Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 101 poz. 3229

Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego

z dnia 6 kwietnia 2011r.

zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce, zwanym dalej "Przyjmującym" a Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Węgrowskiego reprezentowany przez: 1. Krzysztofa Fedorczyka - Starostę Węgrowskiego, 2. Ewę Besztak - Wicestarostę, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Anny Bali, zwanym dalej "Powierzającym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ostrówku, a realizowanych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Siedlcach w ramach kursu I stopnia w zawodzie lakiernik

Tekst pierwotny

Podstawą zawarcia porozumienia jest art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526) oraz uchwała Nr XX/216/2007 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 października 2007 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/382/2000 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia, a także uchwała Nr XXXIV/240/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia lub powierzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie zawodowe.
§ 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie szczegółowych zasad i terminów przekazywania przez Powierzającego dotacji na realizację przez Przyjmującego zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ostrówku, a realizowanych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Siedlcach
§ 2. Strony ustalają, iż Przyjmujący jako organ prowadzący ośrodek doskonalenia zawodowego zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych w formie kursu, zgodnie z załącznikiem określającym: - nazwę placówki realizującej zajęcia, - stopień kursu, zawód, - termin, - liczbę uczniów, - wysokość opłaty, - nr konta bankowego, - koszty zakwaterowania i wyżywienia oraz formę ich realizacji.
§ 3. Opłata za kurs winna być wniesiona przez Powierzającego na konto Przyjmującego w terminie wskazanym w załączniku do porozumienia.
§ 4. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 6. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, które publikuje Powierzający.
Starosta

Krzysztof Fedorczyk
Wicestarosta

Ewa Besztak
Skarbnik Powiatu Węgrowskiego

mgr Anna Bala
wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta

Anna Sochacka
Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryła
Załącznik do Porozumienia
z dnia 6 kwietnia 2011 r.
Załącznik do porozumienia w sprawie zajęć
1. Centrum Kształcenia Praktycznego w Siedlcach zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych: 1) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie – dla 6 uczniów, 2) Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ostrówku – dla 2 uczniów, na kursie I stopnia w zawodzie lakiernik realizowanego w dniach od 28 luty 2011 r. do 25 marca 2011 r. 2. Podstawą skierowania uczniów jest harmonogram i terminarz kursów opracowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Siedlcach, którego koordynatorem jest Ośrodek Doskonalenia Zawodowego przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim. 3. Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi planami i programami nauczania dla danego zawodu. 4. Zajęcia o których mowa w pkt. 3 obejmują 140 godzin dydaktycznych. 5. Miasto Siedlce zapewni odpłatnie, we właściwych warunkach, realizację zajęć oraz zakwaterowanie i wyżywienie ucznia. Koszty zakwaterowania i wyżywienia ponosi uczeń. 6. Powiat Węgrowski przekaże dotację pokrywającą koszty w/w kursu łącznie za 8 uczniów w wysokości 2.400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych). 7. Dotacja określona w pkt. 6 winna być wniesiona przez Powiat Węgrowski na konto: Urzędu Miasta Siedlce 29 1050 1953 1000 0023 4839 3220 w terminie 14 dni od dnia podpisania porozumienia.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe