Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 101 poz. 3201

Uchwała nr 172/XLVIII/2010 Rady Gminy w Iłowie

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Tekst pierwotny

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 50 ust 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r., Nr 175 poz. 1362 z póź. zm), Rada Gminy w Iłowie uchwala co następuje:
§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonują opiekunki zatrudnione w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
§ 2. Cenę usługi stanowiącą pokrycie kosztów świadczonych usług o których mowa w § 1 ustala się w wysokości - 9 zł słownie: dziewięć złotych za jedną godzinę
§ 3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego o którym mowa w art.8 ust 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3 ustawy o pomocy społecznej
§ 4. Osoby nie spełniające warunków o których mowa w § 3 zwracają wydatki Gminie za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na zasadach określonych poniżej
Dochód na osobę w rodzinie /% kryterium dochodowego o którym mowa w art.8 ustawy/ Wysokość odpłatności, liczona od kosztu usługi w procentach.
Osobie samotnej Gospodarujacej samotnie, posiadajacej wstępnych/zstępnych lub pozostających w zwiazku małżenskim
101-150 30 100
151-200 40 100
201-300 50 100
301-400 60 100
401-500 70 100
powyżej 500 100 100
§ 5. Opłata wnoszona jest przez osobę korzystającą z usług do kasy Urzędu Gminy w Iłowie, osobiście lub za pośrednictwem opiekunki, w rozliczeniach miesięcznych, nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługi zostały wykonane – według ilości godzin faktycznie wykonanych przez opiekunki
§ 6. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych może być przyznana w szczególnie uzasadnionych przypadkach innym osobom w zależności od możliwości zabezpieczenia usług przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
§ 7. Działając na podstawie art. 104 ust 4 ustawy o pomocy społecznej w przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyło by skutki udzielonej pomocy, właściwy organ na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może odstąpić od żądania takiego zwrotu a, w szczególności:
a) gdy więcej lub jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług, w tym co najmniej jedna jest obłożnie chora,
b) ponoszenia dużych wydatków, w stosunku do dochodów, na koszty leczenia, zakup leków, środków opatrunkowych, rehabilitacji,
c) innych w szczególności: wielodzietność (czworo i więcej dzieci), samotne wychowywanie nieletnich dzieci, zdarzenie losowe.
§ 8. Decyzje administracyjne dotyczące przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zachowują swoją moc do czasu ich wygaśnięcia nie dłużej niż do 31.12.2010r
§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie
§ 10. Traci moc Uchwała Nr 118/XXIV/2004 Rady Gminy w Iłowie z dnia 12 maja 2004r.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Zientara
 
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe