Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 101 poz. 3237

Decyzja nr OWA-4210-23(8)/2011/248/VIII/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 8 czerwca 2011r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej "Legionowo" Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b i c, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18 i Nr 34, poz. 173 ),


po rozpatrzeniu wniosku
o zatwierdzenie taryfy dla ciepła
przedłożonego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "Legionowo" Sp. z o. o.,
z siedzibą w Legionowie, zwanego dalej "Przedsiębiorstwem",


posiadającego:
1. numer 0000045107 w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
2. numer identyfikacji podatkowej NIP: 536-00-12-640,


zawartego w piśmie z dnia 12 maja 2011 r. (pismo znak: L.dz. PE-ES-956/2011), uzupełnionym o dodatkowe wyjaśnienia w dniu 27 maja 2011r. (pismo znak: PE-ES-1028/2011) oraz w dniu 7 czerwca 2011 r. (pismo znak: P-PE-1085/2011), w sprawie o zatwierdzenie taryfy dla ciepła,

postanawiam

zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła,
stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres do dnia 31 lipca 2012 r.


UZASADNIENIE


W dniu 13 maja 2011r., na wniosek Przedsiębiorstwa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44÷46 ustawy - Prawo energetyczne.

Przedsiębiorstwu udzielono koncesji na:
1. wytwarzanie ciepła - decyzją z dnia 7 września 1998 r. Nr WCC/41/248/U/1/98/RG, ze zmianą z dnia 13 sierpnia 2002 r. Nr WCC/41A/248/W/OWA/2001/TKc oraz z dnia 16 listopada 2007 r. Nr WCC/41/ZTO/248/W/OWA/2007/BH,
2. przesyłanie i dystrybucję ciepła- decyzją z dnia 7 września 1998 r. Nr PCC/43/248/U/1/98/RG, ze zmianą z dnia 30 lipca 1999 r. PCC/43/S/248/U/3/99, z dnia 13 sierpnia 2002 r. Nr PCC/43A/248/W/OWA/2002TKc oraz z dnia 16 listopada 2007 r. Nr PCC/43/ZTO/248/W/OWA/2007/BH,
na okres do 15 września 2018 r.

Na podstawie powyższych koncesji Przedsiębiorstwo zaopatruje w ciepło odbiorców z terenu Legionowa.

W toku niniejszego postępowania Przedsiębiorstwo wyjaśniło istotne okoliczności sprawy mające wpływ na wysokość kosztów planowanych na pierwszy rok stosowania taryfy i uwzględniło przy ustalaniu planowanych na ten okres kosztów uzasadnionych, przewidywanej poprawy efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmiany w tym okresie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciepło.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przeanalizowano i zweryfikowano przychody przyjęte przez Przedsiębiorstwo za podstawę kalkulacji cen i stawek opłat w taryfie. W wyniku tej weryfikacji Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetycznego oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291) zwanego dalej: "rozporządzeniem taryfowym" - ceny i stawki opłat ustalone w stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji taryfie, zostały przez Przedsiębiorstwo skalkulowane na podstawie uzasadnionych przychodów prowadzenia działalności dotyczącej zaopatrzenia odbiorców w ciepło, zaplanowanych na rok obowiązywania taryfy z uwzględnieniem przy tym, określonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, projektowanej poprawy efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmiany warunków prowadzenia przez nie danego rodzaju działalności gospodarczej w pierwszym roku stosowania taryfy. W szczególności taryfa zawiera elementy określone w § 5 ust. 1 oraz w § 7 ust. 2 rozporządzenia taryfowego dla ciepła, tj.:
1) grupy taryfowe,
2) rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat, a także warunki ich stosowania,
3) bonifikaty za niedotrzymanie parametrów jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców,
4) opłaty za nielegalny pobór ciepła.

Ustalając, do dnia 31 lipca 2012 r., okres obowiązywania zatwierdzonej niniejszą decyzją taryfy dla ciepła, wzięto pod uwagę wniosek Przedsiębiorstwa oraz jego sytuację finansową. Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji.


POUCZENIE


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy wysłać pod adres: Oddział Centralny Urzędu Regulacji Energetyki ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki


Adam Dobrowolski


Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10
w dniu 12 maja 2011 r.
na rachunek 54103015080000000550036045.

Inspektor Małgorzata Lewkowicz


Otrzymuje:
1. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "Legionowo" Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 37 05-120 Legionowo
2. Wojewoda Mazowiecki

Załącznik do Decyzji Nr OWA-4210-23(8)/2011/248/VIII/ML
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 8 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

PEC LEGIONOWO taryfa dla ciepła 8.06.2011

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe