Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 86 poz. 2780

Uchwała nr II/10/2010 Rady Gminy Jedlińsk

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz. 1240 ) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Gminy Jedlińsk uchwala, co następuje ;

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 39.774.136,38 zł z tego : a) bieżące w kwocie 33.124.497,00 zł b) majątkowe w kwocie 6.649.639,38 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 42.028.674,03 zł z tego : a) bieżące w kwocie 27.001.974,00 zł b) majątkowe w kwocie 15.026.700,03 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3. 4. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2011 zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 2.254.537,65 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 254.537,65 zł 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.254.537,65 zł, a rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł 3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 3.000.000,00 zł. 4. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu środków budżetu w kwocie określonej w § 2 ust.1 lit. a

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 190.000,00 zł. 2. Ustala się rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe w wysokości 60.000,00 zł

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Upoważnia się Wójta do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały; b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 2. Zaciągania zobowiązań z tytułu planowanych do wykonania zadań inwestycyjnych określonych w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały 3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 4. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w obrębie działu.

§ 7. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Waldemar Sulisz

Załącznik do Uchwały Nr II/10/2010
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

załącznik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-05-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe