| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX.43.2011 Rady Gminy Jasieniec

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadw komunalnych od właścicieli nieruchomosci oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych itransportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz § 2, § 3 i § 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz.U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33), Rada Gminy Jasieniec uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała ustala wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązany jest spełniać następujące warunki:

1)posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

2)dysponować sprawnymi technicznie pojazdami specjalistycznymi do odbierania i transportu odpadów, których konstrukcja uniemożliwia rozpylanie i rozwiewanie ładunku. Pojazdy powinny spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym /Dz. U. z 2005r., nr 108, poz. 908 z póź. zm. / jak i posiadać deklarację zgodności WE lub certyfikat zgodności CE wymagany ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności /Dz. U. z 2004 r., nr 204, poz. 2087 z póź. zm/;

3)oznakować w sposób trwały i widoczny (nazwa i nr telefonu firmy) tabor samochodowy i specjalistyczny oraz własne pojemniki do zbierania odpadów;

4)posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego, odbioru odpadów zebranych selektywnie;

5)dysponować nieruchomością stanowiąca bazę techniczną wyposażoną w miejsce postojowe dla pojazdów oraz w miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów i pojemników.

6)posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy, drogą elektroniczną danych wymaganych przepisami;

7)zapewnić wyposażenie właścicieli nieruchomości w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych lub zapewnić możliwość zakupu lub dzierżawy takich pojemników.

8)posiadać możliwość selekcji odpadów zmieszanych w stopniu umożliwiającym osiągnięcie w kolejnych latach wskaźników odzysku i recyklingu, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2005 r, w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. Nr 103, poz. 872) , w sytuacji gdy selekcja przez właściciela nieruchomości nie będzie realizowana w stopniu wystarczającym.

9)zapewnić ciągłość świadczonych usług w przypadku unieruchomienia własnego sprzętu (awaria, wypadek, inne).

10)zapewnić gotowość zawarcia umów na odbiór odpadów komunalnych z właścicielem lub zarządcą każdej nieruchomości położonej na terenie gminy Jasieniec.

2. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych do instalacji wskazanych w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie:

1)niesegregowane odpady komunalne – na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne i Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych zarządzane przez PPUH „RADKOM” Sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Witosa 76;

2)odpady zielone (roślinne , kuchenne i ogrodowe) - do kompostowni Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych zarządzanej przez PPUH „RADKOM” Sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Witosa 76;

3)z selektywnej zbiórki - do sortowni Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych zarządzanej przez PPUH „RADKOM” Sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Witosa 76;

4)odpady wielkogabarytowe – do instalacji lub Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych zarządzanych przez PPUH „RADKOM” Sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Witosa 76;

5)odpady z remontów - do instalacji lub Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych zarządzanych przez PPUH „RADKOM” Sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Witosa 76.

3. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, a w szczególności: tytułem prawnym do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno- biurowe, umowami kupna- sprzedaży, umowami najmu lub fakturami potwierdzającymi posiadanie środków technicznych o których mowa w pkt. 1 wraz z ich opisem technicznym.

4. Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jasieniec po uzyskaniu zezwolenia zapewnia:

1)odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, na podstawie podpisanych umów, w których określone będą szczegółowe warunki usługi, m.in.: opłaty, częstotliwość odbioru odpadów;

2)prowadzenie działalności z zachowaniem odpowiedniego standardu sanitarno- higienicznego i prawidłowego wykonywania usług, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jasieniec;

3)wyposażenie właścicieli nieruchomości w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych lub zapewnia możliwość zakupu lub dzierżawy takich pojemników;

4)odbiór wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów z remontów;

5)prowadzenie ewidencji umów na świadczenie usług objętych zezwoleniem, w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca przekazywanie Wójtowi wykazu właścicieli nieruchomości z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły; Wykaz musi zawierać: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela lub zarządcy nieruchomości, adres nieruchomości, datę zawarcia lub rozwiązania umowy, ilość zamieszkujących osób, oraz informacje czy na terenie nieruchomości odpady gromadzone są selektywnie;

6)potwierdzenie wykonania usługi poprzez wystawienie zleceniodawcy faktury lub rachunku zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Dokument ten powinien zawierać dane pozwalające ustalić datę lub okres świadczenia usługi, rodzaj i ilość odebranych odpadów komunalnych;

7)ścisłe przestrzeganie przepisów prawa miejscowego, stanowionego przez Radę Gminy Jasieniec, a w szczególności dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminie, gospodarki odpadami i ochrony środowiska.

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zobowiązany jest spełniać następujące warunki:

1)posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

2)dysponować sprawnymi technicznie pojazdami asenizacyjnymi spełniającymi wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r., w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1617);

3)oznakować w sposób trwały i widoczny, nazwą i numerem telefonu firmy tabor samochodowy i specjalistyczny

4)dysponować nieruchomością stanowiącą bazę techniczną wyposażoną w miejsca postojowe dla pojazdów asenizacyjnych oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych;

5)zapewnić gotowość zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z właścicielem lub zarządca każdej nieruchomości położonej na obszarze gminy Jasieniec;

6)posiadać tytuł prawny do dysponowania specjalistycznymi pojazdami, którymi wykonywane będą usługi;

7)posiadać techniczne możliwości mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych i innego sprzętu technicznego używanego do świadczenia wymienionych usług;

8)zapewnić mycie i dezynfekcję pojazdów asenizacyjnych przynajmniej dwa razy w roku;

9)prowadzić dokumentację w zakresie działalności, w tym ewidencję odbieranych nieczystości ciekłych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. Nr 188, poz. 1576);

10)przedłożyć umowę lub pisemne zapewnienie stwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną;

2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, a w szczególności: tytułem prawnym do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno- biurowe, umowami kupna- sprzedaży, umowami najmu lub fakturami potwierdzającymi posiadanie środków technicznych o których mowa w pkt. 1 wraz z ich opisem technicznym.

3. Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jasieniec po uzyskaniu zezwolenia musi zapewnić organizację systemu odbioru nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości poprzez:

1)odbiór nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości, na podstawie podpisanych umów, w których określone będą szczegółowe warunki usługi, m.in.: opłaty, częstotliwość odbioru nieczystości ciekłych.

2)prowadzenie działalności z zachowaniem odpowiedniego standardu sanitarno- higienicznego i prawidłowego wykonywania usług, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jasieniec.

3)prowadzenie ewidencji umów na świadczenie usług objętych zezwoleniem, w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca przekazywanie Wójtowi wykaz właścicieli nieruchomości z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły.

4)potwierdzenie wykonania usługi poprzez wystawienie zleceniodawcy faktury lub rachunku zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Dokument ten powinien zawierać dane pozwalające ustalić datę lub okres świadczenia usługi, rodzaj i ilość odebranych nieczystości ciekłych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości, przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz poprzez umieszczenie w formie elektronicznej na stronie internetowej www.jasieniec.pl.

§ 6. Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady


mgr Bożena Szcześ

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »