| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/75/2011 Rady Powiatu w Zwoleniu

z dnia 22 lipca 2011r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadajacych Powiatowi Zwoleńskiemu i jego jednostkom organizacyjnym

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty powiatowych należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Zwoleńskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym, na podstawie przepisów szczególnych lub umów zawartych na podstawie prawa cywilnego od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”, a także określa warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których zastosowana ulga stanowić będzie dla dłużnika pomoc publiczną w rozumieniu odrębnych przepisów. 2. Przepisów uchwały nie stosuje się do należności przypadających na rzecz Powiatu i jego jednostek organizacyjnych, których szczegółowe zasady, tryb umarzania i odraczania spłaty oraz rozkładania należności na raty określają odrębne przepisy, a także do należności, które zgodnie z przepisami prawa lub zawartymi porozumieniami, stanowią dochód Skarbu lub Budżetu Państwa.

§ 2. 1. Należności pieniężne – z zastrzeżeniem podanym w §6 - mogą być umarzane w całości lub w części, jeżeli : 1)osoba fizyczna –zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku, albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego ,których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł, 2)osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie, 3)zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne, 4)jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji, 5)zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny, 2.W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, umorzenie należności może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umarzania zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 3. W przypadkach szczególnych, uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi oraz przy uwzględnieniu przepisów podanych w §6, Zarząd Powiatu na pisemny i uzasadniony wniosek dłużnika, może: 1) umorzyć część należności od dłużnika, 2) odroczyć termin spłaty całości lub części należności, 3) rozłożyć płatność całości lub części należności na raty, biorąc jednakże pod uwagę aktualne i przyszłe możliwości płatnicze dłużnika, oraz uzasadniony interes powiatu.

§ 4. 1.Zarząd Powiatu, jest również uprawniony do umarzania, odraczania terminu płatności lub rozkładania na raty spłaty odsetek za zwłokę w płatności tych należności oraz do umarzania odraczania terminu płatności lub rozkładania na raty spłaty innych należności ubocznych na zasadach określonych w niniejszej uchwale. 2.Nie nalicza się odsetek od należności cywilnoprawnych stanowiących dochody własne powiatu, gdy ich wysokość nie przekracza 7 złotych.

§ 5. 1.Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty, dokonanego na wniosek dłużnika następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego, w formie pisemnej . 2.W przypadkach określonych w §2 ust.1pkt 1,2 i 4 umorzenie należności następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli Zarządu Powiatu.

§ 6. 1.Przepisy niniejszej uchwały stosuje się z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 roku Nr 59 poz. 404 z późn. zm.) 2. W przypadku kiedy - wnioskowana lub planowana do zastosowania dla dłużnika - ulga w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym (tj. umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie płatności na raty) stanowić będzie (lub może stanowić) dla niego pomoc publiczną, w rozumieniu w/w przepisów, dopuszcza się – w ramach niniejszej uchwały – udzielanie jedynie pomocy „de minimis” i tylko pod warunkiem, że dłużnik jest przedsiębiorcą czynnym, tj. nie postawionym w stan likwidacji lub upadłości, oraz spełnia on co najmniej – określone przepisami prawa – warunki formalne do uzyskania takiej pomocy.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXIX /269/ 2009 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych powiatu oraz jego jednostek organizacyjnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych .

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU


mgr Edward Rybak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »