Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 101 poz. 3234

Aneks nr 7 Starosty Mławskiego

z dnia 5 stycznia 2011r.

do Porozumienia z dnia 7 lutego 2005 roku dotyczącego powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

zawarty w dniu 5 stycznia 2011 roku pomiędzy Starostą Powiatu Mławskiego – Panem Włodzimierzem A. Wojnarowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ciechanów – Panem Wojciechem Kamińskim Zgodnie z zapisem § 1 pkt 3 , § 5 pkt 1 oraz § 7 powołanego na wstępie Porozumienia wprowadza się w nim następujące zmiany :

§ 1. 1. W § 1 pkt 1 powołanego Porozumienia słowa : „o łącznej powierzchni 1.390,37 ha , tj.

a) na terenie gminy Strzegowo o pow. 1012,65 ha

b) na terenie gminy Stupsk o pow. 377,72 ha”

otrzymują brzmienie : „o łącznej powierzchni 1.394,66 ha, tj.

a) na terenie gminy Strzegowo o pow. 1011,84 ha

b) na terenie gminy Stupsk o pow. 382,82 ha”

2. Załącznik Nr 1 do Porozumienia, tj. szczegółowy wykaz gruntów leśnych objętych nadzorem wg obrębów ewidencyjnych w poszczególnych gminach, otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego Aneksu Nr 7 .

3. Dotychczasowy załącznik traci moc obowiązującą .

§ 2. Ustala się na 2011 rok stawkę za sprawowanie nadzoru nad 1 ha powierzchni lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa w wysokości 12,00 zł ( słownie: dwanaście złotych ) .

§ 3. Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie .

§ 4. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku .

§ 5. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron, wraz z kompletem załączników .

§ 6. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .


Nadleśniczy Nadleśnictwa Ciechanów


Wojciech Kamiński

Starosta


Włodzimierz A. Wojnarowski


Radca Prawny


Waldemar Zabłocki

Skarbnik Powiatu


Elżbieta Kowalska

Przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu


Załącznik do Aneksu Nr 7
Starosty Mławskiego
z dnia 5 stycznia 2011 r.

do Porozumienia z dnia 7 lutego 2005 roku

Powierzchnia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa znajdujących się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Ciechanów i położonych na terenie gminy Strzegowo i Stupsk w powiecie mławskim.

Wykaz obrębów i ich powierzchni leśnych wg ewidencji geodezyjnej

1. Teren Gminy Strzegowo

Lp

Obręb

Powierzchnia w ha

1

Budy Sułkowskie

51,86

2

Budy Wolińskie

7,09

3

Czarnocin

36,02

4

Czarnocinek

65,75

5

Drogiszka

93,06

6

Grabienice

120,91

7

Kontrewers

99,44

8

Łebki

25,27

9

Marianowo

27,18

10

Niedzbórz

28,83

11

Pokrytki

106,41

12

Sułkowo Borowe

147,33

13

Sułkowo Polne

-

14

Unikowo

41,55

15

Wola Kanigowska

161,14

Razem

1011,84

2. Teren Gminy Stupsk

Lp

Obręb

Powierzchnia w ha

1

Bolewo

51,05

2

Budy Bolewskie

8,21

3

Dunaj

72,79

4

Krośnice

78,09

5

Morawy

9,82

6

Pieńpole

52,83

7

Strzałkowo

89,47

8

Sułkowo Kolonia

20,56

Razem

382,82

Łącznie obszar lasów prywatnych powiatu mławskiego przekazywanych pod nadzór Nadleśnictwa Ciechanów stanowi 1.394,66 ha.

z up. Starosty
Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska


Edward Rzepliński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe