Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 86 poz. 2783

Uchwała nr X/116/2011 Rady Miasta Pionki

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie: ustalenia opłaty za pobyt dziecka w oddziałach żłobkowych funkcjonujących przy przedszkolach prowadzonych pzrez Gminę Miasto Pionki oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) RADA MIASTA PIONKI uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. oddziale żłobkowym – należy przez to rozumieć oddział żłobkowy funkcjonujący przy przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miast Pionki;

2. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka.

§ 2. 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym w wysokości 10,80 % obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Opłata podlega zaokrągleniu do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do 0,49 zł pomija się, a co najmniej 0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego.

2. Ustala się dodatkową opłatę w wysokości 0,36 % obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, za każdą godzinę opieki wykraczającej poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w oddziale żłobkowym.

§ 3. 1. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką w oddziale żłobkowym w formie dziennej stawki żywieniowej w kwocie 0,6 % obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2. W przypadku nieobecności dziecka w oddziale żłobkowym rodzicom dziecka przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie, w wysokości iloczynu obowiązującej dziennej stawki żywieniowej i liczby dni nieobecności.

§ 4. W przypadku, gdy do oddziału żłobkowego uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, wówczas na wniosek rodziców opłata, o której mowa w § 2 ust. 1 ulega obniżeniu o 25% za drugie i każde następne dziecko.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Miasta Pionki


Bohdan Tosza

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-05-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe