| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/88/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 16 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych w formie zaocznej i w systemie kształcenia na odległość


Działając na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r., tj. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii odpowiednich struktur związków zawodowych Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Zatrudnienie nauczyciela na różnych stanowiskach, dla których określony został różny tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin może nastąpić wyłącznie, gdy: 1) nie ma możliwości zastosowania innych rozwiązań przewidzianych przepisami ustawy – Karta Nauczyciela, 2) nauczyciel posiada wymagane kwalifikacje do wszystkich stanowisk na jakich ma być zatrudniony.
§ 2. 1. W przypadku konieczności łączenia różnych wymiarów w ramach jednego stosunku pracy, przy spełnieniu warunków wymienionych w § 1 obowiązkowe pensum dydaktyczne dla nauczycieli ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczycieli zajęć, z zastosowaniem zaokrągleń do pełnej godziny.
2. Godziny realizowane powyżej pensum ustalonego na podstawie ust. 1 są godzinami ponadwymiarowymi.
§ 3. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze, a realizujących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z dziećmi, młodzieżą, słuchaczami oraz na rzecz dzieci i ich rodzin, a także nauczycieli realizujących statutowe zadania ośrodka doskonalenia nauczycieli, ustala się według następujących norm:
L.p. Stanowisko Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin
1 -Nauczyciel zatrudniony w szkole, ośrodku lub poradni psychologiczno-pedagogicznej: prowadzący zajęcia rewalidacyjne (gimnastyka korekcyjna, terapia taktylna, fizjoterapia, dogoterapia, integracja sensoryczna), zajęcia logopedyczne, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, reedukację, terapię psychologiczno-pedagogiczną (biofeedback, metoda Dennisona, metoda Carol Sutton) 20
2 Nauczyciel pedagog, nauczyciel psycholog, nauczyciel logopeda, nauczyciel doradca zawodowy – zatrudniony w szkole, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub poradni psychologiczno-pedagogicznej 20
3 Nauczyciel zatrudniony w ośrodku doskonalenia nauczycieli realizujący zadania doradcy metodycznego 24
2. Zadania doradcy metodycznego, o którym mowa w tabeli wiersz 3 realizowane są w formach określonych w rozporządzeniu ministra właściwego ds. oświaty.
3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli, o których mowa w ust. 1 obowiązuje od dnia 1 września 2011 roku, tj. z początkiem roku szkolnego 2011/2012.
§ 4. 1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin w kształceniu zaocznym lub w systemie kształcenia na odległość wynosi rocznie 648 godzin dydaktycznych (45 min.).
2. Do obowiązkowego wymiaru godzin, o których mowa w ust. 1 zalicza się: 1) godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń, ćwiczeń zajęć praktycznych i konwersatoriów 2) faktycznie zrealizowane godziny: a) poprawa i ocena pracy kontrolnej z danego przedmiotu (nie więcej jak jedna praca kontrolna w semestrze przypadająca na ucznia/słuchacza) – 15 minut; b) poprawa i ocena egzaminu pisemnego lub praktycznego semestralnego lub końcoworocznego – 15 minut na każdego ucznia/słuchacza; c) przeprowadzenie ustnego egzaminu semestralnego lub końcoworocznego – 10 minut na każdego przeegzaminowanego ucznia/słuchacza; d) nadzorowanie i przeprowadzenie pisemnych i praktycznych egzaminów semestralnych lub końcoworocznych, realizowane poza godzinami o których mowa w punkcie 1) – równowartość 2 godzin dydaktycznych; e) innych zajęć pedagogicznych realizowanych z uczniami/słuchaczami przez nauczyciela, o którym mowa w ust 1, w formach przez niego obranych i udokumentowanych zatwierdzonych przez dyrektora szkoły - w wymiarze nie przekraczającym 50 godzin rocznie; f) dla nauczycieli niepełnozatrudnionych wymiar, o którym mowa w podpunkcie e) ulega zmniejszeniu, proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia.
3. Rozliczenie godzin nauczyciela, o których mowa w ust. 2, pkt 1) następuje w każdym semestrze - w okresie semestru nauczyciel obowiązany jest zrealizować wymiar godzin zajęć określonych w arkuszu organizacyjnym oraz ramowym rozkładzie zajęć, z tym że za podstawę rozliczenia przyjmuje się zapisy w dzienniku lekcyjnym, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny nie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
4. Rozliczenie godzin nauczyciela, o których mowa w ust. 2, pkt 2) następuje bezpośrednio po każdym semestrze, z tym że za podstawę rozliczenia przyjmuje się: 1) zestawienie poprawionych i ocenionych prac kontrolnych – zadanie: punkt 2), podpunkt a); 2) protokoły z przeprowadzonych egzaminów oraz zapisy w dzienniku lekcyjnym – zadanie: punkt 2), podpunkt b) i c); 3) zapisy w dzienniku lekcyjnym, zatwierdzone przez dyrektora szkoły – zadanie: punkt 2), podpunkt od d) do f) .
5. Zapisy określone w ust 2, 3 i 4 mają również zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w szkole w systemie dziennym, a uzupełniających etat lub realizujących godziny ponadwymiarowe w szkole zaocznej lub w systemie kształcenia na odległość.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.
§ 6. Tracą moc następujące uchwały: uchwała Nr IV/34/2003 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 stycznia 2003 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć szkolnych w szkołach i placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Węgrowski oraz uchwała Nr XXIV/165/2005 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodnicząca Rady Powiatu

Anna Brodacka-Bartoszuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Koralewski

Aplikant radcowski, ekspert w dziedzinie prawa handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »