| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/47/2011 Rady Gminy Strzegowo

z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Strzegowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 199Ir, o systemie oświaty (Dz. U. 2 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami)-Rada Gminy Strzegowo uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi świadczone przez Samorządowe Przedszkole w Strzegowie w zakresie podstawy programowej określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17) w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie.

§ 2. Zajęcia organizowane dla dzieci przebywających w przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie, wykraczające poza podstawę programową, są płatne. Obejmują one zajęcia opiekuńczo - wychowawcze, w tym: wspomagające prawidłowy rozwój myślenia, spostrzegania, rozumowania, pamięci, uwagi i wyobraźni, gry i zabawy rozwijające zainteresowania i wiedzę o otaczającym świecie, gry i zabawy ruchowe, zajęcia wspierające rozwój zdolności twórczych dzieci, przygotowanie do różnych konkursów i uroczystości. Dostosowanie do wieku, potrzeb i możliwości dziecka bezpiecznego funkcjonowania podczas zajęć w przedszkolu, w tym: przygotowanie miejsca zabaw, wypoczynku i snu dziecka, nauka samodzielnego korzystania z toalety, mycia zębów, spożywania posiłków, nadzór nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych i grupowych zabaw w pomieszczeniach i na zewnątrz.

§ 3. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia, o którym mowa w § 2 w wysokości 0,12 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami).

§ 4. Opłata, o której mowa w § 3, w przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństwa, zostaje obniżona o 25% za drugie dziecko, za każde następne dziecko o 50%.

§ 5. Rodzice (opiekunowie prawni) w karcie zgłoszenia dzieci do przedszkola, deklarują dzienną liczbę godzin korzystania w roku szkolnym przez dziecko ze świadczeń opiekuńczo - wychowawczych, o których mowa w § 2. Szczegółowy zakres i odpłatności za świadczenia opiekuńczo - wychowawcze, o których mowa w § 2 określa umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka przed lub z chwilą rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzegowo.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XVIII/110/2004 Rady Gminy Strzegowo z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę przedszkola publicznego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Karwowski


Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/47/2011
z dnia 20 kwietnia 2011 roku
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Strzegowie.

Gmina odpowiada za działalność gminnych przedszkoli, w szczególności odnosi się to do obowiązku ich utrzymania, a także odpowiada za właściwą ich organizację zgodną z oczekiwaniami rodziców. Chcąc temu sprostać gmina świadczy w przedszkolach, obok usług oświatowo - wychowawczych także usługi opiekuńczo - wychowawcze. Różnica między tymi usługami polega na tym, że te pierwsze mają charakter obligatoryjny i bezpłatny, drugie natomiast są odpłatne. Świadczenia oświatowo - wychowawcze polegają na realizacji co najmniej 5 godzinnego minimum programowego. Świadczenia opiekuńczo -wychowawcze, są to świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego. Świadczeń tego rodzaju oczekuje od Gminy znaczna część rodziców, z różnych powodów nie są w stanie zapewnić opieki swoim dzieciom. Przedszkola te możliwość im zapewniają w formie odpłatnej usługi opiekuńczo - wychowawczej. Z dniem 1 września 2010 roku weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 13 sierpnia 2010r. Nr 148, poz.991), która doprecyzowuje przepisy związane z wychowaniem przedszkolnym, a w szczególności z ustaleniem odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, oraz za korzystanie z wyżywienia w tych przedszkolach. Znowelizowany art.14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty obliguje organy prowadzące do ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym 5 godzin realizowanej podstawy programowej. W projekcie uchwały w § 2 wyszczególnione są świadczenia opiekuńczo - wychowawcze udzielane przez przedszkole, w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie, w którym realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu nie może mieć charakteru stałego i powinna być określona w stawce za godzinę pobytu wykraczającego poza podstawę programową.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »