| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 105/2011 Wójta Gminy Nieporęt

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 - 2019

Na podstawie art. 11a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

W Załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019” do Uchwały Nr IV/5/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019, wprowadza się następujące zmiany:

1. pkt I Załącznika „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019 w ujęciu tabelarycznym”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. pkt IV Załącznika „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011-2019” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega przekazaniu Radzie Gminy Nieporęt i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Nieporęt


mgr Sławomir Maciej Mazur


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 105/2011
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 26 maja 2011 r.

Wieloletnia Perognoza Finansowa Gminy Nieporęt na lata 2011-2019

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieporęt na lata 2011 - 2019 w ujęciu tabelarycznym*

lp.

Wyszczególnienie

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

I

Dochody

43 929 385,00

42 508 012

47 132 187

47 768 282

49 075 016

49 275 907

49 467 504

49 720 580

49 914 624

a

bieżące

38 372 556,00

40 508 012

43 632 187

46 268 282

49 075 016

49 275 907

49 467 504

49 720 580

49 914 624

b

majątkowe

5 556 829,00

2 000 000

3 500 000

1 500 000

w tym

sprzedaż majątku

2 000 000,00

2 000 000

3 500 000

1 500 000

II

Wydatki

50 663 021,00

42 899 999

47 466 447

48 553 895

49 075 016

49 275 907

49 467 504

49 720 580

49 914 624

a

bieżące

37 154 124,00

37 899 999

38 966 447

41 553 895

45 031 985

45 031 985

45 031 985

45 031 985

45 031 985

w tym

obsługa długu

750 000,00

700 000

500 000

650 000

650 000

650 000

650 000

650 000

650 000

gwarancje i poręczenia

-

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

18 229 593,00

18 412 750

18 873 068

19 344 894

19 828 516

19 828 516

19 282 516

19 828 516

19 828 516

wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.

6 018 435,00

6 225 270

6 380 907

6 540 429

6 703 939

6 703 939

6 703 939

6 703 939

6 703 939

przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp - jak w załączniku nr 2

996 494,00

1 004 634

-

-

-

-

-

-

przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp - jak w załączniku nr 2

9 226 400,00

9 819 990

9 814 112

10 438 272

8 845 278

8 849 437

8 853 536

8 858 104

8 784 840

b

majątkowe

13 508 897,00

5 000 000

8 500 000

7 000 000

4 043 031

4 243 922

4 435 519

4 688 595

4 882 639

w tym

przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp - jak w załączniku nr 2

11 220 000,00

2 910 000

2 000 000

3 000 000

-

-

-

-

-

III

Przychody

9 936 540,00

3 566 141

3 429 664

3 705 997

2 250 000

3 750 000

3 750 000

2 750 000

2 198 400

a

zaciągany dług

9 936 540,00

3 566 141

3 429 664

3 705 997

2 250 000

3 750 000

3 750 000

2 750 000

2 198 400

w tym

pożyczki

kredyty

2 250 000

3 750 000

3 750 000

2 750 000

2 198 400

emisja obligacji

9 936 540,00

3 566 141

3 429 664

3 705 997

b

spłata udzielonych pożyczek

c

nadwyżka budżetowa z lat poprzednich

d

wolne środki

IV

Rozchody

3 202 904,00

3 174 154

3 095 404

2 920 384

2 250 000

3 750 000

3 750 000

2 750 000

2 198 400

a

spłata długu

3 202 904,00

3 174 154

3 095 404

2 920 384

2 250 000

3 750 000

3 750 000

2 750 000

2 198 400

w tym

pożyczki

153 500,00

144 750

136 000

68 000

kredyty

1 049 404,00

1 029 404

959 404

852 384

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

wykup obligacji

2 000 000,00

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

3 500 000

3 500 000

2 500 000

1 948 400

b

pożyczki do udzielenia

V

Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)

- 6 733 636,00

- 391 987

- 334 260

- 785 613

-

-

-

-

-

Va

Finansowanie deficytu

6 733 636,00

391 987

334 260

785 613

-

-

-

-

-

pożyczki

kredyty

emisja obligacji

6 733 636,00

391 987

334 260

785 613

spłata udzielonych pożyczek

nadwyżka budżetowa z lat poprzednich

wolne środki

Vb

Przeznaczenie nadwyżki

-

-

-

-

-

-

-

-

-

spłata zaciągniętęgo długu

udzielenie pożyczek

VI

Prognoza kwoty długu

22 376 482,00

22 768 469

23 102 729

23 888 342

23 888 342

23 888 342

23 888 342

23 888 342

23 888 342

VII

Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm)

9,00

9,11

7,63

7,47

x

x

x

x

x

VIII

Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm)

50,94

53,56

49,02

50,01

x

x

x

x

x

IX

(Spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych tylko długoterminowych + odsetki ( w tym od krótkoterminowych) + potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji) / dochody ogółem "LEWA STRONA WZORU"

0,090

0,091

0,076

0,075

0,059

0,089

0,089

0,068

0,057

X

Średnia artmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące "PRAWA STRONA WZORU"

x

x

x

0,118

0,137

0,129

0,100

0,086

0,090

XI

Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - nie może być ze znakiem "minus"

x

x

x

0,044

0,078

0,039

0,011

0,018

0,033

Wielkości kontrolne i informacyjne

1

Średnia artmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące "PRAWA STRONA WZORU"

0,177

0,105

0,078

x

x

x

x

x

x

2

Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - nie może być ze znakiem "minus"

0,0873

0,0141

0,0020

x

x

x

x

x

x

3

(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem

0,073

0,108

0,173

0,130

0,082

0,086

0,090

0,094

0,098

4

Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp)

1 218 432

2 608 013

4 665 740

4 714 387

4 043 031

4 243 922

4 435 519

4 688 595

4 882 639

* - Wysokość długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia na koniec 2010 roku do Prognozy Kwoty Długu - przedstawiona pkt Nr II

- Wielkoścji początkowe za lata 2008 - 2010 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp - przedstawione w pkt Nr III

- Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 - 2019 - opisane w pkt IV

a) zwiększeniem dochodów o 6 600 zł zgodnie z pismem nr FIN.I.3111.37.2011.852 z dnia 18 maja 2011 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 105/2011
Wójta Gminy Nieporęt
z dnia 26 maja 2011 r.

Objaśnienia do zmian dokonanych zarządzeniem nr 105/2011Wójta Gminy Nieporęt z dnia26 maja 2011 r.

1. Planowane dochody w 2011 r. zwiększyły się o kwotę 23 095 zł w tym:

1) Dochody bieżące w 2011 zwiększyły się o 23 095 zł w związku ze:

a) zwiększeniem dochodów o 6 495 zł zgodnie z pismem nr FIN.I.3011.28.2011.010 z dnia 20 maja 2011 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,

b) zwiększeniem dochodów o 6 600 zł zgodnie z pismem nr FIN.I.3111.37.2011.852 z dnia 18 maja 2011 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

c) zwiększeniem dochodów o 10 000 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej na organizację imprezy kulturalnej „Święto Gminy Nieporęt” zgodnie z umową nr WS.4040.3.2011.

2. Planowane wydatki w 2011 r. zwiększyły się o kwotę 23 095 zł w tym:

1) Wydatki bieżące w 2011 r. zwiększyły się o kwotę 23 095 zł,

a) wydatki w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszyły się o kwotę 3 212 zł i stanowią kwotę 18 229 593 zł. Planowany deficyt na rok 2011 nie uległ zmianie i wynosi 6 733 636 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »