Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 136 poz. 4344

Uchwała nr VIII / 76 / 11 Rady Miejskiej w Warce

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Warka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Warce uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: a) oddziale przedszkolnym – należy przez to rozumieć oddział przedszkolny w szkole podstawowej, b) rodzicu - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego.

§ 2. W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Warka zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 3. Godziny realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określone są w statucie przedszkola/szkoły.

§ 4. 1. Za świadczenia udzielane przez przedszkola/oddziały przedszkolne w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 2 rodzice dziecka są zobowiązani do comiesięcznego uiszczania opłaty. 2. Opłata za świadczenia udzielane ponad czas realizacji podstawy programowej obejmuje: 1) zajęcia opiekuńczo - wychowawcze wspierające prawidłowy rozwój dziecka, tj. a) gry i zabawy rozwijające samodzielność, zainteresowania i umiejętności plastyczne, muzyczne, teatralne, b) zajęcia rozwijające postawy aktywne i wyobraźnię wychowanków, c) zajęcia kształtujące samodzielność, rozwijające umiejętności komunikacyjne, społeczne i emocjonalne, usprawniające i korygujące wady wymowy, d) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka. 2) przygotowanie dzieci do udziału w konkursach artystycznych i okolicznościowych oraz uroczystości z udziałem rodziców, rodziny i przedstawicieli środowiska lokalnego. 3. Ustala się opłatę w wysokości 2, 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń, o których mowa w ust. 2. 4. Miesięczna wysokość opłaty za korzystanie ze świadczeń, o których mowa w ust. 2 jest iloczynem stawki godzinowej określonej w ust. 3 oraz zadeklarowanej przez rodziców liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym ponad czas realizacji podstawy programowej, o którym mowa w § 2. 5. W przypadku nie odbierania dziecka w określonych godzinach, stosownie do wcześniejszej deklaracji rodzica, opłata za każdą rozpoczętą godzinę dodatkowej opieki nad dzieckiem wynosi 5 zł. Niniejsza należność jest doliczana do opłat za korzystanie z usług przedszkola/oddziału przedszkolnego w kolejnym okresie rozliczeniowym. 6. Opłata, o której mowa w ust. 4 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów innych zajęć dodatkowych, organizowanych na zlecenie rodziców. 7. Opłatę wnosi się z góry do dnia 15 każdego miesiąca. W przypadku gdy ten dzień jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień roboczy

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIX/122/07 Rady Miejskiej w Warce z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie: ustalenia stałej opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolach.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady


Łukasz Sławomir Celejewski


Uzasadnienie

W związku z uchwaloną w dniu 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U z 2010 r. Nr 148, poz.991) nowelizacją ustawy o systemie oświaty dotychczasowe uchwały regulujące sposób odpłatności w przedszkolach zachowują moc nie dłużej niż do 31 sierpnia 2011r. Zgodnie z nowymi zapisami art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy określono, że przedszkolem publicznym jest przedszkole, które realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego; zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Organ prowadzący ustala wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ten wymiar.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe