Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 99 poz. 3176

Uchwała nr 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola

z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. ze zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje:

Z myślą o wsparciu w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach wielodzietnych oraz zapewnieniu dostępności do dóbr sportowych i kulturalnych Rada Gminy Żabia Wola przyjmuje niniejszą uchwałę.

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o Rodzinie Wielodzietnej – należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą na terenie Gminy Żabia Wola (także rodzinę zastępczą), składająca się z rodziców (jednego rodzica) mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje.

§ 2. 1. Uchwała niniejsza ma na celu :

a) Zwiększenie rodzinom wielodzietnym dostępności do kina, basenu i zajęć dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Dom Kultury w Żabiej Woli;

b) Umacnianie rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji Rodziny Wielodzietnej;

c) Poprawę warunków materialnych i wzmocnienie kondycji Rodzin Wielodzietnych.

2. Działanie to jest elementem polityki społecznej realizowanej w Gminie Żabia Wola, który daje możliwość wsparcia Rodzin Wielodzietnych, promocji modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowania pozytywnego jej wizerunku.

§ 3. Instrumentami umożliwiającymi zrealizowanie celów, o których mowa w §2 są:

1) umożliwianie członkom Rodziny Wielodzietnej dostępu do ofert kina w Ośrodku Kultury w Grodzisku Mazowieckim poprzez stosowanie 50% zniżki od obowiązującej ceny biletów.

2) umożliwienie członkom Rodziny Wielodzietnej korzystania na preferencyjnych zasadach (50% zniżki od obowiązujących cen biletów) z pływalni „WODNIK 2000” w Grodzisku Mazowieckim.

3) umożliwienie dostępu do zajęć dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Dom Kultury w Żabiej Woli poprzez stosowanie 50% zniżki od obowiązujących opłat za zajęcia.

4) umożliwienie korzystania, Rodzinom Wielodzietnym posiadającym czworo i więcej dzieci, z bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji zbiorowej do szkoły na terenie Gminy i z powrotem do miejsca zamieszkania

§ 4. 1. Jako potwierdzenie uprawnień do korzystania z instrumentów, o których mowa w §3 wprowadza się KARTĘ DUŻEJ RODZINY 3+ oraz KARTĘ DUŻEJ RODZINY 4+.

2. Wzór KARTY DUŻEJ RODZINY 3+, dla rodziny z trojgiem dzieci, stanowi załącznik N 1 do niniejszej uchwały.

3. Wzór KARTY DUŻEJ RODZINY 4+, dla rodziny z co najmniej czwórką dzieci , stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. KARTA DUŻEJ RODZINY będzie wydawana na okres 1 roku od 1 października do 30 września.

5. Kartę DUŻEJ RODZINY będzie otrzymywał każdy członek Rodziny Wielodzietnej.

§ 5. Uzyskanie karty DUŻEJ RODZINY odbywać się będzie na wniosek rodzica złożony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ( wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do uchwały).

§ 6. Środki niezbędne na realizację instrumentów, o których mowa w §3 pokrywane są z budżetu Gminy Żabia Wola.

§ 7. 1. Jednostką koordynującą realizację jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawi Radzie Gminy Żabia Wola informacje o realizacji uchwały za poprzedni rok najpóźniej do 31 marca po upływie danego roku budżetowego.

§ 8. Promocja działań obejmować będzie ogłoszenia w lokalnej prasie oraz w Internecie.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola.

§ 10. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 21/VI/2011
Rady Gminy Żabia Wola
z dnia 29 marca 2011 r.
Zalacznik1.docx

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 21/VI/2011
Rady Gminy Żabia Wola
z dnia 29 marca 2011 r.
Zalacznik2.docx

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 21/VI/2011
Rady Gminy Żabia Wola
z dnia 29 marca 2011 r.
Zalacznik3.docx

Załącznik nr 3

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Bieganowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe