Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 131 poz. 4196

Porozumienie nr 41/2011 Starosty Powiatu Kozienickiego

z dnia 3 czerwca 2011r.

zawarta pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta - mgr Janusz Stąpór,2) Wicestarosta - Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz zwanym dalej "Powiatem", a Gminą Grabów n/Pilicą z siedzibą w Grabowie ul. Pułaskiego 51 reprezentowanym przez: Wójta - Euzebiusza Strzelczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Bożeny Giezek, zwanym dalej ,,Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2011 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 216 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ oraz zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Grabowie n/Pilicą Nr 5.23.2011 z dnia 23.02.2011r, Uchwałą Rady Gminy w Grabowie n/Pilicą Nr 6.30.2011 z dnia 20.04.2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz Uchwałą Nr III/32/2010 z dnia 30.12.2010r. Rady Powiatu Kozienickiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2011.

Strony zawierają Porozumienie następującej treści:

§ 1.

Porozumienie dotyczy realizacji zadania:

- Remont drogi powiatowej nr 1710W Grabów n/Pilicą- Dziecinów

§ 2.

1. Na realizację zadania wymienionego w § 1, Powiat przeznaczy środki finansowe w wysokości:

- 180.000,00 zł

słownie : sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 .

2. Na realizację zadania wymienionego w § 1, Gmina przeznaczy środki finansowe w wysokości :

- 74.000,00 zł

słownie : pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100

§ 3.

Kwoty wymienione w § 2 w łącznej wysokości 254.000,00 zł przeznacza się na Remont drogi powiatowej nr 1710W Grabów

n/Pilicą- Dziecinów

§ 4.

1. Przygotowanie zadania o którym mowa w § 1 powierza się Zarządowi Dróg Powiatowych w Kozienicach.

2. W ramach przygotowania zadania, o którym mowa w § 1, Zarząd Dróg Powiatowych w Kozienicach przygotował:

- dokumentację przetargową z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn.

zmianami

3. Postępowanie przetargowe przeprowadził Zarząd Dróg Powiatowych w Kozienicach.

§ 5.

Szczegółowe warunki wydatkowania i rozliczenia zadania o którym mowa w §1 zostaną określone w drodze odrębnej umowy.

§ 6.

Gmina Grabów n/Pilicą zastrzega sobie prawo uczestniczenia w odbiorze końcowym robót.

§ 7. Powyższe POROZUMIENIE obowiązuje do dnia zakończenia robót i rozliczenia finansowego zadania.

§ 8.

1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Organem uprawnionym do ogłoszenia porozumienia jest Powiat.

§ 9.

Zmiana POROZUMIENIA wymaga pisemnej formy pod rygorem nieważności.

§ 10. POROZUMIENIE zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden egz. otrzymuje

Powiat, 1 egz. Gmina Grabów n/Pilicą, 1 egz. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Starosta


Janusz Stąpór


Wicestarosta


Józef Małaśnicki


Skarbnik Powiatu


Jadwiga Kręcisz

Wójt


Euzebiusz Strzelczyk


Skarbnik Gminy


Bożena Giezek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe