Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 92 poz. 2965

Uchwała nr X/57/2011 Rady Miejskiej w Karczewie

z dnia 6 maja 2011r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Karczewa upoważnienia do zawierania umów o korzystanie z nieruchomości będących w samoistnym posiadaniu (władaniu) Gminy Karczew a znajdujących się pod drogami wewnętrznymi w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera a. oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami), art. 11 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawieranie przez Burmistrza Karczewa umów o korzystanie na warunkach użyczenia z nieruchomości będących w samoistnym posiadaniu (władaniu) Gminy Karczew a znajdujących się pod drogami wewnętrznymi, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej nieruchomościom położonym bezpośrednio przy drodze wewnętrznej, dla których wydano decyzję o warunkach zabudowy zobowiązującą adresata decyzji do uzyskania decyzji o zgodzie na lokalizację zjazdu z drogi publicznej lub zgody właściciela nieruchomości pod drogą wewnętrzną – przez czas nieoznaczony.

§ 2. W umowach użyczenia zawieranych zgodnie z upoważnieniem, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, zostaną zawarte zastrzeżenia, że:

1) Gminie Karczew przysługuje prawo rozwiązania umowy użyczenia z chwilą zaliczenia drogi wewnętrznej oddanej w użyczenie do kategorii dróg gminnych,

2) osoby uprawnione do korzystania z nieruchomości będących we władaniu Gminy Karczew znajdujących się pod drogą wewnętrzną mają obowiązek uzyskać decyzję o lokalizacji zjazdu z drogi publicznej niezwłocznie po zaliczeniu tej drogi wewnętrznej, do kategorii dróg gminnych.

§ 3. Następujące pojęcia użyte w treści niniejszej uchwały mają znaczenie:

1) droga wewnętrzna - droga w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 Nr 19 poz. 115 ze zm.)

2) droga publiczna - droga w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 Nr 19 poz. 115 ze zm.)

3) dostęp do drogi publicznej - dostęp do drogi publicznej w rozumieniu art. 2 pkt. 14) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 Nr 80 poz. 717 ze zm.)

4) zjazd z drogi publicznej – zjazd w rozumieniu art. 4 pkt. 8) ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 Nr 19 poz. 115 ze zm.)

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Marton

Załącznik do Uchwały Nr X/57/2011
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 6 maja 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Uzasadnienie57 X 2011

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe