Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 99 poz. 3163

Uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy Michałowice

z dnia 19 kwietnia 2011r.

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXVII/194/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania a także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 30 ust. 6 i 6a i art. 54 ust. 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późniejszymi zmianami) po uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Pruszkowie, Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie określającym niektóre zasady wynagradzania a także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVII/194/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2009 r. w § 7 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1. Wysokość środków na dodatek motywacyjny dla nauczycieli stanowi 5 % kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia zasadnicze tych nauczycieli z wyłączeniem dyrektorów, wicedyrektorów szkół i kierowników świetlic. Rada Gminy Michałowice upoważnia Wójta do utworzenia wydzielonego funduszu na dodatki motywacyjne dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół i kierowników świetlic.

2. Wysokość środków na dodatek motywacyjny dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół i kierowników świetlic wynosi 40 % kwoty przeznaczonej na ich wynagrodzenia zasadnicze..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Rajski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe