Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 101 poz. 3232

Porozumienie nr IR. 031.1.2.2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego

z dnia 31 marca 2011r.

zawarte dnia 31 marca 2011 roku pomiędzy Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Węgrowie, reprezentowany przez: 1. Krzysztofa Fedorczyka - Starostę Powiatu Węgrowskiego 2. Ewę Besztak - Wicestarostę Powiatu Węgrowskiego za kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Węgrowskiego - Anny Bala zwanym dalej "Powierzającym" a Gminą Łochów, reprezentowaną przez: Burmistrza Łochowa - Mariana Dzięcioła za kontrasygnatą Z - cy Skarbnika Gminy Łochów - Marii Komuda zwanym dalej "Przyjmującym"

Tekst pierwotny

na podstawie odpowiednio dla stron:  art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. tj. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1992 ze zmianami),  art. 8 ust. 2 a, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),  art. 216 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240),  art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. tj. z 2007 roku, Nr 19, poz. 115 ze zmianami),  Uchwały Nr IV/51/11 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie powierzenia Miastu Węgrów i Gminie Łochów prowadzenia zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych, położonych w granicach administracyjnych miasta Węgrów i Łochów  Uchwały Nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgodny na zawarcie porozumienia. strony zawierają porozumienie następującej treści:
§ 1. Powiat Węgrowski powierza, a Gmina Łochów przyjmuje do realizacji zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Łochów, określonych w załączniku nr 1 do niniejszego porozumienia.
§ 2. 1. Powierzenie spraw, o których mowa w § 1 obejmuje w szczególności:  sprzątanie ulic z zalegającego piasku po zimowym okresie,  mechaniczne oczyszczanie jezdni, zatoki i parkingów z ręcznym doczyszczaniem, średnio dwa razy w miesiącu,  pielęgnację zakrzewienia i koszenie trawników,  zbieranie i usuwanie liści w okresie jesiennym,  usuwanie z jezdni nieczystości pryzmowanych przy krawężniku. 2. Prowadzenie tych spraw przez Gminę Łochów realizowane będzie ze środków budżetowych Powiatu Węgrowskiego, przeznaczonych na utrzymanie dróg powiatowych w 2011 roku, przekazywanych Gminie Łochów w formie dotacji celowej, w miesięcznych równych ratach do dnia 15 każdego miesiąca. 3. Wysokość dotacji, o której mowa w §2, pkt. 2, na rok 2011 wynosi 12 100,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto złotych). 4. Przyjmujący składa pisemne sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej budżetu powiatu przyznanej na realizację powierzonych zadań określonych w § 1 niniejszego porozumienia w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r.
§ 3. 1. Przyjmujący odpowiada za zgodne z prawem prowadzenie powierzonych spraw. 2. Przyjmujący zobowiązuje się do wykonywania czynności będących przedmiotem niniejszego porozumienia z należytą starannością 3. W zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego porozumienia Przyjmujący ma prawo zawierania umów z osobami trzecimi, na własne ryzyko i odpowiedzialność.
§ 4. 1. Powierzający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji niniejszego porozumienia. 2. Powierzający oświadcza, że drogi będące przedmiotem niniejszego porozumienia są objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Węgrowskim a Polskim Związkiem Motorowym Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. w Warszawie.
§ 5. 1. Porozumienie zawarto na czas oznaczony i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2011 r. 2. Wypowiedzenie przez każdą ze stron niniejszego porozumienia jest możliwe w każdym czasie z zastosowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 3. W przypadku dokonania wypowiedzenia Przyjmujący jest zobowiązany do pełnego rozliczenia do momentu rozwiązania porozumienia, na zasadach określonych w § 2 pk. 4.
§ 6. 1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany zakresu rzeczowego i finansowego w czasie trwania porozumienia za zgodą stron. 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą być dokonywane tylko w aneksie do porozumienia w formie pisemnej.
§ 7. Zapisy niniejszego porozumienie wchodzą w życie z dniem podpisania.
§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 9. Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, w tym cztery egzemplarze dla Powierzającego i dwa egzemplarze dla Przyjmującego.
Burmistrz Łochowa

Marian Dzięcioł
Zastępca Skarbnika

mgr Maria Komuda
Starosta

Krzysztof Fedorczyk
Wicestarosta

Ewa Besztak
Skarbnik Powiatu Węgrowskiego

mgr Anna Bala
Załącznik do Porozumienia Nr IR. 031.1.2.2011
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1do Porozumienia Nr IR. 031.1.2.2011 z dnia 31 marca 2011 r.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe