Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 101 poz. 3198

Uchwała nr VI/9/11 Rady Powiatu Piaseczyńskiego

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie zmiany statutu Powiatu Piaseczyńskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 1 oraz art. 40 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz § 82 Statutu Powiatu Piaseczyńskiego przyjętego uchwałą Nr III/2/99 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 19 stycznia 1999r (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 8, poz.75 z późn. zm.) Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W statucie Powiatu Piaseczyńskiego przyjętym uchwałą Nr III/2/99 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 19 stycznia 1999r (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 8, poz.75 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Wzór graficzny herbu , pieczęci i flagi stanowi załącznik nr 2 do statutu.”

2) w § 4 ust 1 :

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,”,

b) pkt 16 otrzymuje brzmienie: „16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,” ,

c) pkt 22 otrzymuje brzmienie: „22) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),”,

d) dodaje się pkt 23 o treści: „ 23) działalności w zakresie telekomunikacji.” ,

3) w § 6a ust. 3 :

a) w pkt 1 skreśla się literę a ,

b) skreśla się pkt 5 ,

4) w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „ 4. W skład rady powiatu wchodzi 27 radnych.”,

5) w § 8 :

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu,”,

b) pkt 8 lit. a otrzymuje brzmienie: „ a)zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady powiatu jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość,”,

c) pkt 10c otrzymuje brzmienie: „10c) uchwalenie, na wniosek zarządu powiatu, regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego , z uwzględnieniem schematu organizacyjnego, ”,

6) w § 17 ust.7 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) wolne wnioski i oświadczenia radnych,”,

7) § 18 otrzymuje brzmienie: „§ 18

1.Radnemu przysługuje prawo złożenia interpelacji w sprawach o zasadniczym charakterze i odnoszących się do ważnych problemów związanych z funkcjonowaniem powiatu.

2.Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.

3.Interpelacje kieruje się do Zarządu Powiatu lub do konkretnego członka Zarządu.

4.Interpelację składa się w formie pisemnej na ręce przewodniczącego rady .

5.Przewodniczący rady pozostawia bez biegu interpelację, która nie spełnia wymogów określonych w ust. 1. , o czym powiadamia radnego.

6.Radny ma prawo poinformować radę powiatu o złożeniu interpelacji, o otrzymanej odpowiedzi na interpelację oraz o braku odpowiedzi na interpelację, podczas sesji rady .

7.Odpowiedź na interpelację jest udzielana w formie pisemnej nie później niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania interpelacji.

8. Odpowiedź pisemną na interpelację składa się na ręce przewodniczącego rady oraz radnego interpelanta.

9. W razie uznania odpowiedzi, o której mowa w ust.8, za niezadawalającą interpelant może zwrócić się do przewodniczącego rady o wystąpienie do interpelowanego z żądaniem dodatkowych wyjaśnień na piśmie, uzasadniając przyczynę nie przyjęcia odpowiedzi. Z wnioskiem takim można wystąpić raz, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania niezadowalającej odpowiedzi. Dodatkowe wyjaśnienia udzielane są przez interpelowanego w terminie 21 dni od dnia otrzymania żądania dodatkowych wyjaśnień. ” ,

8) § 19 otrzymuje brzmienie : „ § 19

1.Radnemu przysługuje prawo wniesienia zapytania w sprawach o charakterze jednostkowym, dotyczących bieżących problemów oraz realizacji bieżących zadań Powiatu, w szczególności w celu uzyskania informacji o określonym stanie faktycznym.

2. Zapytanie wnoszone jest ustnie na sesji Rady Powiatu.

3.Odpowiedzi na zapytanie udziela Starosta bądź wskazana przez niego osoba w formie ustnej na tej samej sesji, na której zapytanie zostało wniesione lub w razie konieczności przeprowadzenia analizy w formie pisemnej na zasadach określonych w § 18 ust. 6,7,8 i 9. ”,

9) w § 22 ust.9 otrzymuje brzmienie: „9. Uchwały dotyczące budżetu powiatu, udzielenia absolutorium zarządowi oraz zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, zapadają w głosowaniu jawnym imiennym.”,

10) w § 25 ust.3 otrzymuje brzmienie: „3. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie podpisane przez autora projektu, zawierające w szczególności : wskazanie inicjatora uchwały, potrzeby podjęcia uchwały, oczekiwane skutki społeczne oraz finansowe uchwały oraz źródła ich pokrycia.”,

11) w § 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Do obliczania głosów przewodniczący rady może wyznaczyć radnego lub pracownika starostwa obsługującego obrady rady powiatu.”,

12) w § 37a :

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa się do przewodniczącego rady powiatu w terminie trzydziestu dni od dnia objęcia mandatu. Kolejne oświadczenia radni składają co roku, w terminie do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji.”,

b) ust.3 otrzymuje brzmienie: „3. Jeżeli radny nie złoży w terminie oświadczenia, o którym mowa w ust.1, przewodniczący rady w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu wzywa osobę, która nie złożyła oświadczenia do jego niezwłocznego złożenia wyznaczając dodatkowy czternastodniowy termin. Termin ten liczy się od dnia skutecznego dostarczenia wezwania.

c) dodaje się ust.4 w brzmieniu: „4.Niezłożenie oświadczenia majątkowego mimo upływu dodatkowego terminu powoduje wygaśnięcie mandatu radnego.”,

13) w § 39 ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. W skład komisji rewizyjnej wchodzi nie więcej niż 7 radnych, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady oraz będących członkami zarządu.”,

14) w § 41 ust.4 otrzymuje brzmienie: „4.Komisja rewizyjna, za zgodą rady powiatu, może powoływać rzeczoznawców, ekspertów i biegłych. Rada wyrażając zgodę, o której mowa powyżej, określa również przedmiot i zakres czynności, które będzie wykonywała powołana osoba. ”,

15) w § 71 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3.Jednostki organizacyjne powiatu, tworzy przekształca i likwiduje oraz wyposaża w majątek rada powiatu.”,

16) w § 76 ust.2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. W przypadku nie uchwalenia budżetu w terminie wymienionym w ust.1, do czasu uchwalenia budżetu przez radę powiatu, nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony radzie powiatu.

3. W przypadku nie uchwalenia budżetu w terminie, o którym mowa w ust.2 , regionalna izba obrachunkowa ustala budżet powiatu najpóźniej do końca lutego roku budżetowego. Do dnia ustalenia budżetu przez regionalną izbę obrachunkową podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu, o którym mowa w ust.2. ”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Piaseczyńskiego


Maria Mioduszewska

Załącznik do Uchwały Nr VI/9/11
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 26 maja 2011 r.
Zalacznik1.pdf

harb flaga pieczęć

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe