Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 136 poz. 4348

Uchwała nr III/19/2011 Rady Gminy Krasne

z dnia 27 maja 2011r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt. 2 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) Rada Gminy Krasne uchwala co następuje:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Krasne, obniża się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem określonym poniżej: Dyrektor szkoły liczącej do 4 oddziałów - 8 godzin; od 5 do 8 oddziałów - 5 godzin; powyżej 8 oddziałów - 3 godziny.

§ 2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 w odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska,z tym, że obowiązuje on tych nauczzycieli od pierwszego dnia miesiąca nastepującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, o którym mowa w § 1, w całości lub w części, nie dłużej jednak niż na okres jednego roku szkolnego.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego nauczyciela, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły znacznie zwiększą zadania dyrektora.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr III/15/2004 Rady Gminy w Krasnem z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bożena Niska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe