| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/37/2011 Rady Gminy w Wieniawie

z dnia 25 marca 2011r.

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Wieniawa i zapewnienia im dalszej opieki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr. 142 poz. 1591 z późn. zm. / w związku z art. 11 ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt / tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr. 106 poz. 1002 z późn. zm./, po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Przysusze , oraz zasiągnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Radomiu, Rada Gminy w Wieniawie uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienia im dalszej opieki opisane w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieniawa.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Korba


Załącznik do Uchwały Nr IV/37/2011
Rady Gminy w Wieniawie
z dnia 25 marca 2011 r.

Zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienia im dalszej opieki

1.Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Wieniawa będzie się odbywało sukcesywnie w miarę zaistniałych potrzeb, decyzję w tej sprawie podejmuje Wójt Gminy Wieniawa. 2.Wyłapywaniu będą podlegać bezdomne zwierzęta domowe ( w szczególności psy i koty ) i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się, czy też porzucone zostały przez człowieka oraz wałęsają się bez dozoru właściciela lub opiekuna 3.Informacja o miejscu i terminie wyłapywania bezdomnych zwierząt podana będzie, na co najmniej 21 dni przed planowanym terminem wyłapywania (nie dotyczy wyłapywań interwencyjnych), do wiadomości publicznej w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń i innych miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie gminy Wieniawa. Informacja o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt określa: - miejsce, termin i czas prowadzenia wyłapywania - adres schroniska, z którym gmina ma podpisaną umowę o zapewnienie dalszej opieki wyłapywanym zwierzętom - podmiot dokonujący wyłapywania - informację o możliwości i warunkach odebrania wyłapanego zwierzęcia przez właściciela lub opiekuna 4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych (w szczególności psów i kotów ) powierzone zostanie podmiotowi, z którym Gmina ma podpisaną umowę. Wyłapane bezdomne zwierzęta będą przewożone, niezwłocznie przez dokonującego wyłapywania do wskazanego przez Gminę schroniska dla bezdomnych zwierząt lub prowadzonego przez podmiot wyłapujący, miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska. 5. Umowa o wyłapywanie w szczególności: - wskaże urządzenia i środki ( nie mogące stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapywanych zwierząt ani zadawać im cierpienia ), przy których pomocy zwierzęta będą wyłapywane - określi środek do przewozu zwierząt, spełniający warunki do takiej działalności - zapewni w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną, która spoczywa na podmiocie dokonującym wyłapywanie, - wskaże miejsce przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska 6. Umowa ze schroniskiem, z którym uzgodniono umieszczanie zwierząt po wyłapaniu powinna zagwarantować: - ocenę stanu zdrowia oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej wyłapywanym zwierzętom po uprzednim ustaleniu konieczności udzielenia takiej pomocy. - utrzymywanie wyłapanych zwierząt w schronisku przez 21 dni, w którym to czasie właścicielowi przysługuje prawo ubiegania się o jego wydanie. 7. Umowy wymienione w pkt. 5 i 6, każdorazowo podlegają weryfikacji przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przysusze , któremu są przedstawiane niezwłocznie po podpisaniu. 8.Właściciel chcący odebrać swoje zwierzę ze schroniska, w którym zostało umieszczone po zakończeniu akcji wyłapywania zobowiązany jest: - udokumentować fakt bycia właścicielem zwierzęcia o zwrot którego się zwraca - wpłacić na rzecz schroniska kwotę stanowiącą równowartość kosztów utrzymywania zwierzęcia w tym schronisku. - zwrócić poniesione przez gminę koszty wyłapywania, transportu , leczenia i utrzymania do dnia wydania. 9. Sprzedaż zwierzęcia lub przekazanie do adopcji może nastąpić w przypadku gdy nie odebrane zostanie przez właściciela, po określonym wyżej terminie. 10. W przypadku ustalenia właściciela złapanego bezdomnego zwierzęcia, właściciel zwraca poniesione przez Gminę koszty: - wyłapania zwierzęcia - transportu od miejsca wyłapania do miejsca przetrzymania, - utrzymania zwierzęcia, w tym utrzymania w schronisku, W/w koszty ponosi właściciel niezależnie od tego czy odbierze zwierzę z miejsca w którym zostało umieszczone po zatrzymaniu. 11. Akcja wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom jest finansowana w całości z budżetu Gminy Wieniawa.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Korba

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »