| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OWA-4210-45(4)/2011/9183/VIIzm2/KM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 29 lipca 2011r.

w sprawie zatwierdzenia drugiej zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Usługowego "PIASECZNO" Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r.
Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501
i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173 i Nr 106, poz. 622) w związku z art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530 oraz z 2011 r. Nr 135, poz. 789) oraz art. 104 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego,


po rozpatrzeniu wniosku

przedsiębiorstwa energetycznego:

Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Usługowego "PIASECZNO" Sp. z o.o.
z siedzibą w Piasecznie

zwanego dalej: "Przedsiębiorstwem",które posiada:

- numer 0000087343 w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

- numer identyfikacji podatkowej (NIP): 123-07-87-352,


zawartego w piśmie z dnia 8 lipca 2011 r. (znak: L.dz. 58/11/W) uzupełnionego następnie pismem z dnia 28 lipca 2011 r., w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła,


postanawiam


zatwierdzić ustalony przez Przedsiębiorstwo i stanowiący załącznik do niniejszej decyzji aneks nr 2 do taryfy dla ciepła nr 7, zatwierdzonej decyzją z dnia 12 lipca 2010 r. nr OWA-4210-14(8)/2010/9183/VII/TKŁ, na okres do 30 czerwca 2012 r., zmienionej decyzją z dnia 15 grudnia 2010 r., nr OWA-4210-79(5)/2010/9183/VII/TKŁ.U Z A S A D N I E N I E


Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje na:

- wytwarzanie ciepła - decyzją nr WCC/1164/9183/W/OWA/2008/IRŚ z dnia 11 stycznia 2008 r.,

- przesyłanie i dystrybucję ciepła - decyzją nr PCC/1140/9183/W/OWA/2008/IRŚ z dnia 11 stycznia 2008 r.,


ustaliło taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona decyzją z dnia 12 lipca 2010 r. nr OWA-4210-14(8)/2010/9183/VII/TKŁ, na okres do 30 czerwca 2012 r. oraz zmieniona decyzją z dnia 15 grudnia 2010 r., nr OWA-4210-79(5)/2010/9183/VII/TKŁ.

Pismem z dnia 8 lipca 2011 r. (znak: L.dz. 58/11/W), Przedsiębiorstwo zwróciło się z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany ww. taryfy w zakresie wysokości określonych w niej cen i stawek opłat za ciepło w związku ze zmianą wysokości kosztów zakupu paliwa gazowego.


Wniosek Przedsiębiorstwa w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła dotyczy prowadzonej przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców z terenu miejscowości Piaseczno, dla których ciepło wytwarzane jest w kotłowni opalanej gazem ziemnym wysokometanowym.


Uzasadnieniem powyższej zmiany jest okoliczność przewidziana w § 28 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), tj. istotny wzrost kosztów zakupu paliwa gazowego w stosunku do tych kosztów, które stanowiły podstawę kalkulacji w obecnie obowiązującej taryfy dla ciepła zatwierdzonej przez Prezesa URE, spowodowany zmianą cen paliwa gazowego, które zostały przedstawione w taryfie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DTA-4212-12(11)/2011/652/IV/AG z dnia 30 czerwca 2011 r.


W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy dla ciepła zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 - 46 Prawa energetycznego oraz przepisami rozporządzenia taryfowego.


Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.


W niniejszej sprawie, słuszny interes strony przejawia się w uprawnieniu do zapewnienia Przedsiębiorstwu pokrycia przez zmianę taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności w zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciepło, a koszty paliwa gazowego stanowią podstawową pozycję kosztów dostarczania ciepła do odbiorców z terenu miejscowosci Piaseczno.


Zważywszy, iż w niniejszej sprawie uznałem, że zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, umożliwiające zmianę decyzji, postanowiono orzec, jak w sentencji.


P O U C Z E N I E


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).


2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, ul. Canaletta 4, 00 - 099 Warszawa.


3. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53 tab. 4 pkt 1).


specjalista
Katarzyna MazurekOtrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe "PIASECZNO" Sp. z o.o., ul. Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno

2. Wojewoda Mazowiecki

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Główny Specjalista w Oddziale Centralnym Urzędu Regulacji Energetyki


Renata Wysocka

Załącznik do Decyzji Nr OWA-4210-45(4)/2011/9183/VIIzm2/KM
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 29 lipca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

PCU Piaseczno zm. taryfy0001

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

Fundacja podejmuje działania mające na celu zwalczanie handlu kobietami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »