Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 101 poz. 3202

Uchwała nr 10/III/2011 Rady Gminy w Iłowie

z dnia 9 lutego 2011r.

w sprawie uchwalenia Statutu Przedszkola Samorządowego w Iłowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U z 2004 Nr. 256, poz. 2572, ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.05.2001 r. Dz. U. Nr 61, poz. 624 z 2001r. w sprawie ramowych Statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

§ 1. Rada Gminy Iłów uchwala Statut Przedszkola Samorządowego w Iłowie. Przedmiotowy projekt statutu stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Zientara


Załącznik do Uchwały Nr 10/III/2011
Rady Gminy w Iłowie
z dnia 9 lutego 2011 r.

Statut Przedszkola Samorządowego

Dział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Przedszkole Samorządowe, zwane dalej „Przedszkolem”, działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 67, poz. 329 z 1996r. oraz z późniejszymi zmianami ) oraz niniejszego Statutu. 2. Siedzibą Przedszkola jest miejscowość Iłów. Przedszkole na pieczęci używa pełnej nazwy „Przedszkole Samorządowe w Iłowie ul.Płocka 14, 96-520 Iłów” 3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Iłów. 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

Dział II.
Cele i zadania przedszkola

§ 2. Cele przedszkola: 1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 2. Wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe, potrafiły zgodnie bawić się i uczyć, kulturalnie zwracać się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy; 3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek; 4. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; 5. Troska o zdrowie dzieci, ich rozwój fizyczny oraz sprawność fizyczną, aby chciały i mogły uczestniczyć w zabawach i grach sportowych; 6. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczymi technicznym, a także rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; 7. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 8. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej; 9. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w kształceniu w szkole.

§ 3. Zadania przedszkola: 1. Dbanie o prawidłowy rozwój psychofizyczny oraz harmonijny przebieg wychowania i kształcenia poprzez: 2. Swobodne zabawy dzieci w sali; 3. Zabawy ruchowe, zajęcia i gry sportowe na boisku, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze; 4. Zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego 5. Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne wg uznania nauczyciela

§ 4. Sposób realizacji zadań: 1. Różnorodne zabawy dowolne i zorganizowane; 2. Zajęcia indywidualne, grupowe, dowolne kierowane przez nauczycielkę; 3. Spacery, wycieczki piesze i autokarowe; 4. Czynności samoobsługowe, prace porządkowe, gospodarcze i ogrodnicze; 5. Obserwowanie dzieci, prowadzenie pracy indywidualnej i wyrównawczej; 6. Systematyczne przekazywanie rodzicom informacji o dzieciach; 7. Dla chętnych dzieci, za zgodą rodziców prowadzenie zajęć dodatkowych z: rytmiki, nauki języka angielskiego i katechezy.

Dział III.
Organy przedszkola

§ 5. Organami przedszkola są: 1. Dyrektor Przedszkola 2. Rada Rodziców

§ 6. Dyrektor Przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy i placówki oświatowej, który w szczególności: 1. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola; 2. Przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola; 3. Występuje z wnioskami, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników obsługi; 4. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą przedszkola reprezentuje je na zewnątrz; 5. Sprawuje nadzór pedagogiczny; 6. Sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 7. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i odpowiada za ich prawidłowe wykorzystanie i organizowanie administracyjnej obsługi przedszkola; 8. Współpracuje w wykonywaniu zadań z radą rodziców i rodzicami

§ 7. Rada Rodziców jest tworzona uchwałą ogółu rodziców. Do kompetencji rady rodziców należy: 1. Wspieranie działalności statutowej przedszkola; 2. Uchwalanie regulaminu swej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola; 3. Występowanie do innych organów przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola; 4. Organizowanie prac użytecznych dla przedszkola i środowiska; 5. Współorganizowanie imprez na cele przedszkola;

§ 8. 1. Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w niniejszym statucie i regulaminie, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem i obowiązującymi przepisami prawa; 2. Dyrektor przedszkola w wykonaniu swoich zadań współpracuje ze wszystkimi organami przedszkola i ułatwia kontakty i współdziałanie zainteresowanych organów; 3. Dyrektor przedszkola zapewnia bieżąca wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o planowanych i podejmowanych działaniach lub decyzjach; 4. W przypadku zaistnienia sporów między organami przedszkola, z wyłączeniem dyrektora przedszkola, organem właściwym do ich rozstrzygania jest dyrektor przedszkola - od rozstrzygnięcia organom przysługuje prawo do odwołania się, w terminie 14 dni, do organu prowadzącego; 5. Jeśli stroną sporu jest dyrektor przedszkola, wówczas organem właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest organ prowadzący przedszkole - rozstrzygnięcie organu prowadzącego jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie;

Dział IV.
Organizacja przedszkola

§ 9. 1. Przedszkole jest jednooddziałowe. 2. Do realizacji celów statutowych przedszkole ma następujące pomieszczenia: 1 sale zajęć, szatnię, sanitariaty, teren przedszkolny wyposażony w sprzęt sportowo-rekreacyjny i piaskownicę.

§ 10. 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności. 2. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25. 3. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia. 4. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednej lub dwu nauczycielek, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (opiekunów prawnych).

§ 11. 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego. 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe. Czas trwania zajęć dodatkowych, a w szczególności: zajęć umuzykalniających, nauki języka angielskiego, nauki religii i zajęć korekcyjno kompensacyjnych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić: 1/ z dziećmi w wieku 3-4 lata około 15 -20 minut, 2/ z dziećmi 5-6 lat około 30 minut. 4. W przedszkolu- na życzenie rodziców- nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych właściwych dla danego poziomu nauczania. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez władze Kościoła.

§ 12. 1. W czasie pobytu w przedszkolu opiekę nad dziećmi sprawują nauczycielki i personel pomocniczy; W czasie pobytu dzieci poza budynkiem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawują nauczycielki i wyznaczony personel pomocniczy; W czasie wycieczek autokarowych na 1 opiekuna przypada maksymalnie 10 wychowanków - do pomocy personelowi włączani są wtedy rodzice; Regulamin i zasady organizacji wycieczek w przedszkolu są określone zarządzeniem dyrektora przedszkola 2. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola i z niego odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów), lub osoby przez nich upoważnione na piśmie (po uprzednim zgłoszeniu tego faktu nauczycielce lub dyrektorowi); W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość przyprowadzania i odbierania dzieci przez młodzież powyżej 14 r.ż. za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów tych dzieci; każdorazowe przyprowadzenie i odebranie dziecka musi być zgłaszane nauczycielce;

§ 13. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu regulują odrębne przepisy.

§ 14. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący, który wyznacza termin jego sporządzania. 2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności : 1) Czas pracy przedszkola; 2) Liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze; 3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole

§ 15. 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców. Ramowy rozkład jest wywieszany na tablicy ogłoszeń. 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczycielki, którym powierzono opiekę nad oddziałem ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 16. 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. 2. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalone są przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola; są to: a) przerwa wakacyjna 4 tygodnie b) przerwa świąteczna zimowa c) przerwa świąteczna wiosenna 3. Dzienny czas pracy przedszkola w danym roku, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola. 4. Poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego za dodatkową odpłatnością w przedszkolu mogą być prowadzone: rytmika, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne i nauka języków obcych.

Dział V.
Zasady odpłatności

§ 17. 1. Za świadczenia przedszkola na rzecz dzieci rodzice (opiekunowie) ponoszą opłaty ustalone przez Radę Gminy w Iłowie. 2. Całość kosztów wyżywienia pokrywają rodzice, a stawka dzienna wyliczana jest na zasadzie zapotrzebowania 3. Wysokość opłat czesnego ustalone jest na podstawie Uchwały Rady Gminy w Iłowie. Opłaty są wnoszone do dnia 15-go każdego miesiąca 4. Zasady korzystania z posiłków w przedszkolu 1) posiłki są przygotowane prze pracowników kuchni z gimnazjum 2) dzieci mogą korzystać z jednego lub dwóch posiłków 3) w razie nieobecności dziecka trwającej dłużej niż 3 dni nie pobiera się opłaty za wyżywienie pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu przez rodziców, prawnych opiekunów. 4) pojedyncze nieobecności dziecka w przedszkolu nie będą odliczane z opłaty za wyżywienie.

Dział VI.
Zadania nauczycieli oraz innych pracowników

§ 18. 1. Nauczyciel przedszkola ma za zadanie:

1) Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci, 2) Planować i prowadzić pracę wychowawczo- dydaktyczną oraz odpowiadać za jakość tej pracy, 3) Zapoznawać rodziców z programem (zestawem) wychowania w przedszkolu, programami własnymi, planem rocznym i planami miesięcznymi uwzględniającymi zadania i treści z aktualnie obowiązującej podstawy programowej MEN 4) Prowadzić obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentować je, 5) Prowadzić diagnozę przedszkolną w roku szkolnym poprzedzającym termin możliwego rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole i poinformować o jej wynikach rodziców; 6) Współpracować ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno- pedagogiczną, opiekę zdrowotną itp. 7) Tworzyć warunki wspomagające indywidualny rozwój dzieci: poszerzać ich zdolności i zainteresowania; likwidować braki rozwojowe oraz zapobiegać powstawaniu bądź pogłębianiu się wad rozwojowych, 8) Prowadzić dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami, 9) Współdziałać z rodzicami ( prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, 10) Włączać rodziców w działalność przedszkola, 11) Informować rodziców o zachowaniu i rozwoju dzieci na każde ich życzenie, 12) Zapoznawanie rodziców z najnowszymi osiągnięciami pedagogiki przedszkolnej (nowoczesne metody i formy pracy, pomoce do zabaw i zajęć, fachowa literatura), 13) Nauczyciel zapewnia bezpieczeństwo dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole: a)szczególną uwagę zwraca na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w trakcie spacerów, wycieczek, b) zapewnia bezpieczeństwo dzieciom podczas korzystania ze sprzętu terenowego, pod żadnym pozorem nie wolno zostawić dzieci na terenie bez opieki osoby dorosłej c) pod żadnym pozorem dzieci nie mogą same pozostać w grupie( jeżeli nauczyciel musi wyjść z sali, dzieci pozostają pod opieką woźnej oddziałowej) d) zapewnia bezpieczeństwo dzieciom w trakcie korzystania z niebezpiecznych urządzeń; nożyczki, widelec, nóż

2. Formy współdziałania z rodzicami (opiekunami):

1) Okazjonalne spotkania indywidualne i grupowe, 2) "Dni otwarte" (obserwacja dzieci podczas zajęć i zabaw zorganizowanych i dowolnych, 3)Cykliczne, stałe zebrania z rodzicami (pedagogizacja) 1x na kwartał, 4)Wspólne warsztaty metodyczne dla rodziców i nauczycieli 5) Udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych

3. Zadania woźnej oddziałowej:

1) utrzymywanie czystości w pomieszczeniach przedszkola, 2. troszczenie się o mienie przedszkolne, 3. rozdawanie dzieciom posiłków i sprzątanie po ich zakończeniu, 4. pomaganie przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci, 5. opiekowanie się dziećmi podczas zabaw na terenie, spacerów, wycieczek, 6. pomaganie nauczycielce w trakcie prowadzenia zajęć (szczególnie z iebezpiecznymi narzędziami), podczas posiłków, pobytu dzieci w toalecie itp. 7. zapewnia dzieciom bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole: - pomagając nauczycielkom w zapewnianiu dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu( usuwają z sali popsute zabawki, porządkują sale i teren przedszkola, sprawdzają przed wyjściem dzieci na teren sprzęt terenowy i zgłaszają dyrektorowi ewentualne usterki lub uszkodzenia, - zapewnia dzieciom opiekę w sali i na terenie w trakcie krótkotrwałej nieobecności nauczycielki, - zapewnia bezpieczeństwo dzieciom w trakcie posługiwania się przez nie nożyczkami, widelcem, nożem.

§ 19. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli przedszkola i innych pracowników określają odrębne przepisy.

Dział VII.
Przyjmowanie dzieci do przedszkola

§ 20. 1) Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat, z zastrzeżeniem ust.2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach posiadając wolne miejsca do przedszkola można przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

§ 21. Rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka w przedszkolu obowiązani są złożyć w kancelarii przedszkola prawidłowo wypełnioną „Kartę zgłoszenia dziecka”.

§ 22. Określa się następujące kryteria przyjęć dzieci do przedszkola :

1) Przyjęć dokonuje dyrektor przedszkola na podstawie złożonych kart wypełnionych przez rodziców, 2) Jeśli liczba dzieci zgłoszona do przedszkola przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje komisja, powołana przez organ prowadzący na wniosek dyrektora. W skład komisji wchodzą: dyrektor przedszkola, nauczyciel przedszkola, przedstawiciel rady rodziców i przedstawiciel organu prowadzącego przedszkole, 3) Decyzje komisji są protokołowane, akta komisji łącznie z kartami zgłoszenia dzieci do przedszkola przechowywane są w przedszkolu, 4) Pierwszeństwo w przyjęciach do przedszkola mają dzieci 5-letnie, dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci z rodzin zastępczych, 5) Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne -warunkiem przyjęcia dziecka niepełnosprawnego jest przedłożenie dyrektorowi przedszkola orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej określającego poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia,

§ 23. Przyjęcia dzieci prowadzi się wg następującego harmonogramu:

1) Od 1 kwietnia do 30 kwietnia wydaje się i przyjmuje od rodziców wypełnione „Karty zgłoszenia dziecka”, 2) Od 15 do 31 maja jeżeli zachodzi potrzeba powoływana jest komisja, która dokonuje kwalifikacji dzieci na najbliższy rok szkolny 3) Od 1 do 5 czerwca dyrektor przedszkola wywiesza w miejscu dostępnym dla zainteresowanych imienne listy przyjętych dzieci oraz informacje dla rodziców dzieci nie przyjętych, do kogo, i w jakim terminie mogą składać odwołania o ponowne rozpatrzenie sprawy,

Dział VIII.
Prawa i obowiązki dzieci

§ 24. 1. Dziecko w przedszkolu ma zagwarantowane prawo do :

1) Zapewnienia pełnego bezpieczeństwa, 2) Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, 3) Ochrony i poszanowania godności osobistej dziecka, 4) Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym i opiekuńczym, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 5) Prawo do wolności, 6) Prawo do miłości, zrozumienia i akceptacji, 7) Prawo do edukacji i wszechstronnego rozwoju, 8) Prawo do opieki, zdrowia i dobrobytu, 9) Prawo do wyrażania swoich myśli, 10) Prawo do jedzenia i picia, 11) Do kształtowania swoich przekonań, poglądów i wierzenia, 12) Prawo do wzrastania we własnym tempie,

2. Do obowiązków dziecka należy

1) Stosowanie się do próśb i poleceń pracowników przedszkola, 2) Korzystanie ze sprzętu, zabawek i innego wyposażenia przedszkola zgodnie z jego przeznaczeniem. 3) Szanowania kolegów i nie niszczenia wytworów ich pracy, 4) Pod żadnym pozorem nie używania przemocy fizycznej ani psychicznej wobec innych dzieci,

Dział IX.
Pozostałe postanowienia

§ 25. Dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy dzieci przyjętych do przedszkola w przypadku:

1) Choroby zakaźnej dziecka, 2) Choroby umysłowej i wynikającej stąd agresywności w zachowaniu dziecka- po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, 3) Uchylania się przez rodziców (prawnych opiekunów) do uiszczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, 4) Innych sytuacji, uznanych za szczególne.

§ 26. 1.Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 27. Statut wchodzi w życie po 14 dniach od daty opuiblikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Zientara

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe