Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 110 poz. 3509

Uchwała nr II/8/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku

z dnia 20 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Płaciszewo, Strzeszewo, Dreglin, Kondrajec Pański

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458., z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) i art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) Rada Miejska w Glinojecku, po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Glinojeck uchwalonego uchwałą Nr XXV/213/2002 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 2 czerwca 2002 r. uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Płaciszewo, Strzeszewo, Dreglin, Kondrajec Pański, zwany dalej „planem”.

2) Ustalenia planu stanowią treść niniejszej uchwały.

§ 2. 1) Granice planu określa uchwała Nr XIII/80/07 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie Płaciszewo, Strzeszewo, Dreglin, Kondrajec Szlachecki, Kondrajec Pański, gm. Glinojeck.

2) Rysunek planu stanowią załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały, sporządzone na mapach zasadniczych w skali 1:2000 i obowiązujące w następującym zakresie ustaleń planu:

a) granic planu,

b) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania,

c) nieprzekraczalnych linii zabudowy,

d) granic strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego,

e) oznaczeń przeznaczenia terenów na cele: MW – zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, MU zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, MR – zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, PU – zabudowy produkcji, składów, magazynów i usług, NO – przepompowni ścieków, ZP – zieleni parkowej, ZN – zieleni nieurządzonej, ZL – leśne, KD – dróg publicznych, KDW – dróg wewnętrznych.

3) Rozstrzygnięcia wymagane przepisami art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.

4) Pokazane w rysunku planu zasady cech geometrycznych podziału terenu na działki budowlane stanowią treść informacyjną planu.

§ 3. 1)

Nr-y załączników do uchwały oraz obr. geodezyjne, których dotyczą

Oznaczenie terenu

Przeznaczenie terenu:

1 obr. Płaciszewo

1MU, 2MU, 3MU, 4MU, 5MU, 6MU, 7MU, 8MU, 9MU, 10MU, 11MU, 12MU, 13MU, 14MU, 15MU, 16MU, 17MU, 18MU, 19MU

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami

1MR, 2MR, 3MR, 4MR, 5MR, 6MR

zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych; ustala się możliwość przekształcenia istniejących zabudowań siedliskowych na funkcję mieszkaniową jednorodzinną lub rekreacji indywidualnej oraz możliwość realizacji zabudowy usługowej

1ZL, 2ZL, 3ZL

lasy

1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW, 15KDW, 16KDW

drogi wewnętrzne

1KD, 2 KD, 3KD, 4KD

drogi publiczne

2 obr. Strzeszewo

1MU, 2MU, 3MU, 4MU, 5MU, 6MU

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami

2 obr. Strzeszewo

1MR, 2MR, 3MR, 4MR, 5MR, 6MR

zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych;ustala się możliwość przekształcenia istniejących zabudowań siedliskowych na funkcję mieszkaniową jednorodzinną lub rekreacji indywidualnej oraz możliwość realizacji zabudowy usługowej

2 obr. Strzeszewo

1KD, 2 KD

drogi publiczne

3 obr. Dreglin

1MU, 2MU, 3MU, 4MU, 5MU, 6MU, 7MU, 8MU, 9MU, 10MU, 11MU, 12MU, 13MU, 14MU, 15MU

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami

3 obr. Dreglin

1MR, 2MR, 3MR, 4MR, 5MR, 6MR, 7MR, 8MR

zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych;ustala się możliwość przekształcenia istniejących zabudowań siedliskowych na funkcję mieszkaniową jednorodzinną lub rekreacji indywidualnej oraz możliwość realizacji zabudowy usługowej

3 obr. Dreglin

1 PU

zabudowa produkcji, składów, magazynów i usług z możliwością realizacji budynku mieszkalnego właścicielskiego

3 obr. Dreglin

1 NO

przepompownia ścieków

3 obr. Dreglin

1 ZN

zieleń nieurządzona

3 obr. Dreglin

1 ZL, 2 ZL, 3 ZL

lasy

3 obr. Dreglin

1KDW,2KDW, 3KDW,4KDW,5KDW

drogi wewnętrzne

3 obr. Dreglin

1KD,2KD

drogi publiczne

4 obr. Kondrajec Szlachecki

1MW

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

4 obr. Kondrajec Szlachecki

1MU,2MU

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami

4 obr. Kondrajec Szlachecki

1ZP

zieleń parkowa

4 obr. Kondrajec Szlachecki

1ZL

las

4 obr. Kondrajec Szlachecki

1KD,2KD

droga publiczna

4 obr. Kondrajec Szlachecki

1KDW

droga wewnetrzna

§ 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) W granicach planu zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określone są ustaleniami:

a) nieprzekraczalnych linii zabudowy

b) zasad kształtowania zabudowy.

2) W granicach planu ustala się tereny oznaczone w rysunku planu symbolem KD terenami lokalizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w przepisach art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1) W granicach planu mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie przyrody wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustawy z tytułu położenia terenów w ”Nadwkrzańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu”.

2) Z tytułu lokalizacji części terenu objętego granicami planu w strefie ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustawy. Na obszarze w strefie ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym. W związku z powyższym ustala się:

a) obowiązek przeprowadzenia (na koszt osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej zamierzającej realizować roboty budowlane) badań archeologicznych oraz wykonania ich dokumentacji;

b) przed rozpoczęciem badań archeologicznych wymagane jest uzyskanie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwolenia na ich prowadzenie;

3) W granicach planu dla terenu 1ZP (załącznik nr 4) mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustawy z tytułu lokalizacji parku podworskiego. Wszelkie działania w obszarze parku podworskiego wymagają pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przeprowadzanie zabiegów ratowniczych, wprowadzanie nowych nasadzeń oraz jakiekolwiek inwestycje winny zachować historyczny układ parku podworskiego z uwzględnieniem istniejących starodrzewów.

4) Na terenie oznaczonym symbolem 1ZN nie zezwala się na budowę budynków w rozumieniu przepisów budowlanych.

5) Tereny oznaczone w rysunku planu symbolami: MW, MU i MR są terenami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową w rozumieniu przepisów odrębnych dotyczących ochrony przed hałasem.

6) Dla terenów oznaczonych w rysunku planu symbolem ZL mają zastosowanie przepisy ustawy o lasach.

§ 6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

1)

Oznaczenie terenu

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy

zał. Nr 4:1MW

1.Dla zabudowy istniejącej zezwala się na: remont, rozbiórkę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynków w rozumieniu właściwych przepisów budowlanych.
2. Zabudowę należy kształtować jako budynki wolnostojące do wysokości trzech kondygnacji, z trzecią kondygnacją jako poddaszem użytkowym.
3. Zadaszenia należy kształtować w formie dachów dwuspadowych lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 30o-45o.
4. Ustala się możliwość lokalizacji budynku gospodarczo-garażowego o wysokości jednej kondygnacji. Zadaszenia należy kształtować jak a pkt. 3.
5. Maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki ustala się w wielkości 30%.
6. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki ustala się w wielkości 25%.

zał. Nr 1:1MU, 2MU, 3MU, 4MU, 5MU, 6MU, 7MU, 8MU, 9MU, 10MU, 11MU, 12MU, 13MU, 14MU, 15MU, 16MU, 17MU, 18MU, 19MU
zał. Nr 2:1MU, 2MU, 3MU, 4MU, 5MU,6MU
zał.Nr 3:1MU, 2MU, 3MU, 4MU, 5MU, 6MU, 7MU, 8MU, 9MU, 10MU, 11MU, 12MU, 13MU, 14MU, 15MU
zał. Nr 4:1MU, 2MU

1. Dla zabudowy istniejącej zezwala się na: remont, rozbiórkę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynków w rozumieniu właściwych przepisów budowlanych.
2. Zabudowę należy kształtować jako budynki wolnostojące do wysokości dwóch kondygnacji, z drugą kondygnacją jako poddaszem użytkowym.
3. Zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie dachów dwuspadowych lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 30o-45o.
4. Ustala się możliwość lokalizacji budynku usługowego o wysokości jednej kondygnacji. Zadaszenia należy kształtować jak w pkt 3.
5. Ustala się możliwość lokalizacji budynku gospodarczo-garażowego o wysokości jednej kondygnacji. Zadaszenia należy kształtować jak w pkt 3.
6. Maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki ustala się w wielkości 25%.
7. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki ustala się w wielkości 50%.

zał. Nr 1:1MR, 2MR, 3MR, 4MR, 5MR, 6MR
zał. Nr 2:1MR, 2MR, 3MR, 4MR, 5MR, 6MR
zał. Nr 3:1MR, 2MR, 3MR, 4MR, 5MR, 6MR, 7MR, 8MR

1. Na działkach zabudowanych zezwala się na: remont, rozbiórkę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynków w rozumieniu właściwych przepisów budowlanych.
2. Zabudowę należy kształtować jako budynki wolnostojące do wysokości dwóch kondygnacji, z drugą kondygnacją jako poddaszem użytkowym.
3. Zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie dachów dwuspadowych lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 30o-45o.
4. Ustala się możliwość lokalizacji budynku usługowego o wysokości jednej kondygnacji. Zadaszenia należy kształtować jak w pkt 3.
5. Ustala się możliwość lokalizacji budynków: gospodarczych, inwentarskich i garażowych o wysokości jednej kondygnacji. Zadaszenia należy kształtować jak w pkt 3.
6. Dla obiektów inżynierskich związanych z produkcją rolną ustala się maksymalną wysokość 15 m.
7. Maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki ustala się w wielkości 25%.
8. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki ustala się w wielkości 50%.

zał. Nr 3:1PU

1.Zabudowę należy kształtować jako budynki wolnostojące do wysokości dwóch kondygnacji.
2. Ustala się możliwość lokalizacji budynku mieszkalnego właścicielskiego. W/w zabudowę należy kształtować jako budynki wolnostojące do wysokości dwóch kondygnacji, z drugą kondygnacją jako poddaszem użytkowym. Zadaszenia w/w zabudowy należy kształtować w formie dachów dwuspadowych lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 30o-45o.
3. Dla obiektów inżynierskich towarzyszących zabudowie podstawowej ustala się maksymalną wysokość 15 m.
4. Maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki ustala się w wielkości 45%.
5. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki ustala się w wielkości 15%.

zał. Nr 3 :1NO

1. Zezwala się na: remont, rozbiórkę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynków w rozumieniu właściwych przepisów budowlanych.
2. Zabudowę należy kształtować jako budynki wolnostojące do wysokości jednej kondygnacji.

2) Nieustalone w planie warunki zabudowy i zagospodarowania terenu regulują (odpowiednio) właściwe przepisy budowlane.

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad podziału nieruchomości na działki budowlane.

1) W granicach planu podziały nieruchomości na działki budowlane powinny spełniać warunki określone dla działki budowlanej przepisami art. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z ustaleniami i rysunkiem planu.

2) Minimalną powierzchnię dla działki budowlanej:

a) w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej ustala się w wielkości 2000 m2 ,

b) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami ustala się w wielkości 1000 m2 ,

c) w zabudowie produkcji, składów, magazynów i usług ustala się w wielkości 4000 m2 .

3) W granicach planu na działkach budowlanych zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami zezwala się na zabudowę w ilości jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i jednego budynku gospodarczo-garażowego oraz jednego budynku usługowego.

§ 8. Ustalenia dotyczące zasad budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1) Drogi i ciągi komunikacyjne.

Oznaczenie terenu

Funkcja komunikacyjna

Klasa techniczna

Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych

zał. Nr 1:1KD, 2KD, 3KD, 4KD
zał. Nr 2:1KD, 2KD

drogi publiczne

L

zgodnie z rejestrem gruntów gminy Glinojeck

zał. Nr 4: 1KD

D

zgodnie z rejestrem gruntów gminy Glinojeck

zał. Nr 3: 1KD

droga publiczna

D

12 m

zał. Nr 3:2 KD
zał. Nr 4: 2KD

drogi publiczne

D

10 m

zał. Nr 1: 8KDW

droga wewnętrzna

-

14 m

zał. Nr 3: 4KDW

droga wewnętrzna

-

12 m

zał. Nr 1:1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW,5KDW, 6KDW, 7KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KD
zał. Nr 3:1KDW, 2KDW, 3KDW,
zał. Nr 4:1KDW

drogi wewnętrzne

-

10 m

zał. Nr 1: 15KDW

droga wewnętrzna

-

zgodnie z wymiarami podanymi w rysunku planu

zał. Nr 1: 16KDW
zał. Nr 3: 5KDW

drogi wewnętrzne

-

8 m

2) Dla terenów w granicach planu zewnętrzny układ komunikacyjny stanowią:

a) załącznik Nr 1 - droga powiatowa,

b) załącznik Nr 2 - droga powiatowa,

c) załącznik Nr 3 - droga krajowa,

d) załącznik Nr 4 - gminna droga publiczna.

3) Dla zabudowy w granicach planu miejsca parkingowe należy lokalizować w granicach działek budowlanych przedmiotowych inwestycji.

4) Dla terenów zabudowy produkcji, składów, magazynów i usług należy zapewnić minimum 3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni użytkowej i 3 miejsca na 10 osób zatrudnionych lub będących użytkownikami.

5) Ustala się obsługę komunikacyjną terenu oznaczonego w rysunku planu (załącznik nr 3) symbolem 1PU z drogi gminnej oznaczonej symbolem 1KD i drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 1KDW.

6) W przypadku budowy sieci gazowych należy wykonać je na warunkach określonych właściwymi przepisami odrębnymi.

7) W granicach planu:

a) każda z działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do zewnętrznych sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej,

b) zaopatrzenie w ciepło każdej z działek budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi należy zapewnić z indywidualnych ekologicznych źródeł ciepła lub przez przyłączenie do sieci gazowej, o której mowa w punkcie 6,

c) zaopatrzenie w wodę należy realizować z gminnej sieci wodociągowej. Zezwala się na indywidualne ujęcia wody,

d) wody opadowe należy odprowadzić na teren nieutwardzony działek budowlanych (alternatywnie zezwala się na inne rozwiązania zgodne z warunkami określonymi przepisami prawa wodnego i budowlanego),

e) w robotach budowlanych elektroenergetycznych (dot. wykonania nowych inwestycji) należy skablować sieci i przyłączenia elektroenergetyczne. Przyłączenie odbiorców do wspólnej sieci elektroenergetycznej na obszarze w granicach planu będzie następowało na ogólnych zasadach przyłączenia odbiorców obowiązujących we właściwym terenowo dysponencie sieci. Rezerwuje się pas terenu w chodnikach ulic dla projektowanej sieci elektroenergetycznej wraz z lokalizacją złączy kablowo-pomiarowych oraz projektowanych stacji transformatorowych.

8) Odprowadzenie ścieków z terenu w granicach planu następuje przez przyłączenie sieci kanalizacji sanitarnej zrealizowanej w w/w terenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, która będzie wykonana zgodnie z „Koncepcją programowo-przestrzenną podciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla gminy Glinojeck”. Do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej ustala się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych. W momencie wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej ustala się nakaz bezwzględnego podłączenia się do w/w sieci i likwidacja zbiorników bezodpływowych.

9) Zasady przyłączeń do sieci, o których mowa w punktach: 6, 7 a) powinny być określone w stosownych warunkach technicznych, wydawanych na podstawie przepisów odrębnych.

10) W granicach planu ustala się możliwość lokalizacji sieci infrastruktury technicznej w granicach działek budowlanych.

11) W granicach planu nie ustala się inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy.

§ 9. Ustalenia dotyczące stawek z tytułu art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

Oznaczenie terenu

Stawka w %

zał. Nr 4:1MW

*

zał. Nr 1:1MU, 2MU, 3MU, 4MU, 5MU, 6MU, 7MU, 8MU, 9MU, 10MU, 11MU, 12MU, 13MU, 14MU, 15MU, 16MU, 17MU, 18MU, 19MU
zał. Nr 2:1MU, 2MU, 3MU, 4MU, 5MU, 6MU
zał. Nr 3:1MU, 2MU, 3MU, 4MU, 5MU, 6MU, 7MU, 8MU, 9MU, 10MU, 11MU, 12MU, 13MU, 14MU, 15MU
zał. Nr 4:1MU, 2MU

20

zał. Nr 1:1MR, 2MR, 3MR, 4MR, 5MR, 6MR
zał. Nr 2:1MR, 2MR, 3MR, 4MR, 5MR, 6MR
zał. Nr 3:1MR, 2MR, 3MR, 4MR, 5MR, 6MR, 7MR, 8MR

*

zał. Nr 3:1PU

30

zał. Nr 3:1NO

*

zał. Nr 3:1ZN

*

zał. Nr 4:1ZP

*

zał. Nr 1:1ZL, 2ZL, 3ZL
zał. Nr 3:1ZL, 2ZL, 3 ZL
zał. Nr 4:1ZL

*

zał. Nr 1:1KD, 2KD, 3KD, 4KD
zał. Nr 2:1KD, 2KD
zał. Nr 3:1KD, 2KD
zał. Nr 4:1KD, 2KD

*

zał. Nr 1:1KDW,2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW, 15KDW, 16KDW
zał. Nr 3:1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW
zał. Nr 4:1KDW

*

*) dla w/w pozycji stawki z tytułu przepisów art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie mają zastosowania

§ 10. 1) W granicach planu tracą moc ustalenia i rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck (uchwała Nr VIII/51/07 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 28 czerwca 2007 r., Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 201 z dnia 05.10.2007 r., poz. 5703).

2) Zamiast w/w ustaleń i rysunku planu w granicach planu obowiązuje treść niniejszej uchwały wraz z rysunkiem planu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Glinojeck.

§ 12. 1) Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Gontarski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe