| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/40/2011 Rada Gminy w Parysowie

z dnia 13 czerwca 2011r.

w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkola publicznego w Gminie Parysów

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) Rada Gminy w Parysowie uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Parysów w zakresie podstawy programowej określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego i w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w statucie przedszkola.

§ 2. 1. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, obejmującej koszty następujących zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz edukacyjnych:

1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka,

2) zajęcia artystyczne, rozwijające twórcze uzdolnienia dzieci,

3) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka,

4) zajęcia interaktywne, rozwijające zainteresowania otaczającym światem.

2. Opłatę za jedną godzinę korzystania dziecka ze świadczeń, o których mowa w ust. 1, ustala się w wysokości 1,10 zł i nalicza za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy programowej.

§ 3. Rodzice lub prawni opiekunowie w karcie zgłoszenia dzieci do przedszkola deklarują dzienną liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym przez dziecko z zajęć, o których mowa w § 2.

§ 4. Zakres świadczeń, zasady pobierania opłat miesięcznych za świadczenia, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiadania określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem, a rodzicami lub prawnymi opiekunami.

§ 5. Opłata, o której mowa w § 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka oraz kosztów zajęć dodatkowych prowadzonych na życzenie rodziców lub prawnych opiekunów. Odpłatność za wyżywienie ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, na poziomie kosztów zakupu surowców spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłku.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XX/80/2004 Rady Gminy w Parysowie z 23 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty stałej w Publicznym Przedszkolu w Parysowie.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady


Jadwiga Zając

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dobrzycka

salon i sklep internetowy 9design

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »