Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 131 poz. 4193

Uchwała nr 156/IX/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 15 czerwca 2011r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Piaseczno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje

§ 1.

1. Miejsca stałej sprzedaży oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Piaseczno nie mogą być usytuowane bliżej niż:

- 50 mb od granic szkół,

- 30 mb od granic kościołów,

2. Pomiaru odległości o której mowa w ust. 1 dokonuje się wzdłuż osi ciągów komunikacyjnych od głównego wejścia do punktu sprzedaży do głównego wejścia do obiektów, o których mowa w ust. 1. W przypadku obiektów ogrodzonych odległość mierzona jest od wejścia na teren.

§ 2.

Burmistrz może wyrazić zgodę na jednorazową zmianę miejsca sprzedaży napojów alkoholowych bez zachowania odległości określonych w §1 ust. 1 dla imprez o charakterze społeczno-charytatywnym.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 4.

Traci moc Uchwała nr 55/V/2003r. Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23.01.2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Piaseczno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz uchwała nr 139/VII/2007 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14.03.2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 55/V/2003r. Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23.01.2003 r.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.


Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Piaseczno miejsc sprzedaży oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Dotychczasowe zasady usytuowania w odległości minimum 50mb od granic szkół i kościołów placówek zajmujących się sprzedażą lub podawaniem napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, od 4,5% do 18% oraz powyżej 18% zawartości alkoholu, ulegają zmianie na wnioski mieszkańców gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ w PIASECZNIE


mgr inż. Andrzej Swat

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe