| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII / 37 /2011 Rady Gminy w Goździe

z dnia 19 kwietnia 2011r.

w sprawie zamiaru utworzenia z dniem 1 września 2011 roku Zespołu Szkół w Goździe

Na podstawie art. 62 ust. 1 i 3 oraz art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 9 lit „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2011 r. zamierza się utworzyć po uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie Zespół Szkół w Goździe, w skład którego wchodzą: - Samorządowe Przedszkole w Goździe - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Goździe - Publiczne Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Goździe.

§ 2. Obwód szkoły określa akt założycielski stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Organizację szkoły określa statut stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gózd.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Gózd


Waldemar Żaczek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII / 37 /2011
Rady Gminy w Goździe
z dnia 19 kwietnia 2011 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 3 i 5, art. 58 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „h" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r.r poz. 1591 z późn. zm.),

zakładam z dniem 1 września 2011 r. Zespół Szkół z siedzibą w Goździe o strukturze organizacyjnej: Samorządowe Przedszkole w Goździe Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Goździe i Publiczne Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Goździe obwód Zespołu Szkól w Goździe obejmuje miejscowości: - wchodzące w skład obwodu szkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Goździe i Publicznego Gimnazjum w Goździe


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII / 37 /2011
Rady Gminy w Goździe
z dnia 19 kwietnia 2011 r.

Dział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE Dział II- POZOSTAŁE INFORMACJE O ZESPOLE SZKÓŁ Dział III - POSTANOWIENIA KOŃCOWESTATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W Goździe

Dział I.
1. Nazwa placówki: Zespół Szkół w Goździe ul. Starowiejska 130.2. W skład Zespołu wchodzą:2.1. Samorządowe Przedszkole w Goździe zwane dalej przedszkolem.2.2.Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Goździe zwana dalej szkołą podstawową. 2.3.Publiczne Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Goździe zwane dalej gimnazjum.3. Wszystkie placówki działają na podstawie odrębnych statutów.4. Organem prowadzącym jest Gmina Gózd.5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.6. W sprawach dotyczących szkoły podstawowej obowiązują pieczęcie i stemple wymienione w statucie szkoły podstawowej.7. W sprawach dotyczących gimnazjum obowiązują pieczęcie i stemple wymienione w statucie gimnazjum.8. W pozostałych przypadkach obowiązuje pieczęć podłużna z napisem: Zespół Szkół w Goździe26 – 634 Gózd ul. Starowiejska 130POSTANOWIENIA OGÓLNE

Dział II.
1. Organem Zespołu jest Dyrektor Zespołu Szkół. Ilekroć w statucie przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum mowa jest o dyrektorze, należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół.2. W Zespole, który liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora Zespołu. Dyrektor Zespołu powołuje i odwołuje wicedyrektora za zgodą organu prowadzącego.3. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół. Ilekroć w statucie przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum mowa jest o radzie pedagogicznej, należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Zespołu Szkół.4. W skład rady pedagogicznej Zespołu Szkół wchodzą nauczyciele przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum.5. Pozostałe organy przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum funkcjonują niezależnie, wg. zasad ustalonych w statutach.POZOSTAŁE INFORMACJE O ZESPOLE SZKÓŁ

Dział III.
1. Wszystkie pozostałe zasady funkcjonowania przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum regulują zapisy w statucie przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum.2. W sprawach nie uregulowanych powyższymi statutami oraz statutem Zespołu Szkół mają zastosowanie odrębne przepisy prawa.3. Zmiany w statucie zgodnie z art. 42 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572 z późn. zm.).Powyższy statut został opracowany na podstawie: 1.Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).2. Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowego statutu publicznego przedszkola oraz publicznej szkoły ( Dz. U. Nr 14, poz. 131 z późn. zm.).POSTANOWIENIA KOŃCOWE

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »