Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 141 poz. 4507

Uchwała nr 65/X/11 Rady Powiatu Grodziskiego

z dnia 28 lipca 2011r.

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Grodziskiego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w zw. z art. 403 ust. 1,3,4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), art. 164 ust. 5a, 5b, 5c, 5d ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Spółki wodne mogą otrzymywać dotację w wysokości określonej w budżecie Powiatu Grodziskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych.

2. Przyznając dotację, o której mowa w ust. 1, Zarząd Powiatu Grodziskiego będzie brał pod uwagę następujące kryteria: a) obszar zmeliorowany objęty działalnością wnioskodawcy, b) długość utrzymywanych urządzeń wodnych (melioracyjnych), c) wysokość uchwalonej składki członkowskiej oraz jej ściągalność w minionym roku, d) wysokość zrealizowanego budżetu wnioskodawcy za miniony rok.

§ 2.

1. Spółki wodne mogą ubiegać się o przyznanie dotacji na dofinansowanie robót polegających na bieżącym utrzymaniu wód i urządzeń melioracji wodnych składając wnioski do sekretariatu Starostwa Powiatu Grodziskiego w terminie do dnia 30 czerwca danego roku budżetowego.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć: a) aktualny dokument rejestrowy oraz statut wnioskodawcy, b) oświadczenie, że spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku, c) przedmiar lub zestawienie robót wraz z określeniem ich wartości, d) potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis uchwały budżetowej spółki wodnej.

§ 3.

Decyzję o przyznaniu dotacji Zarząd Powiatu Grodziskiego podejmuje w drodze uchwały biorąc pod uwagę takie aspekty jak przeciwdziałanie dekapitalizacji urządzeń wodnych oraz wysokość środków w budżecie Powiatu Grodziskiego przeznaczonych na dotacje dla spółek wodnych.

§ 4.

1.Spółki wodne zostaną poinformowane pisemnie o udzieleniu lub odmowie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Grodziskiego. 2. Odmowa udzielenia dotacji winna zawierać uzasadnienie.

§ 5.

1. Warunkiem udzielenia przez Powiat Grodziski dotacji, o której mowa w § 1, jest zawarcie pisemnej umowy ze spółką wodną reprezentowaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu spółki.

2. Umowa powinna określać w szczególności:

a) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin wykonania zadania, b) wysokość dotacji i tryb płatności,

c) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 30 listopada danego roku budżetowego, d) tryb kontroli wykonywania zadania, e) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,

f) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż określony w przepisach ww. ustawy o finansach publicznych.

§ 6.

1. Zarząd Powiatu Grodziskiego zobowiązany jest do sprawowania nadzoru i oceny realizacji umów oraz egzekwowania zwrotu każdej dotacji przekazanej z budżetu Powiatu, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości.

2. Nadzór nad wykonaniem umowy prowadzi się w sposób określony w umowie, w szczególności w zakresie: a) kontroli wykonania zadania, b) sposobu gospodarowania przyznaną dotacją i jej wykorzystania oraz rozliczenia, c) prowadzenia dokumentacji umożliwiającej ustalenie kosztów realizowanych zadań.

§ 7.

1. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji z budżetu Powiatu następuje na podstawie: a) protokołów odbioru wykonanych prac,

b) faktur , rachunków i innych dokumentów stwierdzających poniesione koszty wraz z potwierdzeniami ich zapłaty.

2. Rozliczenie wykonania zadań i wykorzystania dotacji z budżetu Powiatu przez spółki wodne powinno nastąpić w terminie 15 dni po wykorzystaniu dotacji.

§ 8.

1. Niewykorzystana część dotacji celowej podlega zwrotowi na konto Starostwa Powiatu Grodziskiego. W przypadku nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji będą naliczane odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w sposób określony w umowie.

2. Brak rozliczenia dotacji w ustalonym w umowie terminie bądź świadome podanie nieprawdziwych danych skutkuje decyzją o obowiązku zwrotu w całości dotacji przyznanej z budżetu Powiatu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od daty przekazania dotacji na rachunek wnioskodawcy.

§ 9. Zarząd Powiatu Grodziskiego przedstawia Radzie Powiatu do 31 marca roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji informację o udzielonych spółkom wodnym dotacjach z

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego


Wojciech Hardt

Załącznik do Uchwały Nr 65/X/11
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 lipca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do Uchwały Nr 65

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe