| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 18/V/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej

z dnia 22 lutego 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, 212, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 19.142.745,76 zł., zgodnie z tabelą nr 1.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 343.750 zł., zgodnie z tabelą nr 2,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 50.000 zł, zgodnie z tabelą nr 1.
3. Dochody budżetu miasta według źródeł przychodu stanowią tabelę nr 3 i obejmują:
- dochody bieżące budżetu miasta w wysokości 18.192.949,76 zł,
- dochody majątkowe budżetu miasta w wysokości 949.796 zł.
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 23.713.504,76 zł., zgodnie z tabelą nr 4.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 343.750 zł., zgodnie z tabelą nr 5,
- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 60.000 zł, zgodnie z tabelą nr 4.
3. Ustala się wydatki majątkowe budżetu miasta w wysokości 6.033.720 zł., zgodnie z tabelą nr 6.
§ 3. Ustala się plan wydatków na projekty finansowane ze środków funduszy unijnych w wysokości 100.532,76 zł., zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 4. Deficyt budżetu miasta wynosi 4.570.759 zł. i pokryty zostanie nadwyżką z lat ubiegłych. w kwocie 2.070.759 zł. i kredytem długoterminowym w kwocie 2.500.000 zł.
§ 5. Przychody i rozchody budżetu miasta stanowią tabelę nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 6. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000 zł
§ 7. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000 zł.
§ 8. Ustala się dotacje dla instytucji upowszechniania kultury w wysokości 1.370.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 9. Ustala się dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 50.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 10. Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 1.254.018 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały .
§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
2. udzielania pożyczek do łącznej kwoty 30.000 zł .
§ 12. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.
2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
UZASADNIENIE
Uzasadnienie do projektu budżetu miasta Podkowy Leśnej na 2011 r.

Budżet miasta na 2011 r. wynosi:

- dochody budżetu - 19.142.745,76 zł

dochody bieżące 18.192.949,76 zł
dochody majątkowe 949.796,00 zł
- wydatki budżetu - 23.713.504,76 zł

wydatki bieżące 17.679.784,76 zł
wydatki majątkowe 6.033.720,00 zł

Deficyt budżetu miasta wynosi 4.570.759 zł. Wszystkie pożyczki i kredyty zaciągnięte w latach ubiegłych zostały spłacone. Kredyt zaciągnięty w 2010 r. będzie spłacany od 2012 r., tak więc w 2011r. nie ma spłat rat kapitałowych. Powstały niedobór w wysokości 4.570.759 zł pokryty zostanie nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.070.759 zł i kredytem długoterminowym w kwocie 2.500.000 zł.

Dochody budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2011 r.

Dochody budżetu na 2011 r. zostały zaplanowane w oparciu o:
- wykonanie dochodów w 2010 r.,
- informacji Ministerstwa Finansów o planowanej na 2011 r. kwocie dochodów miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,
- informacji Ministerstwa Finansów o projektowanej wysokości subwencji ogólnej dla miasta Podkowy Leśnej na 2011 r.,
- informacji Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o dotacjach celowych przyznanych miastu Podkowa Leśna na 2011 r.

A. Dochody bieżące
I. Wpływy z podatków i opłat


Do budżetu miasta wpływają podatki i opłaty realizowane przez Urząd Miejski i Urzędy Skarbowe.
Do podatków i opłat pobieranych przez Urząd Miejski należą:
1. podatek leśny
2. podatek rolny
3. podatek od nieruchomości
4. opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
5. podatek od środków transportowych
6. opłata za miejsce na cmentarzu
7. opłata adiacencka
8. opłata za wydanie pozwolenia na podłączenie do urządzeń wod-kan
9. opłata skarbowa
10. opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej
11. opłata za zajęcie pasa drogowego
12. opłaty i kary za korzystanie ze środowiska
Planuje się wpływy z tego tytułu w wysokości 1.235.300 zł.

Podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych pobierane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do budżetu miasta. Planuje się, że wpłynie z tego tytułu kwota w wysokości 960.000 zł.

II. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Projektowane dochody miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-26/2010 mają wynieść 9.845.240 zł. Do budżetu na 2011 r. przyjęto całą kwotę.
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych działających na terenie miasta zaplanowano w kwocie 30.000 zł.

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Minister Finansów przekazał informację o planowanej subwencji ogólnej dla miasta Podkowy Leśnej na 2011 r. Ma ona wynieść 3.971.940 zł., z tego:
- część oświatowa 3.971.940 zł.

IV. Dochody z mienia gminy

Wpływy z tytułu dzierżawy terenu i lokali użytkowych wyniosą 393.000 zł.; wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 72.000 zł.; wpływy z najmu lokali w mieszkalnych budynkach komunalnych – 30.000 zł.

V. Dotacje celowe

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej miasto otrzyma dotacje w kwocie 343.750 zł., a na zadania własne – 105.300 zł., w tym na:
• realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 395.400 zł.
• realizację zadań zleconych z zakresu administracji 52.350 zł.
• prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.000 zł.
• obronę cywilną 300 zł.

Zaplanowano także wpływ środków z funduszy unijnych w kwocie 65.541,76 zł na realizację programu „Otwarty umysł”. Projekt będzie realizowany przez szkołę samorządową

VI. Pozostałe dochody

Wpływ odsetek od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 20.000 zł. i wpływ odsetek od podatków i opłat wniesionych po terminie płatności w wysokości 20.000 zł.

Z budżetu gminy opłacane są usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK. Od osób korzystających z usług pobierana jest odpłatność – zaplanowano ją w kwocie 12.000 zł.

Za korzystanie przez mieszkańców Podkowy Leśnej z urządzeń wodno – kanalizacyjnych wpłynie 700.000 zł.

Odpłatność za korzystanie z Miejskiego Przedszkola w 2011 r. wyniesie 250.000 zł, a ze stołówki szkolnej 110.000 zł.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 5.000 zł. (prowizje od terminowo zapłaconych składek ZUS i przekazanych podatków do urzędów skarbowych) i 22.028 zł (zwrot z innych gmin za dotację przekazaną na dzieci, które nie są zameldowane w Podkowie Leśnej).

Do budżetu miasta wpłynie także udział w zwrocie zaliczki alimentacyjnej w kwocie 4.850 zł.

Łącznie 1.143.878 zł.

B. Dochody majątkowe

Do dochodów majątkowych zalicza się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które w 2011 r. wyniosą 95.000 zł. oraz środki finansowe w kwocie 700.000 zł pozyskane ze Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej przy szkole samorządowej oraz środki finansowe w kwocie 154.796 zł pozyskane z Funduszu Dopłat na budowę budynku komunalnego przy ul. Jaskółczej.

Łącznie 949.796 zł.

Wydatki budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2011r.

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok wynoszą 23.713.504,76 zł

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

W dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” (rozdz. 15011) zaplanowano dotację w kwocie 13.890 zł dla Marszałka Województwa Mazowieckiego na realizację projektu kluczowego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW).

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym znajdują się wydatki związane z administrowaniem, eksploatacją, obsługą i konserwacją sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody (rozdz. 40002) i wynoszą 250.000 zł. w tym:
110.000 konserwacja,
35.000 opłata za dozór techniczny SUW, opłaty roczne w Dyrekcji Lasów Państwowych, w Urzędzie Marszałkowskim za pobór wód podziemnych opłata za urządzenia w pasie drogowym, ubezpieczenie SUW,
65.000 energia elektryczna SUW,
10.000 monitoring SUW,
30.000 zakup materiałów,

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) zaplanowano 888.262 zł, w tym:
100.000 równanie i bieżące remonty ulic,
250.000 zimowe utrzymanie ulic,
10.000 umowy zlecenia,
10.000 zakupy,
18.262 ścieżki rowerowe,
500.000 przebudowa ulic.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 664.795 zł.
10.000 umowy zlecenia,
10.000 zakupy,
25.000 zakup energii elektrycznej,
20.000 prace remontowe w budynkach komunalnych,
30.000 remont w budynku komunalnym przy ul. Błońskiej 50 (biblioteka)
15.000 konserwacja kotłów grzewczych (przychodnia, przedszkole, szkoła, Pałacyk),
15.000 wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych
15.000 wyceny, operaty, analizy,
50.000 wynajem lokali zastępczych,
20.000 ubezpieczenia budynków, różne opłaty,
454.795 budownictwo komunalne (budowa budynku mieszkalnego przy ul. Jaskółczej).

Dział 710 Działalność usługowa

20.000 umowy zlecenia, usługi dot. planu i komisji urbanistycznej, (rozdz. 71004).
30.000 bieżące utrzymanie cmentarza (rozdz. 71035).

Łącznie 50.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na wydatki tego działu przeznaczono kwotę 3.214.623 zł.

52.350 wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (rozdz. 75011).

125.000 wydatki Rady Miasta (rozdz. 75022) , w tym:
105.000 diety radnych,
5.000 delegacje,
15.000 zakup wiązanek okolicznościowych, organizacja spotkań, zakup materiałów biurowych, obsługa akustyczna sesji, drobne zlecenia.

2.963.100 wydatki Urzędu Miejskiego (rozdz. 75023), w tym:
2.348.100 wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników,
50.000 wpłata na państwowy fundusz rehabilitacji niepełnosprawnych,
20.000 wynagrodzenia bezosobowe,
150.000 zakup materiałów, czasopism, książek, dzienników ustaw, uzupełnienie wyposażenia, zakup programów, licencji, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych,
50.000 energia elektryczna,
10.000 prace remontowe,
5.000 zakup usług zdrowotnych,
70.000 opłaty pocztowe i bankowe ,
40.000 usługi serwisowe ,
40.000 różne zlecenia,
45.000 opłaty telekomunikacyjne,
27.000 delegacje pracowników,
10.000 ubezpieczenie sprzętu,
38.000 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
40.000 szkolenia pracowników ,
20.000 unowocześnienie sprzętu komputerowego.

48.900 prowadzenie strony www, czas antenowy w Radiu Bogoria, druk i kolportaż Biuletynu Miasta, promocja (rozdz. 75075).
6.200 składki w organizacjach samorządowych (rozdz. 75095).
19.073 dotacja dla Marszałka Województwa Mazowieckiego na realizację projektu kluczowego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA) (rozdz. 75095).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.000 prowadzenie stałego rejestru wyborców (rozdz. 75101) – dotacja na zadania zlecone.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano 70.300 zł. :
10.000 Komisariat Policji w Podkowie Leśnej – dotacja,
10.000 Komenda Pow. Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Maz. – dotacja
300 obrona cywilna,
50.000 zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

380.313 spłata odsetek od kredytu zaciągniętego w 2010 r. na rozbudowę szkoły i przebudowę dróg.

Dział 758 Różne rozliczenia

1.429.877 wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na zwiększenie subwencji ogólnej w 2011 r. (rozdz. 75814).
100.000 rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki (rozdz. 75818).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na prowadzenie szkoły samorządowej oraz szkół niepublicznych Ministerstwo Finansów ustala wysokość subwencji oświatowej. Na 2011 r. wynosi ona 3.971.940 zł.
Na prowadzenie samorządowej szkoły podstawowej, gimnazjum, przedszkola, stołówki szkolnej, MZOE-AS , przeznacza się subwencję oświatową w kwocie 2.817.558 zł., środki własne gminy w wysokości 2.240.195 zł oraz środki UE w kwocie 67.569,76 zł (w tym wkład własny – 2.028). Łączne wydatki realizowane przez Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkoły wynoszą 5.125.322,76 zł. (wg paragrafów w tabeli Nr 4).

Wydatki dot. oświaty realizowane przez Urząd Miejski wynoszą 6.406.018 zł.:

1.231.953 dotacja dla Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2, w tym:
- z subwencji oświatowej w wysokości – 1.154.382,
- ze środków gminy na prowadzenie klasy "0" – 77.571.
22.065 - dotacja dla punktu przedszkolnego IHAHA (ze środków gminy).
12.000 dowóz niepełnosprawnych dzieci z Podkowy Leśnej do miejsc nauki
140.000 zwrot dotacji udzielanych przez inne gminy niepublicznym przedszkolom (dot. dzieci zameldowanych w Podkowie Leśnej, a uczęszczających do przedszkoli w innych miejscowościach).
5.000.000 budowa hali sportowej przy zespole szkół i rozbudowa szkoły.

Łączne wydatki tego działu 11.531.340,76 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na programy polityki zdrowotnej (profilaktyczne szczepienia) przeznaczono 10.000 zł (rozdz. 85149).
Na wydatki dotyczące rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdz. 85154), i zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (rozdz. 85153) przeznaczono 60.000 zł.
Łącznie – 70.000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Na wydatki tego działu przeznacza się dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 395.400 zł. oraz środki własne gminy w kwocie 683.500 zł. W rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan wydatków wynosi 288.000 zł., w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 6.000 zł., w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 200.000 zł., w rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe – 14.500 zł. , w rozdz. 85216 – zasiłki stałe – 39.000 zł, w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 349.000 zł., w rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 170.000 zł., w rozdz. 85295 – pozostała działalność – 12.400 zł.

Łącznie – 1.078.900 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na prowadzenie świetlicy szkolnej (rozdz. 85401) wg paragrafów tabeli Nr 4 wyniosą 187.423 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów przeznaczono (rozdz. 85415) – 17.000 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 85446) – 1.267 zł.

Łącznie – 205.690 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną przeznaczono łącznie 2.254.514 zł.

Na gospodarkę ściekową (rozdz. 90001) 991.000 zł, w tym:
130.000 eksploatacja i konserwacja sieci kanalizacyjnej,
100.000 energia elektryczna do zasilania UZT,
700.000 opłaty za odebrane ścieki w oczyszczalni w Grodzisku Maz. i przepływ ścieków przez Milanówek,
40.000 zakup elementów wymiennych do UZT i skrzynek sterowniczych,
20.000 monitoring pompowni – SMS ,
1.000 opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,

Wydatki na oczyszczanie miasta (rozdz. 90003) wyniosą 245.000 zł., w tym:
220.000 sprzątanie miasta,
10.000 zakupy,
5.000 likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów,
9.000 obsługa WC,
1.000 odpady zwierzęce.

Wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej (rozdz. 90004) wyniosą 130.000 zł, w tym:
95.000 wycinka i pielęgnacja drzew, pielęgnacja zagajników, obsadzenia kwietników miejskich,
30.000 zakupy dotyczące zieleni,
5.000 budki lęgowe dla ptaków.

Wydatki na bieżącą konserwację rowów (rozdz. 90006) wyniosą 45.000 zł.

Na wydatki związane z Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (rozdz. 90011) przeznacza się 27.000 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem bezpańskich psów w schronisku przeznacza się 46.000 zł. (rozdz. 90013).

Wydatki na oświetlenie ulic (rozdz. 90015) wyniosą 370.000 zł., w tym:
300.000 koszt energii elektrycznej do oświetlenia ulic,
60.000 konserwacja oświetlenia,
10.000 drobne zakupy związane z oświetleniem miasta,

W rozdziale pozostała działalność (rozdz. 90095) na wydatki przeznaczono łącznie 400.514 zł., w tym:
315.827 wynagrodzenia dla pracowników gospodarczych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
10.000 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
25.000 zakup odzieży ochronnej, drobnych narzędzi niezbędnych przy pracach porządkowych w mieście, usługi,
35.000 wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla inkasenta opłat wodno – kanalizacyjnych w mieście),
14.687 zakup usług pozostałych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Instytucje upowszechniania kultury otrzymują z budżetu miasta dotacje.
• Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich (rozdz. 92113) – 1.070.000zł
• Miejska Biblioteka Publiczna (rozdz. 92116) – 300.000 zł

Na dotacje dla fundacji i stowarzyszeń realizujących zadanie pod nazwą: „Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna i społeczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych” przeznacza się kwotę 40.000 zł, a na pozostałą działalność kulturalną w mieście – kwotę 55.000 zł (rozdz. 92195).

Łącznie: 1.465.000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną i sport w mieście (rozdz. 92605), przeznacza się 45.000 zł, w tym 10.000 zł na dotację dla stowarzyszeń realizujących zadanie pod nazwą: „Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań z dziedziny kultury fizycznej i sportu dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Miasta”.
Przewodniczący Rady Miasta Podkowy Leśnej

Bogusław Jestadt
 


Tabela Nr 1 
do Uchwały Rady Miasta Nr 18/V/2011
z dnia 22 lutego 2011 r.


Plan dochodów budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2011 r. według klasyfikacji budżetowej

Dział

Wyszczególnienie

Kwota zł
400
700
710750

751


754
756

758801

852
900Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody
§ 0690 - wpływy z różnych opłat
§ 0830 - wpływy z usług

Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 0470 - wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości
§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.
§ 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności
§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł

Działalność usługowa
Rozdział 71035 - Cmentarze
§ 0690 - wpływy z różnych opłat

Administracja publiczna
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami
§ 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast)
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75414 - Obrona cywilna
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej
Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
§ 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie
karty podatkowej

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
§ 0310 - podatek od nieruchomości
§ 0320 - podatek rolny
§ 0330 - podatek leśny
§ 0340 - podatek od środków transportowych
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
idarowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych
§ 0310 - podatek od nieruchomości
§ 0320 - podatek rolny
§ 0330 - podatek leśny
§ 0340 - podatek od środków transportowych
§ 0360 - podatek od spadków i darowizn
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw
§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej
§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie
odrębnych ustaw

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych
§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych

Różne rozliczenia
Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe
§ 0920 - pozostałe odsetki


Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
§ 0830 - wpływy z usług
§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł

Rozdział 80104 - Przedszkola
§ 0830 - wpływy z usług

Rozdział 80195 - Pozostała działalność
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów
§ 2007 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
§ 2009 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

Pomoc społeczna
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami
§ 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
§ 0830 - wpływy z usług

Rozdział 85295 – Pozostała działalność
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 0690 - wpływy z różnych opłat
§ 0830 - wpływy z usług

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
§ 0690 – wpływy z różnych opłat
303.000
303.000
3.000
300.000

744.796
744.796
72.000
423.000

95.000

154.796

20.000
20.000
20.000

57.600
52.600
52.350

250


5.000
5.000

1.000

1.000

1.000


300
300
300


12.061.540

20.000
20.000


605.100


340.000
100
7.000
56.000
200.000
2.000

1.471.200


680.000
200
3.000
30.000
250.000
490.000
18.000

90.000
20.000
50.000
20.000


9.875.240
9.845.240
30.000

3.991.940
3.971.940
3.971.940

20.000
20.000


1.147.569,76
810.000
110.000
700.000


250.000
250.000

87.569,76
22.028
57.434,30
8.107,46

412.000
292.600

288.000

4.600


6.000

2.100

3.900


7.000
7.000

39.000
39.000


50.000
50.000


12.000
12.000

5.400
5.400


403.000
400.000
3.000
397.000

3.000

3.000

Ogółem

19.142.745,76


Tabela Nr 2
do Uchwały Rady Miasta Nr 18/V/2011
z dnia 22 lutego 2011 r.


Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2011 r.
Dział Rozdział § Nazwa rozdziału Kwota zł
750 75011 2010 Urzędy wojewódzkie
Razem dział 750
52.350
52.350
751 75101 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
Razem dział 751
1.000

1.000
754 75414 2010 Obrona cywilna
Razem dział 754
300
300
852 85212

85213
2010

2010
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne
Razem dział 852
288.000

2.100

290.100

Ogółem

343.750


Tabela Nr 3
do Uchwały Rady Miasta Nr 18/V/2011
z dnia 22 lutego 2011 r.


Plan dochodów budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2011 r. według źródeł dochodów
A. Dochody bieżące 18.192.949,76
I. Dochody z podatków i opłat 2.195.300
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
Podatek od nieruchomości § 0310
Podatek rolny § 0320
Podatek leśny § 0330
Podatek od środków transportowych § 0340
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350
Podatek od spadków i darowizn § 0360
Wpływy z opłaty skarbowej § 0410
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480
Opłata adiacencka § 0490
Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej § 0490
Opłata za zajęcie pasa drogowego § 0490
Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500
Opłata za miejsca na cmentarzu § 0690
Opłata za wydanie pozwolenia na podłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych § 0690
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska § 0690
1.020.000
300
10.000
86.000
20.000

250.000
20.000
50.000
5.000
5.000
10.000
690.000
20.000
6.000

3.000
II. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9.875.240
1.
2.
Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010
Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020
9.845.240
30.000
III. Subwencja ogólna z budżetu państwa 3.971.940
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 3.971.940
IV. Dochody z mienia gminy 495.000
1.
2.
3.
Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.§ 0750
Dochody z najmu lokali w mieszkalnych budynkach komunalnych § 0750
72.000
393.000
30.000
V. Dotacje celowe 514.591,76
1.

2.

3.
4.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie§ 2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej § 2007
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej § 2009
343.750

105.300

57.434,30
8.107,46
VI. Pozostałe dochody własne 1.140.878
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Odpłatność za usługi opiekuńcze § 0830
Odpłatność za korzystanie z miejskiego przedszkola § 0830
Odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej § 0830
Odpłatność za korzystanie z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych § 0830
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910
Odsetki od środków na rachunkach bankowych § 0920
Wpływy z różnych dochodów § 0970
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360
12.000
250.000
110.000
697.000
20.000
20.000
27.028
4.850
B. Dochody majątkowe 949.796
1.
2.
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł § 6290
95.000
854.796
Ogółem
19.142.745,76


Tabela Nr 4
do Uchwały Rady Miasta Nr 18/V/2011
z dnia 22 lutego 2011 r.


Plan wydatków budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2011 r. według klasyfikacji budżetowej

Dział

Wyszczególnienie

Plan na
2011 r.

Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

Razem
w tym: wynagrodz
i pochodne
w tym:
dotacje

Razem
w tym:
dotacje
150


400


600


700710
750751754

757

758


801


851


852


854900

921
926
Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości
§ 6639 - dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Rozdział 40002 – Dostarczanie wody
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
§ 4260 - zakup energii
§ 4270 - zakup usług remontowych
§ 4300 - zakup usług pozostałych
§ 4430 - różne opłaty i składki

Transport i łączność
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
§ 4270 - zakup usług remontowych
§ 4300 - zakup usług pozostałych
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§4170 - wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
§ 4260 - zakup energii
§ 4270 - zakup usług remontowych
§ 4300 - zakup usług pozostałych
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe
§ 4430 - różne opłaty i składki
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Działalność usługowa Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe
§ 4300 - zakup usług pozostałych

Rozdział 71035 - Cmentarze
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300 - zakup usług pozostałych

Administracja publiczna
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy
§ 4440 - odpisy na ZFŚS

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast)
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300 - zakup usług pozostałych
§ 4410 - podróże służbowe krajowe
§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast)
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy
§ 4140 - wpłaty na PFRON
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
§ 4260 - zakup energii
§ 4270 - zakup usług remontowych
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych
§ 4300 - zakup usług pozostałych
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci internet
§ 4360 - zakup usług telekom. telefonii komórkowej
§ 4370 - zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej
§ 4410 - podróże służbowe krajowe
§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne
§ 4430 - różne opłaty i składki
§ 4440 - odpisy na ZFŚS
§ 4700 - szkolenia pracowników
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.

Rozdział 75075 – Promocja jed. samorządu terytorialnego
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300 - zakup usług pozostałych

Rozdział 75095 - Pozostała działalność
§ 4430 - różne opłaty i składki
§ 6639 - dotacje celowe przekazane do samorządu wojew.
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji
§ 3000 - wpłaty jednostek na fundusz celowy

Rozdział 75411 - Komendy pow. Państw. Straży Pożarnej
§ 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe
§ 4300 – zakup usług pozostałych

Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek j.s.t.
§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów
wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t.
kredytów i pożyczek

Różne rozliczenia
Rozdział 75831 - Część równ. subwencji ogólnej dla gmin
§ 2930 - wpłaty j.s.t. do budżetu państwa

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe
§ 4810 – rezerwy

Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
§ 2540 - dotacja podmiotowaz budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy
§ 4140 - wpłaty na PFRON
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
§ 4230 - zakup leków i materiałów medycznych
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek
§ 4260 - zakup energii
§ 4270 - zakup usług remontowych
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych
§ 4300 - zakup usług pozostałych
§ 4350 - zakup usług do sieci Internet
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjon.
§ 4410 - podróże służbowe krajowe
§ 4430 - różne opłaty i składki
§ 4440 - odpisy na ZFŚS
§ 4700 - szkolenia pracowników
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Rozdział 80104 - Przedszkola
§ 2540 - dotacja podmiotowaz budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
§ 4230 - zakup leków i materiałów medycznych
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek
§ 4260 - zakup energii
§ 4270 - zakup usług remontowych
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych
§ 4300 - zakup usług pozostałych
§ 4350 - zakup usług do sieci Internet
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjon.
§ 4410 - podróże służbowe krajowe
§ 4430 - różne opłaty i składki
§ 4440 - odpisy na ZFŚS
§ 4700 - szkolenia pracowników
§ 6060 - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Rozdział 80110 - Gimnazja
§ 2540 - dotacja podmiotowaz budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy
§ 4440 - odpisy na ZFŚS

Rozdział 80113 -Dowożenie uczniów do szkół
§ 4300 - zakup usług pozostałych

Rozdział 80114 - Zespoły obsługiekonom.- admin. szkół
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy
§ 4440 - odpisy na ZFŚS
§ 4700 - szkolenia pracowników

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300 - zakup usług pozostałych
§ 4700 - szkolenia pracowników

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy
§ 4220 - zakup żywności
§ 4440 - odpisy na ZFŚS

Rozdział 80195 - Pozostała działalność
§ 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy
§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe
§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia
§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia
§ 4247 – zakup pomocy dydaktycznych i książek
§ 4249 – zakup pomocy dydaktycznych i książek
§ 4300 - zakup usług pozostałych
§ 4307 - zakup usług pozostałych
§ 4309 - zakup usług pozostałych
§ 4440 - odpisy na ZFŚS

Ochrona zdrowia
Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej
§ 4300 – zakup usług pozostałych

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300 - zakup usług pozostałych

Pomoc społeczna
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment.
oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
§ 3110 - świadczenia społeczne
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Rozdział 85213 – Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
§ 3110 - świadczenia społeczne
§ 4300 - zakup usług pozostałych
§ 4330 - zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
§ 3110 - świadczenia społeczne
§ 4300 - zakup usług pozostałych

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
§ 3110 - świadczenia społeczne

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
§ 4260 - zakup energii
§ 4280 zakup usług zdrowotnych
§ 4300 - zakup usług pozostałych
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci internet
§ 4370 - zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej
§ 4410 - podróże służbowe krajowe
§ 4440 - odpisy na ZFŚS
§ 4700 - szkolenia pracowników

Rozdział 85228 – Usługi opiek. i specjalist. usługi opiek.
§ 3110 - świadczenia społeczne
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Rozdział 85295 – Pozostała działalność
§ 3110 - świadczenia społeczne

Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy
§ 4440 - odpisy na ZFŚS

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
§ 3240 - stypendia dla uczniów

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
§ 4300 - zakup usług pozostałych

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
§ 4260 - zakup energii
§ 4270 - zakup usług remontowych
§ 4300 - zakup usług pozostałych
§ 4360 - zakup usług telekom. telefonii komórkowej
§ 4430 - różne opłaty i składki

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300 - zakup usług pozostałych

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300 - zakup usług pozostałych

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe
§ 4270 - zakup usług remontowych
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
§ 4300 – zakup usług pozostałych
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt
§ 4300 - zakup usług pozostałych

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
§ 4260 - zakup energii
§ 4270 - zakup usług remontowych

Rozdział 90095 – Pozostała działalność
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300 – zakup usług pozostałych
§ 4440 – odpisy na ZFŚS

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki
§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury

Rozdział 92116 – Biblioteki § 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Rozdział 92195 – Pozostała działalność
§ 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
fundacjom
§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300 - zakup usług pozostałych

Kultura fizyczna
Rozdział 92695 – Pozostała działalność
§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300 - zakup usług pozostałych
13.890
13.890

13.890250.000


250.000

30.000

65.000
110.000


10.000

35.000

888.262
888.262

10.000

10.000

100.000

250.000

518.262664.795
664.795


10.000

10.000

25.000
50.000

30.000

15.00050.000
20.000

454.79550.000
20.000


18.000

2.000


30.000

5.000

25.000


3.214.623
52.350

40.000

3.100

7.300

1.100

850

125.000

105.000

2.000

4.000

9.000

2.000

3.000


2.963.100

1.860.000

138.100

300.000

50.000

50.000
20.000

150.000

50.000
10.000

5.000

150.000

5.000

20.000


20.000


25.000

2.000

10.000

38.000
40.000

20.000


48.900


8.900

5.000

35.000


25.273

6.200

19.0731.000
1.0001.000


70.300

10.000

10.000


10.000


10.000

300

300


50.000

50.000


380.313
380.313


380.313

1.529.877
1.429.877


1.429.877


100.000

100.000

11.531.340,76
8.214.346

708.831133.396


1.523.622

115.100

265.173

45.522

20.000

5.000

49.000

6.500

20.000


151.000
10.000

4.000

50.500

3.300

8.000


3.000

11.000

78.402
3.000

5.000.000


1.136.620

99.63657.646


614.352

46.000

107.173

17.994

1.500

35.000

700

20.000


60.300
4.000

1.500

14.900

1.200

3.500


3.500

3.000

35.519
1.500

7.7001.110.152
445.55152.743


448.141

37.000

81.355

13.656

31.706

12.000

12.000


226.437


173.995

13.355

28.458

4.777

3.852
2.000


20.641


1.500

3.000

6.000

10.141


562.334

243.600

14.200

39.160

6.574

250.000
8.800

248.810,76

1.841,10

324,90

5.588,44

986,01

938,48

165,97

35.349,66

6.238,00

4.000

11.296,50

1.993,50

76,50

13,50

141.000

2.343,62

413,58

36.241

70.000
10.000

10.000


2.000

2.000


58.000


7.450

1.000

200

20.800

5.000

23.550


1.078.900
288.000


279.360

6.370

2.270


6.000


6.000


200.000100.000

5.000

95.000


14.500

14.000

500


39.000

39.000


349.000

228.000

16.000

39.000

6.000

22.000

6.000

2.500
200

15.000

1.500

2.500


800

4.500
5.000


170.000


30.000

17.000

3.000

120.000


12.400

12.400


205.690

187.423

15.960


126.655

9.300

22.960

3.854

8.694

17.000

17.000


1.267


1.267


2.254.514

991.000


40.000

100.000
130.000

700.000

20.000


1.000


245.000

10.000

235.000


130.000


30.000

100.000


45.000

5.000

35.000

5.000
27.000


12.000

15.000
46.000

46.000


370.000


10.000

300.000
60.000


400.514

250.000

15.827

43.000

7.000

35.000

25.000

14.687

10.000

1.465.000

1.070.000

1.070.000
300.000
300.000
95.000

2.000
33.000
5.000


800

200

14.000

5.000

35.000


45.000
45.000

10.000
5.000

5.000

25.000
-
-

-250.000


250.000

30.000

65.000
110.000


10.000

35.000

370.000
370.000

10.000

10.000

100.000

250.000

-210.000
210.000


10.000

10.000

25.000
50.000

30.000

15.00050.000
20.000

-50.000
20.000


18.000

2.000


30.000

5.000

25.000


3.175.550
52.350

40.000

3.100

7.300

1.100

850

125.000

105.000

2.000

4.000

9.000

2.000

3.000


2.943.100

1.860.000

138.100

300.000

50.000

50.000
20.000

150.000

50.000
10.000

5.000

150.000

5.000

20.000


20.000


25.000

2.000

10.000

38.000
40.000

-


48.900


8.900

5.000

35.000


6.200

6.200

-1.000
1.0001.000


70.300

10.000

10.000


10.000


10.000

300

300


50.000

50.000


380.313
380.313


380.313

1.529.877
1.429.877


1.429.877


100.000

100.000

6.523.640,76
3.214.346

708.831133.396


1.523.622

115.100

265.173

45.522

20.000

5.000

49.000

6.500

20.000


151.000
10.000

4.000

50.500

3.300

8.000


3.000

11.000

78.402
3.000

-


1.128.920

99.63657.646


614.352

46.000

107.173

17.994

1.500

35.000

700

20.000


60.300
4.000

1.500

14.900

1.200

3.500


3.500

3.000

35.519
1.500

-1.110.152
445.55152.743


448.141

37.000

81.355

13.656

31.706

12.000

12.000


226.437


173.995

13.355

28.458

4.777

3.852
2.000


20.641


1.500

3.000

6.000

10.141


562.334

243.600

14.200

39.160

6.574

250.000
8.800

248.810,76

1.841,10

324,90

5.588,44

986,01

938,48

165,97

35.349,66

6.238,00

4.000

11.296,50

1.993,50

76,50

13,50

141.000

2.343,62

413,58

36.241

70.000
10.000

10.000


2.000

2.000


58.000


7.450

1.000

200

20.800

5.000

23.550


1.078.900
288.000


279.360

6.370

2.270


6.000


6.000


200.000100.000

5.000

95.000


14.500

14.000

500


39.000

39.000


349.000

228.000

16.000

39.000

6.000

22.000

6.000

2.500
200

15.000

1.500

2.500


800

4.500
5.000


170.000


30.000

17.000

3.000

120.000


12.400

12.400


205.690

187.423

15.960


126.655

9.300

22.960

3.854

8.694

17.000

17.000


1.267


1.267


2.254.514

991.000


40.000

100.000
130.000

700.000

20.000


1.000


245.000

10.000

235.000


130.000


30.000

100.000


45.000

5.000

35.000

5.000
27.000


12.000

15.000
46.000

46.000


370.000


10.000

300.000
60.000


400.514

250.000

15.827

43.000

7.000

35.000

25.000

14.687

10.000

1.465.000

1.070.000

1.070.000
300.000
300.000
95.000

2.000
33.000
5.000


800

200

14.000

5.000

35.000


45.000
45.000

10.000
5.000

5.000

25.000


10.000
10.000

10.00010.000
10.000


10.00018.000
18.000


18.0002.430.500
51.500

40.000

3.100

7.300

1.1002.0002.000


2.368.100

1.860.000

138.100

300.000

50.000


20.000


8.900


8.900


1.000
1.0001.000

3.898.639,56
1.954.417
1.523.622

115.100

265.173

45.522

5.000
787.019
614.352

46.000

107.173

17.994

1.500580.152448.141

37.000

81.355

13.656
220.585


173.995

13.355

28.458

4.777


1.500


1.500
303.534

243.600

14.200

39.160

6.574
51.432,56

1.841,10

324,90

5.588,44

986,01

938,48

165,97

35.349,66

6.238,0024.000

2.000

2.000


22.000
1.000

200

20.800


459.640
8.640
6.370

2.270311.000

228.000

16.000

39.000

6.000

22.000140.000
17.000

3.000

120.000162.769

162.769
126.655

9.300

22.960

3.854


355.827
5.000

5.000
350.827

250.000

15.827

43.000

7.000

35.00015.000


15.000


800

200

14.000


5.000
5.000


5.000

20.000

10.000

10.000


10.000


10.000
1.254.018
708.831

708.83199.636

99.636


445.551
445.551

1.410.000

1.070.000

1.070.000
300.000
300.000
40.000

2.000
33.000
5.000

10.000
10.000

10.000
13.890
13.890

13.890


518.262
518.262

518.262454.795
454.795


454.79539.07320.000


20.000
19.07319.073


5.007.700
5.000.000

5.000.000

7.700


7.70013.890
13.890

13.890

19.07319.07319.073
Ogółem 23.713.504,76 17.679.784,76 7.403.375,56 2.694.018 6.033.720 32.963


Tabela Nr 5
do Uchwały Rady Miasta Nr 18/V/2011
z dnia 22 lutego 2011 r.


Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2011 r.
Dział Rozdział § Nazwa paragrafu Kwota zł
750 75011
4010
4040
4110
4120
4440
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Odpisy na ZFŚS
Razem dział 750
40.000
3.100
7.300
1.100
850
52.350
751 75101 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
Razem dział 751
1.000
1.000
754 75414 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Razem dział 754
300
300
852 85212 85213 3110
4110
4170

4130
Świadczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe

Składki na ubezpieczenia zdrowotne
Razem dział 852
279.360
6.370
2.270

2.100
290.100
Ogółem 343.750


Tabela Nr 6
do Uchwały Rady Miasta Nr 18/V/2011
z dnia 22 lutego 2011 r.


Plan zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 r.
Nazwa zadania Planowane
nakłady
Dochody
własne
Środki UE/
inne
Kredyty,
pożyczki
1.        Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiegoprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – projekt BW (dział 150 rozdz. 15011 § 6639)
2.        Przebudowa ulic (dział 600 rozdz. 60016 § 6050)
3.        Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Podkowy Leśnej (dział 600 rozdz. 60016 § 6050)
4.        Budownictwo komunalne – budynek mieszkalny przy ul. Jaskółczej (dział 700 rozdz. 70005 § 6050)
5.        Urząd Miejski – zakupy inwestycyjne (dział 750 rozdz. 75023 § 6060)
6.        Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – projekt EA (dział 750 rozdz. 75095 § 6639)
7.        Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji budynku szkoły (dział 801 rozdz. 80101 § 6050)
8.        Przedszkole samorządowe – zakupy inwestycyjne (dział 801 rozdz. 80101 § 6060)
13.890
500.000

18.262

454.795

20.00019.073


5.000.000

7.700
13.890
500.000

18.262

300.000

20.00019.073


1.800.000

7.700
-
-

-

154.795

--


700.000

-
-
-

-

-

--


2.500.000

-
Ogółem 6.033.720 2.678.925 854.795 2.500.000


Tabela Nr 7
do Uchwały Rady Miasta Nr 18/V/2011
z dnia 22 lutego 2011 r.


Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2011 r.
Wyszczególnienie Klasyfikacja przychodów
i rozchodów
Kwota zł
Przychody
1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)
3. Nadwyżki z lat ubiegłych
§ 952
§ 955
§ 957
2.500.000
-
2.070.759
Rozchody
1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992 -
Informacje uzupełniające
1. Planowane dochody 19.142.745,76 zł
- dochody bieżące 18.192.949,76 zł
- dochody majątkowe 949.796,00 zł
2. Planowane wydatki 23.713.504,76 zł
- wydatki bieżące 17.767.205,76 zł
- wydatki majątkowe 5.946.299,00 zł
3. Wynik
- różnica między 1 i 2 (+)
- różnica między 1 i 2 (-) 4.570.759 zł
4. Planowane rozchody - zł
[spłata pożyczek i kredytów]

Pokrycie deficytu budżetu
1. Kredyt długoterminowy - 2.500.000 zł
2. Przychody z innych rozliczeń - -
[wolne środki na rachunku bieżącym budżetu miasta]
3. Nadwyżka z lat ubiegłych - 2.070.759 zł


Tabela Nr 8
do Uchwały Rady Miasta Nr 18/V/2011
z dnia 22 lutego 2011 r.


Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych
infoRgrafika
infoRgrafika


Załącznik Nr 1 
do Uchwały Rady Miasta Nr 18/V/2011
z dnia 22 lutego 2011 r.


Dotacje z budżetu miasta Podkowy Leśnej dla instytucji upowszechniania kultury w 2011 r.

Lp.

Nazwa jednostki

Kwota zł
1.


2.
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
dział 921 rozdz. 92113 § 2480

Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej
dział 921 rozdz. 92116 § 2480
1.070.000
1.070.000

300.000
300.000
Ogółem
1.370.000


Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miasta Nr 18/V/2011
z dnia 22 lutego 2011 r.


Dotacje z budżetu miasta Podkowy Leśnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 r.

Lp.

Nazwa zadania

Kwota zł
I.1.
2.
3.

II.


1.
„Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych
mieszkańców Miasta, w tym edukacja kulturalna i społeczna dzieci,
młodzieży oraz dorosłych”

dział 921 rozdz.92195 § 2810
dział 921 rozdz.92195 § 2820
dział 921 rozdz.92195 § 2830

„Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań z dziedziny kultury fizycznej
i sportu dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Miasta”

dział 926 rozdz.92695 § 2820
2.000
33.000
5.000
10.000
Ogółem
50.000


Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miasta Nr 18/V/2011
z dnia 22 lutego 2011 r.


Dotacje z budżetu miasta Podkowy Leśnej dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w 2011 r.

Lp.

Nazwa jednostki

Kwota zł
1.2.


3.
Szkoła PodstawowaNr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus
dział 801 rozdz. 80101 § 2540 - szkoła podstawowa
dział 801 rozdz. 80104 § 2540 - przedszkole klasa "0"

Gimnazjum Nr 2 im.św. Hieronima
dział 801 rozdz. 80110 § 2540

Klub Rodzinny IHAHA
dział 801 rozdz. 80104 § 2540

708.831
77.571


445.551


22.065
Ogółem
1.254.018

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »