Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 101 poz. 3236

Aneks nr 7 Starosty Mławskiego

z dnia 5 stycznia 2011r.

do Porozumienia z dnia 7 lutego 2005 roku dotyczącego powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

zawarty w dniu 5 stycznia 2011 roku pomiędzy Starostą Powiatu Mławskiego – Panem Włodzimierzem A. Wojnarowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Przasnysz – Panem Stanisławem Czarzastym Zgodnie z zapisem § 1 pkt 3 , § 5 pkt 1 oraz § 7 powołanego na wstępie Porozumienia wprowadza się w nim następujące zmiany :

§ 1. 1. W § 1 pkt 1 powołanego Porozumienia słowa : „na terenie gminy Dzierzgowo, o łącznej powierzchni 1.190,00 ha "

otrzymują brzmienie : „na terenie gminy Dzierzgowo, o łącznej powierzchni 1.191,56 ha "

2. Załącznik Nr 1 do Porozumienia, tj. szczegółowy wykaz gruntów leśnych objętych nadzorem wg obrębów ewidencyjnych w poszczególnych gminach, otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego Aneksu Nr 7 .

3. Dotychczasowy załącznik traci moc obowiązującą .

§ 2. Ustala się na 2011 rok stawkę za sprawowanie nadzoru nad 1 ha powierzchni lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa w wysokości 12,00 zł ( słownie: dwanaście złotych ) .

§ 3. Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie .

§ 4. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku .

§ 5. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron, wraz z kompletem załączników .

§ 6. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

Nadleśniczy


mgr inż. Stanisław Czarzasty

Starosta


Włodzimierz A. Wojnarowski


Radca Prawny


Waldemar Zabłocki


Skarbnik Powiatu


Elżbieta Kowalska

Przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu


Załącznik do Aneksu Nr 7
Starosty Mławskiego
z dnia 5 stycznia 2011 r.

do Porozumienia z dnia 7 lutego 2005 roku

Powierzchnia lasów nie stanowiących własnści Skarbu Państwa znajdujących się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Przasnysz i położonych na terenie gminy Dzierzgowo w powiecie mławskim.

Wykaz obrębów i ich powierzchni leśnych wg ewidencji geodezyjnej.

Lp

Obręb

Powierzchnia w ha

1

Brzozowo Czary

-

2

Brzozowo Łęg

34,66

3

Brzozowo Maje

146,03

4

Choszczewka I

3,07

5

Choszczewka II

1,69

6

Dąbrówka

3,49

7

Dobrogosty

84,33

8

Dzierzgowo

162,16

9

Dzierzgówek

39,20

10

Kamień

3,74

11

Kęsocha

10,22

12

Kitki

52,99

13

Krery

29,82

14

Kurki

22,71

15

Międzyleś

114,15

16

Nowe Brzozowo

3,49

17

Nowe Łączyno

6,86

18

Pęcherze

16,43

19

Pobodze

11,88

20

Ruda

14,90

21

Rzęgnowo

7,71

22

Stare Brzozowo

86,09

23

Stare Łączyno

26,67

24

Stegna

26,37

25

Szpaki

0,78

26

Szumsk

78,55

27

Tańsk Chorąże

15,43

28

Tańsk Grzymki

65,86

29

Tańsk Kiernozy

2,93

30

Tańsk Przedbory

1,08

31

Tańsk Sosnówka

8,41

32

Tańsk Umiotki

7,45

33

Tańsk Wasiły

67,41

34

Tańsk Wydrzywilk

11,93

35

Zawady

3,51

36

Żaboklik

19,56

Razem

1.191,56

Łącznie obszar lasów prywatnych powiatu mławskiego przekazanych pod nadzór Nadleśnictwu Przasnysz stanowi 1.191,56 ha

z up. Starosty
Dtrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska


Edward Rzepliński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe