Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 131 poz. 4197

Aneks nr 1/11/BNW/P/61/2011 Gminy Nowy Duninów i Gminy Miasto Płock

z dnia 15 czerwca 2011r.

do porozumienia Nr 3/ONW/P/5/2011 zawartego w dniu 14 stycznia 2011 roku w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy

Tekst pierwotny

zawarty pomiędzy: Gminą Nowy Duninów , zwaną dalej „Gminą Nowy Duninów”, reprezentowaną przez Mirosława Krysiaka – Wójta Gminy Nowy Duninów - na podstawie uchwały Nr 85/XII/07 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie gminnego transportu zbiorowego a Gminą Miasto Płock zwaną dalej „Gminą Miasto Płock”, reprezentowaną przez Andrzeja Nowakowskiego – Prezydenta Miasta Płocka - na podstawie uchwały Nr 270/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie gminnego transportu zbiorowego. o następującej treści:

W związku z postanowieniem Stron, wyrażonym w § 2 ust. 5 porozumienia Nr 3/ONW/P/5/2011 z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy, że wysokość dotacji celowej za okres od 01 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. ustalona zostanie przez Strony aneksem do porozumienia do dnia 30 czerwca 2011 r., Strony postanawiają dokonać następującej zmiany do porozumienia:

§ 1. W § 2 po ust. 5 dodaje się nowy ust. 5a w następującym brzmieniu: „5a. Wysokość dotacji celowej za okres od 01 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wynosi 65.598,97 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) i jest płatna w 6 (sześciu) miesięcznych transzach: 1 (pierwsza) transza w wysokości 10.933,17 zł (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote siedemnaście groszy), 5 transz w wysokości po 10.933,16 zł (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote szesnaście groszy) każda.”.

§ 2. Aneks do porozumienia sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach: trzy dla Gminy Miasto Płock, dwa dla Gminy Nowy Duninów.

§ 3. 1. Aneks do porozumienia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Aneks do porozumienia wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2011 r., pod warunkiem podjęcia w dniu 30 czerwca 2011 r. przez Radę Gminy w Nowym Duninowie stosownej uchwały w zakresie zabezpieczenia w Budżecie Gminy Nowy Duninów na 2011 rok kwoty, o której mowa w § 2 ust. 5a porozumienia.

Prezydent Miasta Płocka


Andrzej Nowakowski

Wójt Gminy Nowy Duninów


Mirosław Krysiak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe