| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 61/VI/2011 Rady MIasta Józefowa

z dnia 27 maja 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Józefów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Józefów, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego są odpłatne.

2. Świadczeniami, o których mowa w ust. 1 są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.

§ 2.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest bezpłatnie, w godzinach 8.00-13.00.

§ 3.

1. Ustala się dla rodziców (prawnych opiekunów) odpłatność w wysokości 3,30 zł za 1 godzinę za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, obejmującą koszty następujących zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktycznych:

1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka,

2) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem, pomagające w zrozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń,

3) zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci,

4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka,

5) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,

6) zajęcia wspomagające rozwój mowy dzieci,

7) zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych organizowanych na życzenie rodziców.

3. Opłatę, o której mowa w ust. 1 nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy programowej.

4. Opłatę, o której mowa w ust. 1 należy wnosić w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym udzielono świadczenia.

§ 4.

1. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2, stanowi iloczyn stawki wskazanej w § 3 ust. 1 przez ilość godzin pobytu dziecka w przedszkolu wykraczających ponad czas realizacji podstawy programowej w ciągu jednego miesiąca, z zastrzeżeniem postanowień § 5 niniejszej uchwały.

2. Ustalona na podstawie ust. 1 miesięczna opłata podlega zaokrągleniu w ten sposób, że kwotę wynoszącą mniej niż 50 groszy zaokrągla się w dół do pełnych złotych, natomiast 50 i więcej groszy zaokrągla się w górę do pełnych złotych.

§ 5.

1. Opłata, o której mowa w § 4 uchwały, ulega obniżeniu w niżej wymienionych przypadkach:

1) za każde kolejne dziecko z rodziny uczęszczające do przedszkola – obniżenie o 25% opłaty,

2) za dziecko z rodziny pobierającej zasiłek rodzinny w myśl przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 Nr 139, poz. 992 ze. zm.) – obniżenie o 25% opłaty,

3) za każde kolejne dziecko z rodziny pobierającej zasiłek rodzinny stosuje się dodatkowe obniżenie o 25% opłaty za kolejne dziecko w przedszkolu.

2. Podstawą obniżenia opłaty w danym roku szkolnym jest złożenie oświadczenia o uzyskanych dochodach w gospodarstwie domowym w roku kalendarzowym poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego lub przedłożenie decyzji o przyznaniu świadczeń rodzinnych.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr 387/III/01 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie opłaty za przedszkole z tytułu świadczeń opiekuńczo-wychowawczych przekraczających podstawy programowe.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa


Marianna Jakubowska


Uzasadnienie do Uchwały Nr 61/VI/2011
Rady MIasta Józefowa
z dnia 27 maja 2011 r.

do uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Józefów

Z dniem 1 września 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2010 r. Nr 148, poz. 991 ze zm.) doprecyzowująca przepisy w zakresie ustalania odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę w czasie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego, na realizację której zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.) przeznacza się czas nie krótszy niż 5 godzin dziennie. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowana jest w godzinach od 8.00 do 13.00, tj. w czasie obecności wszystkich dzieci w przedszkolu. Gmina może pobierać opłatę za konkretne świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego. Zgodnie z uchwałą rodzice za jedną godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń wykraczających poza podstawę programową będą uiszczać opłatę w wysokości 3,30 zł. Koszt 1 godziny wynikający z dotychczasowych wydatków ponoszonych z tytułu zapewnienia dzieciom opieki przedszkolnej w godzinach przekraczających czas niezbędny na realizację podstawy programowej, wynosi 4 zł. Będziemy pobierali opłatę w wysokości 3,30 zł pozostałą kwotę 0,70 zł będzie finansowało Miasto Józefów. Wydatki na przedszkola w 2011 r. 1. Przedszkole Nr 1 – ogółem 1.989.410,00 zł 2. Przedszkole Nr 2 – ogółem 2.435.280,00 zł 3. Urząd Miasta - 432.000,00zł Razem: 4.856.690,00 zł Roczny koszt pobytu 1 dziecka w przedszkolu: 4.856.690,00 zł : 474 (ilość dzieci w przedszkolu)=10.246,18 zł Dzienny koszt pobytu 1 dziecka w przedszkolu: 10.246,20 zł : 223 dni robocze = 45,95 zł Koszt 1 godziny pobytu dziecka w przedszkolu przy założeniu, że przedszkole pracuje 11,5 h: 45,95 zł : 11,5 godz. = 4,00 zł Frekwencja godzinowa pobytu dzieci w przedszkoli w Józefowie w marcu 2011 r.:

L.p.

Dzienna ilość godzin

Liczba dzieci

%

1.

5 godzin

19

4

2.

6 godzin

18

3,80

3.

7 godzin

64

13,50

4.

8 godzin

159

33,54

5.

9 godzin

156

32,91

6.

10 godzin

47

9,92

7.

11 godzin

11

2,33

RAZEM

474

100

Miesięczna wysokość opłat za pobyt dziecka w przedszkolu przy nowej stawce (przyjęto 21 dni roboczych w miesiącu):

Liczba godzin

Dotychczasowa opłata

Nowa opłata przy stawce 3,30 zł

5 godzin pobytu w przedszkolu

130,00

0,00

6 godzin pobytu w przedszkolu

130,00

69,30

7 godzin pobytu w przedszkolu

130,00

138,60

8 godzin pobytu w przedszkolu

130,00

207,90

9 godzin pobytu w przedszkolu

130,00

277,20

10 godzin pobytu w przedszkolu

130,00

346,50

11 godzin pobytu w przedszkolu

130,00

415,80

11,5 godziny pobytu w przedszkolu

130,00

450,45

Dotychczasowe średnie miesięczne wpływy z tytułu opłaty stałej: 62.620,00 zł Wpływy wg uchwały od 1.IX.2011 r.: 107.276,40 zł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »