wdrażaniu uczniów do umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, g) zaspakajanie niektórych potrzeb uczniów w zakresie rozwoju ich uzdolnień, zainteresowań i zamiłowań, h) przyczynianie się do przygotowania uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, szkolnym i środowiska lokalnego, i) organizowanie aktywu bibliotecznego spośród uczniów dla zapoznania z zasadami funkcjonowania biblioteki szkolnej, pomocy przy wypożyczaniu książek dla uczniów, przyjmowanie zwrotów, ustawianie na półkach, a także pomocy w konserwacji księgozbioru.

§ 71. Wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej zobowiązane są do przestrzegania jej regulaminu.

Rozdział 5.
Nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum

§ 72. 1. W gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

§ 73. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 2. Do zadań nauczycieli należy w szczególności: a) realizowanie obowiązującego w gimnazjum programu nauczania, programu profilaktyki oraz programu wychowawczego szkoły, b) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, c) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, d) systematyczne i obiektywne ocenianie pracy uczniów, e) eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, f) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, g) czynny udział w pracy rady pedagogicznej, realizowanie jej postanowień i uchwał, h) współpraca z rodzicami.

§ 74. 1. Do zadań wychowawcy należy w szczególności: a) otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich uczniów, b) utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów, udzielanie informacji, porad, wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów, c) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego, które rozwijają i integrują zespół, d) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań wychowawczych, e) współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym, f) kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego przez wychowanków, a w szczególności w zakresie regularnego uczęszczania przez ucznia na zajęcia lekcyjne, g) otaczanie opieką dzieci specjalnej troski, h) pomaganie w organizacji i udział w życiu kulturalnym klasy, i) dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz przedkładanie sprawozdania z postępów dydaktyczno – wychowawczych na posiedzeniach rady pedagogicznej, j) systematyczne prowadzenie dokumentacji działalności wychowawczej i opiekuńczej. 2. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz innych właściwych placówek lub instytucji oświatowych i naukowych 3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby ten sam nauczyciel (wychowawca) opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

§ 75. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić: 1) W wyniku zastrzeżeń zgłoszonych przez rodziców i uczniów, po sprawdzeniu ich zasadności przez dyrektora gimnazjum. 2) Na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy, 3) W wyniku decyzji dyrektora gimnazjum podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi

§ 76. 1. Do wspólnych zadań pedagoga i psychologa szkolnego należy: a) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych, b) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, c) udzielanie porad rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, d) koordynowanie prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej, e) dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w gimnazjum, f) systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności, g) współpraca w realizacji swoich zadań z instytucjami świadczącymi pomoc terapeutyczną, psychologiczną i wychowawczą, h) pomoc wychowawcom klas w prowadzeniu godzin do dyspozycji wychowawcy, i) prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z młodzieżą mającą zaburzenia zachowania, problemy z nadpobudliwością i zachowaniem oraz inne zaburzenia emocjonalne. 2. Pedagog szkolny w szczególności: a) rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi w ścisłej współpracy z wychowawcami klas, b) udziela uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia, c) organizuje opiekę i pomoc materialną dla uczniów opuszczonych i zaniedbanych, d) wnioskuje o kierowanie uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do placówek opieki społecznej i właściwych kompetencyjnie organizacji pozarządowych, e) kontroluje realizację obowiązku szkolnego, f) w uzasadnionych przypadkach ma prawo, w porozumieniu z dyrektorem gimnazjum, występować z wnioskami do sądu rodzinnego i opiekuńczego, reprezentować szkołę przed tym sądem oraz współpracować z kuratorem sądowym 4. Psycholog szkolny w szczególności: a) organizuje różne formy terapii dla uczniów z objawami niedostosowania społecznego, b) prowadzi z młodzieżą zajęcia psychoedukacyjne, których celem jest zdobywanie określonych umiejętności psychologicznych niezbędnych w podejmowaniu satysfakcjonujących kontaktów między ludźmi w tym: - komunikowania się, - podejmowania decyzji, - asertywności, - negocjacji, - otwartości na siebie i innych, - funkcjonowania w relacjach z innymi, c) prowadzi badania możliwości intelektualnych uczniów, d) organizuje lub prowadzi zajęcia terapii rodzinnej dla zainteresowanych tą formą pomocy

§ 77. Nauczyciel bibliotekarz, realizując swoje zadania, w szczególności: a) gromadzi, zgodnie z potrzebami czytelników, zbiory biblioteki, dokonując ich ewidencji oraz opracowania bibliotecznego, b) gromadzi czasopisma popularnonaukowe, pedagogiczne, środki audiowizualne (m.in. slajdy, taśmy wideo, płyty, taśmy magnetofonowe), c) udostępnia zbiory biblioteki w formie wypożyczeń indywidualnych oraz wypożyczeń do pracowni przedmiotowych, d) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze uczniów związane z nauką i z indywidualnymi zainteresowaniami, e) udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i tekstowych, informuje o nowych nabytkach lub książkach szczególnie wartościowych, f) udziela pomocy nauczycielom w ich pracy dydaktycznej, g) przeprowadza analizy stanu czytelnictwa, h) opracowuje roczne plany pracy biblioteki, uwzględniając wnioski nauczycieli, wychowawców i zespołów samokształceniowych, i) systematycznie zabezpiecza zbiory przed zbyt szybkim zużyciem, j) dokonuje selekcji materiałów zbędnych lub zniszczonych, prowadząc odpowiednią dokumentację, k) współuczestniczy w realizacji zajęć dydaktycznych szkoły.

§ 78. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania gimnazjum, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor gimnazjum

Rozdział 6.
Rodzice ( opiekunowie)

§ 79. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka, wynikających z ustawowego obowiązku szkolnego, należy: 1) zapisanie dziecka do gimnazjum do końca marca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy szkołę podstawową, 2) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 3) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych

§ 80. Kryteria, o których mowa w paragrafie poprzednim, podaje do wiadomości kandydatom dyrektor gimnazjum, nie później niż na 6 miesięcy przed terminem rekrutacji.

§ 81. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie: 1) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł, 2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na warunkach określonych w odrębnych przepisach, w przypadku przyjmowania: a) do gimnazjum ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą, b) do klasy programowo wyższej niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia zmieniającego szkołę (jej typ) lub profil klasy, c) do gimnazjum ucznia przychodzącego ze szkoły niepublicznej nieposiadajacej uprawnień szkoły publicznej.

§ 82. Egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w § 85 pkt. 2 przeprowadza się z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych z techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego.

§ 83. Wpisanie dziecka do księgi uczniów dokonuje się na podstawie: świadectwa szkolnego, odpisu arkusza ocen lub w oparciu o wyniki egzaminu sprawdzającego określającego poziom wiedzy i umiejętności ucznia.

§ 84. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie, których wiek nie przekracza 18 roku życia.

§ 85. Uczniowie dla realizacji swych zadań są podzieleni na zespoły zwane klasami. Każda klasa skupia uczniów z tego samego poziomu kształcenia

Publiczne Gimnazjum w Kuczkach Kolonii

z siedzibą w Kuczkach Kolonii

obwód Publicznego Gimnazjum w Kuczkach Kolonii obejmuje miejscowości:

Kuczki Wieś, Kuczki Kolonia, Kłonów, Kłonów Borowiec, Kłonówek, Niemianowice, Osiedle Karszówka, Piskornica, Wojsławice.

Rozdział 7.
Prawa i obowiązki ucznia

§ 86. Uczeń ma prawo do: 1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 2) poszanowania jego godności osobistej oraz życzliwego i kulturalnego traktowania go przez nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów, 3) opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczny pobyt w szkole, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, 4) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami, 5) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym, 6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 7) informacji, jak należy się uczyć i jak organizować czas wolny, 8) wypoczynku: na przerwach, w czasie ferii i przerw świątecznych, 9) zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia lekarskiego wydanego przez placówkę służby zdrowia i zaakceptowanego przez dyrektora gimnazjum, 10) rzetelnego informowania osób upoważnionych (przy zachowaniu pełnej dyskrecji) o swoich kłopotach osobistych, rodzinnych, materialnych i zdrowotnych, 11) zdobywania wiedzy przy pomocy nauczyciela, pogłębiania jej twórczych poszukiwań intelektualnych, 12) wyrażania wątpliwości, własnych sądów, prowadzenia dyskusji z treściami zawartymi w podręczniku i przekazywanymi przez nauczyciela, 13) zwrócić się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcjach lub występujących w pracach domowych, 14) nieprzygotowania się do zajęć jeden raz w okresie w przypadku realizacji jednej godziny przedmiotu tygodniowo, w innych przypadkach do dwukrotnego nieprzygotowania się w okresie, 15) zwolnienia z odpowiedzi i dni wolnych od zajęć podczas przygotowywania się do konkursów przedmiotowych – przed eliminacjami okręgowymi (wojewódzkimi) – 3 dni, przed eliminacjami centralnymi – tydzień, 16) zwolnienia z pytania w danym dniu, jeżeli w dniu poprzednim brał udział w zawodach sportowych lub konkursach przedmiotowych, 17) uzyskania z tygodniowym wyprzedzeniem informacji o sprawdzianie, 18) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, 19) pomocy w przypadku trudności w szkole, 20) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego, 21) zgłaszania do wychowawcy (i opiekunów organizacji szkolnych) wniosków dotyczących organizacji życia wewnątrzszkolnego, 22) wyrażania opinii o zachowaniu swoim i kolegów, którą uwzględni wychowawca przy ustalaniu ocen z zachowania, 23) ochrony własnego życia i zdrowia przed zagrożeniami, 24) otrzymania świadectwa szkolnego promocyjnego lub świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem oraz innych nagród na zasadach określonych w regulaminie nagród dla uczniów gimnazjum stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego statutu

§ 87. Uczeń ma obowiązek: 1) być dobrym Polakiem, dbać o czystość mowy ojczystej, 2) przestrzegania postanowień zawartych w statucie gimnazjum, 3) dbania o dobre imię szkoły oraz zachowanie godności i powagi ucznia, 4) okazywać szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły, a także godnie zachowywać się poza szkołą, 5) stwarzać atmosferę spokoju, właściwej kultury bycia i życzliwości oraz troszczyć się o właściwe więzi i stosunki koleżeńskie w klasie, 6) szanować poglądy, przekonania i godność innych, 7) rzetelnie i systematycznie uczyć się, terminowo wykonywać zadania domowe, efektywnie wykorzystywać czas i warunki do nauki, 8) brać aktywny udział w lekcji, przestrzegać ustalonych zasad i porządku podczas lekcji, 9) uzupełniać braki wynikające z nieobecności: w ciągu dwóch dni w przypadku trzydniowej nieobecności, w ciągu pięciu dni w przypadku dłuższej usprawiedliwionej nieobecności, 10) w przypadku nieprzygotowania do lekcji w danym dniu – związanego z udziałem w zawodach sportowych, konkursach – uczeń ma obowiązek uzupełnienia braków na następne zajęcia, 11) punktualnie i regularnie uczęszczać na zajęcia, 12) usprawiedliwiać nieobecność w szkole w dniu powrotu do szkoły. Podstawą usprawiedliwienia jest pisemna prośba rodziców lub zwolnienie lekarskie (w przypadku dłuższej choroby), 13) dostarczyć wychowawcy pisemną prośbę rodziców o zwolnienie z poszczególnych lekcji. Zwolnienia z lekcji może udzielić dyrektor gimnazjum lub nauczyciel, 14) zgłaszać swoje nieprzygotowanie do zajęć na początku lekcji, 15) przynosić potrzebne przybory szkolne, prowadzić zeszyty zgodnie z wymogami nauczycieli, 16) usprawiedliwiać zwolnieniem nieobecność na sprawdzianie, 17) zdać egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu, jeżeli nieobecność w okresie wyniosła więcej niż 50% godzin. Niezdawanie lub niezdanie jest równoznaczne z oceną niedostateczną na okres, 18) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa w szkole, dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów, 19) dbać o schludność, estetyczność i czystość ubioru szkolnego, na uroczystości szkolne ubierać się w strój galowy, 20) utrzymywać w czystości własne ciało, dbać o naturalny wygląd i urodę, 21) dbać o swoje życie i zdrowie, nie ulegać nałogom (np. alkoholizmowi, nikotynizmowi, narkomanii), 22) sumiennie wywiązywać się z przyjętych lub przydzielonych obowiązków m. in. dyżurów w klasie lub innych pomieszczeniach, 23) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, chronić i zabezpieczać sprzęt przed zniszczeniem i kradzieżą, nie nosić do szkoły przedmiotów wartościowych i pamiątek, 24) usunięcia zniszczeń, jeśli jest odpowiedzialny za szkodę dokonaną osobiście lub przez grupę uczniów. Usunięcie zniszczeń musi nastąpić w ciągu jednego tygodnia (rodzice lub prawni opiekunowie pokrywają wydatki finansowe).

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 88. SZKOŁA DLA CELÓW URZĘDOWYCH UŻYWA PIECZĘCI OKRĄGŁYCH (DUŻEJ I MAŁEJ) ORAZ STEMPLA FIRMOWEGO WEDŁUG USTALONYCH WZORÓW.

§ 89. GIMNAZJUM PROWADZI DOKUMENTACJĘ KANCELARYJNĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ W TYM ZAKRESIE INSTRUKCJĄ, POSIADA SKŁADNICĘ AKT, GROMADZI I PRZECHOWUJE DOKUMENTACJĘ DOTYCZĄCĄ JEJ STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI ZAŚ BĘDĄCĄ PODSTAWĄ WYSTAWIANIA ŚWIADECTW, DUPLIKATÓW I ZAŚWIADCZEŃ OKREŚLAJĄCYCH POZIOM WYKSZTAŁCENIA BYŁYCH UCZNIÓW SZKOŁY.

§ 90. GIMNAZJUM REALIZUJE GOSPODARKĘ FINANSOWĄ I MATERIAŁOWĄ, KTÓREJ ZASADY OKREŚLAJĄ ODRĘBNE PRZEPISY, A OBSŁUGĘ FINANSOWO – KSIĘGOWĄ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY ORGANIZUJE I PROWADZI ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W GOŹDZIE.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »