Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 101 poz. 3230

Porozumienie Starosty Węgrowskiego

z dnia 15 marca 2011r.

zawarte w dniu 15 marca 2011 roku w Węgrowie pomiędzy Starostą Węgrowskim Panem Krzysztofem Fedorczykiem zwanym dalej "Starostą Węgrowskim" i Nadleśniczym Nadleśnictwa Siedlce Panem Januszem Szerszeniem, zwanym dalej "Nadleśniczym", dotyczące powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach /jednolity tekst w Dz.U. z 2011 r. Nr 12 poz. 59/ oraz art.4 ust.1 pkt.14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592/ ustala się co następuje:
§ 1. Starosta Węgrowski powierza, a Nadleśniczy przyjmuje prowadzenie spraw dotyczących gospodarki leśnej w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w 1 instancji w zakresie: a/ nadzorowania wykonania zatwierdzonych Uproszczonych Planów Urządzania Lasu – art. 22 ust. 5 ustawy o lasach, b/ określenie w drodze decyzji, na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów o powierzchni do 10 ha - art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, c/ ustalanie oraz nadzorowanie zadań dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, dla których nie ma opracowanych uproszczonych planów urządzania lasu, do czasu ich opracowania, w zakresie: wyrębu drzew, ponownego założenia upraw leśnych, przebudowy drzewostanów, pielęgnowania i ochrony lasu, tym również ochrony przeciwpożarowej - art. 79 ust. 3 ustawy o lasach, d/ określenie w drodze decyzji, zadań właścicieli lasów w przypadku niewykonywania obowiązków w zakresie powszechnej ochrony lasów - art. 9 ust. 2 ustawy o lasach, e/ cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz wystawianie właścicielom lasów dokumentów stwierdzających legalność jego pozyskania – art. 14 ust. 3 ustawy o lasach, f/ nakazanie wykonania w drodze decyzji – w przypadku braku wykonania przez właściciela lasu, obowiązków określonych w art. 13 albo nie wykonywania zadań zawartych w uproszczonym planie urządzania lasu lub stosownych decyzjach – art. 24 ustawy o lasach, g/ dokonywanie oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego – art. 14 ust. 7 i 8 ustawy o lasach, h/ wydawanie decyzji, na wniosek właściciela lasu, w sprawie pozyskania drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.
§ 2. 1. Nadzorem określonym w § 1 objęte są lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa oznaczone w ewidencji gruntów symbolem Ls, położone na terenie gmin: Grębków i Wierzbno. 2. Powierzchnia lasów nadzorowanych w poszczególnych gminach wynosi 3240 ha i jest zgodna z wykazem z rocznym sprawozdaniem GUS l-03 za 2010 r. w gminie Grębków 1567 ha w gminie Wierzbno 1673 ha oraz będzie aktualizowana w formie aneksu do porozumienia, do 28 lutego każdego roku.
§ 3. Nadleśniczy w razie niewykonania ostatecznej decyzji będzie wysyłał upomnienia zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i wnioskował do Starosty Węgrowskiego o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
§ 4. 1. Przy wydawaniu decyzji, postanowień i innej korespondencji dotyczącej zakresu porozumienia stosuje się pieczęć nagłówkową Nadleśnictwa oraz do podpisu pieczątkę imienną Nadleśniczego, przed którą umieszcza się wyrazy „z upoważnienia Starosty Węgrowskiego ". 2. Nadleśniczy może, stosownie do art. 268 a - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego / Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami/ upoważnić swojego zastępcę lub innego pracownika podległego mu Nadleśnictwa do wydawania decyzji, postanowień i innej korespondencji w sprawach objętych treścią porozumienia. W takich przypadkach stosuje się pieczęć do podpisu „ z up. Nadleśniczego, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby upoważnionej" z tym, że w podstawie prawnej decyzji administracyjnej lub postanowienia należy zamieścić informację o zawartym porozumieniu.
§ 5. Przy wykonywaniu czynności kancelaryjnych, związanych ze sprawowanym nadzorem, stosuje się instrukcję kancelaryjną dla Lasów Państwowych.
§ 6. Przy ocenie stanu lasu oraz gospodarki leśnej w lasach powierzonych do nadzoru Nadleśniczy stosował będzie instrukcje i wytyczne gospodarki leśnej aktualnie obowiązujące w Lasach Państwowych.
§ 7. Nadleśniczy zapewnia: • wykwalifikowanych pracowników i środki techniczne do prowadzenia spraw objętych porozumieniem, • nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań objętych porozumieniem
§ 8. 1. Nadleśniczy składa Staroście Węgrowskiemu sprawozdania kwartalne z realizacji porozumienia oraz będzie udzielał doraźnych informacji z zakresu spraw objętych nadzorem. 2. Kontrolę nad realizacją powierzonych spraw wykonywał będzie Starosta Węgrowski.
§ 9. 1. Na realizację zadania powierzonego Starosta zapewnia środki finansowe. Stawka jednostkowa w 2011 r. zostaje ustalona w wysokości brutto 10,00 zł /słownie zł: dziesięć 00/100/ na 1 ha nadzorowanej powierzchni w skali roku. 2. Nadleśniczy przedstawi Staroście kalkulację kosztów oraz przewidzianą stawkę jednostkową na rok następny w terminie do 15 września każdego roku. Starosta poinformuje Nadleśniczego o przewidywanej stawce jednostkowej za 1 ha nadzorowanych lasów w roku następnym do 15 grudnia każdego roku. Ustalona w wyniku negocjacji stawka jednostkowa będzie określona w aneksie o którym mowa w §2 niniejszego porozumienia. 3. Środki finansowe należne z tytułu wykonywanego nadzoru przekazywane będą w okresach kwartalnych, w terminie do 14 dni od nadesłania noty obciążeniowej, wystawionej po upływie danego kwartału i potwierdzeniu wykonania zadań powierzonych.
§ 10. W celu wykonania cechowania drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz wydania właścicielom lasów dokumentów stwierdzających legalność jego pochodzenia, dla lasów dla których nie ma aktualnego Uproszczonego Planu Urządzania Lasów, wykonujący nadzór będzie żądał od właścicieli lasów okazania wypisu z ewidencji gruntów dla działek, których dotyczy cechowanie drewna.
§ 11. Organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego w stosunku do decyzji wydawanych przez Nadleśniczego jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach.
§ 12. 1. Porozumienie zawarte jest na czas nieoznaczony. 2. Zmiana porozumienia może być dokonana tylko w drodze obustronnie podpisanego aneksu. 3. Porozumienie może być za zgodą obu stron rozwiązane w każdym czasie. 4. Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze stron pismem doręczonym drugiej stronie za pokwitowaniem lub listem poleconym. Okres wypowiedzenia wynosi 12 miesięcy, a jego wygaśniecie powinno przypadać na 31 grudnia danego roku kalendarzowego. Wypowiedzenie doręcza się drugiej stronie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
§ 13. Traci moc porozumienie zawarte dnia 15 czerwca 1999 roku, pomiędzy Starostą Węgrowskim – Panią Elżbietą Lanc, zwana dalej „organem powierzającym” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Siedlce – Panem Januszem Szerszeniem, zwanym dalej ”jednostką przyjmującą”
§ 14. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 15. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla organu powierzającego i jeden egzemplarz dla jednostki przyjmującej.

Starosta

Krzysztof Fedorczyk

Nadleśniczy

mgr inż. Janusz Szerszeń
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe