Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 142 poz. 4544

Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy w Jastrzębi

z dnia 29 czerwca 2011r.

opłaty za dodatkową usługę świadczoną w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Jastrzębia

Tekst pierwotny

Na podstawie art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz.2572 z póź. zm./ oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj .Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm) Rada Gminy w Jastrzębi uchwala co następuje:

§ 1. Przedszkole prowadzone przez Gminę Jastrzębia świadczy dwojakiego rodzaju usługi:

1) Usługę oświatowo – wychowawczą, bezpłatną – polegającą na realizacji co najmniej 5 godzinnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, na zasadach określonych w statucie przedszkola.

2) Usługę opiekuńczo – bytową, odpłatną - polegającą na sprawowaniu przez przedszkole nadzoru nad dzieckiem zleconego przez rodziców, stanowiącą świadczenie wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego i realizowaną poza czasem przeznaczonym na jej realizację.

§ 2. Na usługę w § 1 ust.2 składa się:

1) Dostosowanie do wieku , potrzeb i możliwości dziecka zajęć zapewniających mu bezpieczne funkcjonowanie w przedszkolu:

a) przygotowanie miejsca zabaw, wypoczynku i snu dziecka,

b) nauka samodzielnego korzystania z toalety, mycie zębów i spożywanie posiłków

c) nadzór nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych i grupowych zabaw w pomieszczeniach i na zewnątrz.

2) Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach przedszkolnych , środowiskowych oraz imprezach artystycznych i okolicznościowych.

3) Gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka.

4) Gry i zabawy wspomagające rozwój umysłowy dziecka oraz rozwijające zainteresowania dziecka.

§ 3. 1) Ustala się opłatę za jedną godzinę świadczeń, o których mowa w § 1 ust.2 w wysokości 1,75 złotych . Opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia.

2) Opłatę miesięczna ustala się na podstawie stawki godzinowej określonej w ust.1 oraz liczby godzin, w czasie których dziecko korzysta ze świadczeń określonych w § 1 ust.2.

3) Przez miesiąc rozliczeniowy obowiązujący w przedszkolu rozumie się 20 dni roboczych.

4) W przypadku całodniowej lub dłuższej nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w pkt 1 podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w których dziecko było nieobecne za każdy dzień absencji w miesiącu poprzednim.

§ 4. 1) Umożliwia się stosowanie zwolnienia z opłat określonych w § 3 ust.1 i 2 w przypadku:

- wypadków losowych rodziców lub opiekunów dziecka a w szczególności: zgon, trwałe kalectwo, długotrwała choroba, pożar itp.

2) Do udzielenia zwolnień o których mowa w 4 ust.1 właściwy jest dyrektor przedszkola po uzyskaniu akceptacji organu prowadzącego.

§ 5. Opłaty o których mowa w § 3 ust.1 i 2 wznoszone są przez rodziców ( opiekunów prawnych) do dnia 3 każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczona była usługa.

§ 6. Rodzice ( opiekunowie prawni) w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola deklarują dzienną liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym przez dziecko ze świadczeń opiekuńczo – bytowych o których mowa w § 2.

§ 7. Szczegółowy zakres odpłatności za usługę opiekuńczo – bytową o której mowa w § 1 ust.2 określa umowa między dyrektorem przedszkola a rodzicem ( opiekunem prawnym) dziecka przed lub z chwilą uczęszczania dziecka do przedszkola.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr 25/2001 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 31.08.2001 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z usług Samorządowego Przedszkola w Jastrzębi, oraz Uchwała Nr 34/2001 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 30.11.2001 r. w sprawie reasumpcji uchwały nr 25/2001 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 31.08.2001 r. dotyczącej ustalenia opłaty za korzystanie z usług Samorządowego Przedszkola w Jastrzębi.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Dyrektorowi przedszkola.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od dnia 01 września 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy


Zygmunt Kamiński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe