Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 101 poz. 3233

Porozumienie nr 3/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 29 kwietnia 2011r.

zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka, reprezentowanym przez: 1. Janusza Kotowskiego - Prezydenta Miasta Ostrołęki, przy kontrasygnacie Bożenny Gutowskiej-Jezierskiej - Skarbnika Miasta, zwanymi dalej "Powierzającym", a Powiatem Makowskim, reprezentowanym przez: 1. Zbigniewa Romana Deptułę - Starostę Makowskiego, 2. Janusz Gójskiego - Wicestarostę Makowskiego, Przy kontrasygnacie Ireny Grabowskiej - Skarbnika Powiatu, zwanymi dalej "Przyjmującym", w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce

Tekst pierwotny

Podstawą zawarcia porozumienia jest art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526 ze zm.), Uchwała Nr 326/XXXIII/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie prowadzenia zadań publicznych (ze zm.) oraz Uchwała Nr XXXII/200/05 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie prowadzenia zadań publicznych.

§ 1.

Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie szczegółowych zasad i terminów przekazywania przez Powierzającego dotacji na realizację przez Przyjmującego zadań z zakresu oświaty, polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.

§ 2.

1. Przyjmujący przyjął na zajęcia teoretyczne z przedmiotów zawodowych - kurs I stopnia w zawodzie piekarz – jednego ucznia z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce. Zajęcia odbyły się w terminie od 28 marca 2011 r. do 29 kwietnia 2011 r.

2. W imieniu Przyjmującego zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1, zrealizowało Centrum Kształcenia Praktycznego w Makowie Mazowieckim, ul. Mickiewicza 39, dla którego organem prowadzącym jest Przyjmujący.

3. Koszty zakwaterowania i wyżywienia obciążają uczniów.

§ 3.

1. Powierzający przekaże dotację celową za realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 w wysokości 300 zł x 1 uczeń, tj.: 300,00zł (słownie: trzysta złotych).

2. Powierzający przekaże kwotę dotacji celowej, o której mowa w ust. 1 na konto Starostwa Powiatu w Makowie Mazowieckim: BS w Krasnosielcu nr 16 8917 0001 0010 0045 2000 0010 , w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowej noty księgowej.

3. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2 Przyjmującemu przysługują odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych za każdy dzień opóźnienia.

§ 4.

Strony ustalają, że przygotowanie dokumentów oraz skierowanie do publikacji do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego przyjmuje Powierzający.

§ 5.

Porozumienie zostaje sporządzone w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Przyjmujący i trzy egzemplarze Powierzający.

PRZYJMUJĄCY

POWIERZAJĄCY

Starosta


inż. Zbigniew Roman Deptuła


Wicestarosta


mgr inż. Janusz Gójski


Skarbnik Powiatu


mgr Irena Grabowska

Prezydent Miasta


Janusz Kotowski


Skarbnik Miasta


Bożenna Gutowska-Jezierska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe