| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII /71/2011 Rady Gminy Jabłonna

z dnia 18 maja 2011r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Jabłonna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 ze zm.)

Rada Gminy Jabłonna uchwala co następuje:

§ 1.

W celu zapewnienia rozwoju sportu i zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej na terenie Gminy Jabłonna przez kluby i stowarzyszenia sportowe, a w szczególności w celu zapewnienia szkoleń sportowych w różnych dyscyplinach dla dzieci i młodzieży oraz organizacji i udziału w imprezach sportowych, określa się warunki oraz tryb finansowania sportu na terenie Gminy Jabłonna.

§ 2.

1. Kluby i stowarzyszenia sportowe prowadzące działania z zakresu sportu na rzecz mieszkańców gminy Jabłonna, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, mogą występować do Wójta Gmina Jabłonna z wnioskiem o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu, mających na celu poprawę warunków uprawiania sportu, osiągnięcie wyższych wyników przez zawodników klubów sportowych, promowanie sportu i aktywnego stylu życia.

2. Wsparcie finansowe na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu następuje w formie dotacji celowej, przyznawanej podmiotom wymienionym w ust. 1, które złożyły wniosek do Wójta Gminy Jabłonna o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu.

3. Podmioty, aby uzyskać dotację zobowiązane są złożyć pisemny wniosek o udzielenie dotacji w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 3.

1. Wniosek o przyznanie dotacji powinien zawierać:

1) nazwę i siedzibę wnioskodawcy;

2) szczegółowy opis realizacji zadania oraz zakładany cel zadania;

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania (kosztorys);

4) terminy i miejsce realizacji zadania (harmonogram);

5) liczbę osób objętych dotowanym zadaniem;

6) pisemne oświadczenie, że prowadzą działania z zakresu sportu na rzecz mieszkańców gminy Jabłonna;

7) informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych zapewniających wykonanie zadania;

8) informację o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł oraz ze środków własnych;

9) wysokość planowanej do uzyskania dotacji z budżetu gminy oraz termin jej wykorzystania w danym roku budżetowym;

10) datę i podpis osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

§ 4.

1. W ramach dofinansowania mogą być uwzględnione wydatki poniesione na:

1) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach:

a) udział drużyny lub zawodnika we współzawodnictwie sportowym,

b) wynajem obiektów sportowych,

c) delegacje sędziowskie,

d) transport na zawody,

e) zabezpieczenie medyczne,

f) ubezpieczenie zawodników,

g) ochrona zawodów,

h) wyżywienie zawodników biorących udział w zawodach, w trakcie ich trwania i bezpośrednio po;

2) pokrycie kosztów realizacji programów szkolenia sportowego:

a) wynagrodzenia trenerów i instruktorów,

b) wynajem obiektów sportowych,

c) zakup sprzętu sportowego,

d) zakup strojów sportowych,

e) badania okresowe zawodników;

- jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację lub zwiększy dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub lub stowarzyszenie sportowe.

§ 5.

1. Wnioski, o których mowa w § 2 ust. 2, składa się do Wójta Gminy Jabłonna, który rozpatruje i dokonuje oceny wniosków i po zaakceptowaniu, ujmuje je w projekcie budżetu.

2. Lista podmiotów oraz kwoty dotacji przyznane z budżetu Gminy Jabłonna na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu zostaną podane do wiadomości publicznej przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jabłonna.

§ 6.

Wysokość środków finansowych na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu określa Rada Gminy Jabłonna w uchwale budżetowej.

§ 7.

Wójt Gminy Jabłonna po uchwaleniu budżetu zawiera z podmiotem dotowanym pisemną umowę zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

§ 8.

1. W trakcie realizacji zadania lub po jego zakończeniu Wójt Gminy Jabłonna może upoważnić pracownika Urzędu Gminy Jabłonna do przeprowadzenia kontroli i oceny realizacji zleconego zadania oraz wydatkowania przyznanej dotacji , a w szczególności:

1) rzeczywistego przebiegu realizacji zadania oraz realizacji zakładanych celów w zakresie dotowanego zadania;

2) prawidłowości wykorzystania środków publicznych na realizację zadania;

3) dokumentów finansowych oraz innej dokumentacji związanej z realizacją zadania.

2. Z czynności kontrolnych sporządzany jest protokół.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykorzystania środków finansowych osoba przeprowadzająca kontrolę kieruje do podmiotu realizującego przedsięwzięcie z zakresu sportu stosowne wnioski i zalecenia dotyczące sposobu wykorzystania i rozliczenia dotacji, wyznaczając termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

4. W przypadku, gdy podmiot nie usunie stwierdzonych nieprawidłowości i nie doprowadzi do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

5. Rozwiązując umowę, Wójt Gminy Jabłonna określi kwotę dotacji podlegającą zwrotowi w wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 4, zgodnie z art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 9.

1. Po realizacji zadania objętego dotacją przyznaną na podstawie umowy zawartej zgodnie z § 7, podmioty wymienione w § 1 są zobowiązane złożyć Wójtowi Gminy Jabłonna sprawozdania z wykonania zadania:

1) w terminie do 15 lipca danego roku – ze środków wydatkowanych w I półroczu danego roku.

2) w terminie 30 dni od zakończenia jego realizacji - z całości wydatkowanych środków.

2. Sprawozdania powinno zawierać:

1) opis zrealizowanego zadania, osiągniętych celów oraz terminowości realizacji przedsięwzięcia;

2) rozliczenie finansowe całkowitych kosztów poniesionych na realizację zadania;

3) spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji.

3. Na żądanie Wójta Gminy Jabłonna podmioty, wraz ze sprawozdaniem, udostępniają do wglądu oryginały dokumentów finansowych potwierdzających wydatkowanie dotacji otrzymanej z budżetu gminy.

4. Dotacje udzielone z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu:

1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem;

2) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości

- podlegają zwrotowi do budżetu gminy w terminie 15 dni od stwierdzenia okoliczności powodujących konieczność zwrotu, wraz z naliczonymi odsetkami.

5. Kwota dotacji niewykorzystanej w roku budżetowym podlega zwrotowi do budżetu gminy w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego, a przypadku gdy termin jest krótszy niż rok budżetowy w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji.

§ 10.

Dotacje na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu w 2011 r. będą przyznawane na podstawie wniosków złożonych w terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie uchwały.

§ 11.

1. Traci moc Uchwała Nr VI/45/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 marca 2011 roku.

2. Traci moc Uchwała Nr VI/46/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 marca 2011 roku.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Włodzimierz Kowalik


Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII /71/2011
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 18 maja 2011 r.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb finansowania zadania własnego, o którym mowa w ust. 1, wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka ta zamierza osiągnąć. Dotacja celowa z budżetu gminy może zostać przyznana dla klubów sportowych działających na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

W związku z powyższym przedkładam projekt uchwały określającej warunki i tryb finansowania sportu na terenie Gminy Jabłonna.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »