Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 99 poz. 3178

Uchwała nr 51/IX/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 31 maja 2011r.

w sprawie ustalenia czasu realizacji programu wychowania przedszkolnego uwzględniająceo podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.6 ust. 1 pkt2, art.14 ust.5 pkt 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art.4 ust. 1 i art.5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, że czas realizacji programu wychowania przedszkolnego uzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina wynosi 5 godzin.

2. Rozkład czasu realizacji podstawy programowej, o której mowa w ust. 1 ustala dyrektor przedszkola (szkoły).

3. Pobyt dzieci w przedszkolu (szkole) w czasie, o którym mowa w ust. 1 jest bezpłatny.

§ 2. 1. Ustala się odpłatność rodziców lub opiekunów prawnych za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, obejmującą koszty następujących zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktycznych:

1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy i intelektualny dziecka,

2) gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem,

3) zajęcia rozwijające uzdolnienia dzieci: plastyczne, muzyczne, techniczne, przyrodnicze,

4) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka,

5) zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,

6) zajęcia umożliwiające realizację programów autorskich i innowacji poszerzających podstawę programową,

7) przygotowanie dzieci do udziału w konkursach i imprezach okolicznościowych,

8) inne zajęcia edukacyjno - wychowawcze oraz opiekuńcze przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego (nadzór nad dzieckiem podczas samodzielnie, indywidualnie wybieranymi przez dziecko zabawami, w tym również na terenie przedszkolnego (szkolnego) placu zabaw oraz spacerów, opieka nad dzieckiem wypoczywającym, spożywającym posiłek).

2. Ustala się miesięczną opłatę za korzystanie ze świadczeń, o których mowa w ust. 1 w wysokości:

a) 10% kwoty bazowej - do 1 godziny dziennie,

b) 12% kwoty bazowej - do 2 godzin dziennie,

c) 14% kwoty bazowej - do 3 godzin dziennie,

d) 17% kwoty bazowej - do 4 godzin dziennie,

e) 19% kwoty bazowej - do 5 godzin dziennie,

(w zaokrągleniu do pełnych złotych)

3. Przez kwotę bazową, o której mowa w ust. 2 należy rozumieć minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami), ogłaszane w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów na dany rok kalendarzowy.

4. Opłaty, o których mowa w ust. 2 naliczane są w oparciu o deklarację rodziców dotyczącą pobytu dziecka i podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych w ten sposób, że pomija się końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy (zaokrąglenie w dół), a podwyższa się do pełnych złotych końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy (zaokrąglenie w górę).

5. Opłaty wnosi się z góry do dnia 10 każdego miesiąca.

§ 3. Opłata, o której mowa w § 2 nie obejmuje zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkola (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) organizowanych na zlecenie rodziców (opiekunów prawnych) oraz opłat za wyżywienie, które naliczane są wg odrebnych zasad.

§ 4. 1. W przypadku odpłatnego korzystania ze świadczeń przedszkola (oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych) przez dwoje dzieci z tej samej rodziny ustala się dla każdego dziecka miesięczną opłatę za korzystanie ze świadczeń, o których mowa w §3 ust. 2 z 25% zniżką.

2. W przypadku odpłatnego korzystania ze świadczeń przedszkola (oddziału pzredszkolnego w szkołach podstawowych) przez trzecie i kolejne dziecko z tej samej rodziny zwiększa się zniżkę o której mowa w ust. 1 o 2,5 % w stosunku do poprzedniego dziecka.

§ 5. Z dniem wejścia w życie przepisów niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 143/XXIII/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 2011 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Jolanta Syska - Szymczak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe