| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/46/2011 Rady Gminy Radziejowice

z dnia 19 kwietnia 2011r.

w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Radziejowice przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Na podstawie art. 14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) , art. 7 ust.1 pkt. 8 art. 40 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).Rada Gminy Radziejowiceuchwala

§ 1. Ustala się opłaty miesięczne za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie Gminy Radziejowice w zakresie świadczeń wykraczających poza podstawę programową określoną w odrębnych przepisach.

§ 2. 1. Podstawa programowa w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach na terenie Gminy Radziejowice realizowana jest w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Pobyt dzieci w Przedszkolach i Oddziałach Przedszkolnych w szkołach w zakresie nauczania i wychowania obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego określają odrębne przepisy. 5 godziny pobyt dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym jest bezpłatny.

3. Podstawą programową w Przedszkolach i Oddziałach Przedszkolnych objęty jest pobyt dzieci np.w godzinach od 8.00 do 13.00.

§ 3. 1. Po czasie wymienionym w § 2 ust. 3 świadczenia i usługi realizowane są odpłatnie.

2. Opłata za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne Określone w § 3 ust. 1 liczona jest procentowo od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego w danym roku na podstawie odrębnych przepisów, z zaokrągleniem do pełnych złotych.

3. Wysokość opłat świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 wynosi miesięcznie:

a/ 6 godzin dziennie – 8,5% minimalnego wynagrodzenia

b/ 7 godzin dziennie – 9,0% minimalnego wynagrodzenia

c/ 8 godzin dziennie – 9,5% minimalnego wynagrodzenia

d/ 9 godzin dziennie – 10% minimalnego wynagrodzenia

e/ 10 godzin dziennie – 10,5% minimalnego wynagrodzenia

§ 4. Opłata miesięczna świadczenia wykraczająca poza podstawę programową nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.

§ 5. 1. Ustala się ulgę w uiszczeniu opłaty, o której mowa w § 3 ust. 3 w wysokości 25% w przypadku, gdy z usług Przedszkola , Oddziału Przedszkolnego korzysta jednocześnie drugie dziecko z rodziny.

2. Opłaty, o których mowa w § 3 ust. 3 nie pobiera się za trzecie i kolejne dziecko, gdy z usług przedszkola lub oddziału przedszkolnego korzysta troje lub więcej dzieci z tej samej rodziny.

3. Zniżek, o których mowa w § 5 ust. 1 udziela Dyrektor Przedszkola, Szkoły na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych.

§ 6. 1. Czas pobytu dziecka w Przedszkolu, Oddziale Przedszkolnym, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielonych przez Przedszkole, Oddział Przedszkolny oraz zasady pobierania opłat za świadczone usługi reguluje umowa zawarta pomiędzy rodzicami bądź opiekunami prawnymi dziecka a Przedszkolem.

2. Podstawa zawarcia umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 jest wniosek rodziców/prawnych opiekunów złożony w czasie rekrutacji do Przedszkola, Oddziału Przedszkolnego.

3. Na podstawie stawki opłaty, o której mowa w § 3 ust. 3 oraz liczby godzin pobytu dziecka w Przedszkolu , Oddziale Przedszkolnym, określonej w umowie, o której mowa w ust. 1, Dyrektor Przedszkola, Szkoły podaje do wiadomości rodziców bądź opiekunów dziecka wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie ze świadczeń.

4. Miesięczna opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu, Oddziale Przedszkolnym naliczana jest 5-tego dnia każdego miesiąca, według zadeklarowanej przez rodziców/ opiekunów w umowie ilości godzin pobytu dziecka w placówce.

5. W przypadku, gdy Przedszkole, Oddział Przedszkolny nie może świadczyć swych usług z przyczyn losowych opłatę za pobyt dziecka w placówce pomniejsza się za każdy dzień zamknięcia placówki.

§ 7. 1. Opłatę dzienną za wyżywienie dziecka w czasie pobytu w Przedszkolu, Oddziale Przedszkolnym ustala Dyrektor Przedszkola, Oddziału Przedszkolnego w porozumieniu z organem prowadzącym.

2. Szczegółową odpłatność za posiłki zgodnie z określoną ust. 1 opłatą, z uwzględnieniem zakresu korzystania z posiłków przez dziecko, ustala Dyrektor Przedszkola, Oddziału Przedszkolnego w umowie, o której mowa w § 6 ust. 1.

3. Miesięczna opłata za wyżywienie ustalona zgodnie z ust. 1 i 2, ulega stosownemu obniżeniu w przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu, Oddziale Przedszkolnym lub nieskorzystania ze wszystkich bądź niektórych posiłków za każdy dzień, pod warunkiem zawiadomienia Przedszkola, Oddziału Przedszkolnego o niej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

4. Przedszkola, Oddziały Przedszkolne, które nie posiadają własnego zaplecza kuchennego korzystają z usług gastronomicznych typu catering.

§ 8. 1. Przedszkola, Oddziały Przedszkolne mogą organizować zajęcia dodatkowe dla chętnych, które nie są związane z usługami opiekuńczymi i nie wynikają z podstawy programowej:

1) rytmika,

2) język obcy,

3) zajęcia taneczne,

4) koncerty edukacyjne,

5) inne organizowane w Przedszkolu, Oddziale Przedszkolnym na życzenie lub za zgodą rodziców.

2. Koszty zajęć, o których mowa w § 8 ust. 1 ponoszą rodzice/ prawni opiekunowie dziecka.

§ 9. 1. W przypadku pozostawienia dziecka w Przedszkolu, Oddziale Przedszkolnym w czasie wykraczającym poza czas pracy placówki rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za każda rozpoczętą godzinę w wysokości określonej w statucie Przedszkola.

2. Należność wymieniona w § 9 ust. 1 zostanie doliczona do opłat za korzystanie z usług Przedszkola, Oddziału Przedszkolnego w kolejnym okresie rozliczeniowym.

3. Nie pobiera się opłaty wymienionej w § 3 ust. 3 od dzieci oczekujących na odjazd autobusu szkolnego.

§ 10. 1. W okresie przerwy wakacyjnej ( lipiec, sierpień) Przedszkola, Oddziały Przedszkolne mogą świadczyć odpłatnie usługi opiekuńcze nad dzieckiem w wymiarze minimum 6 godzin dziennie dla grupy liczącej co najmniej 10 dzieci.

2. Opłata, o której mowa w § 10 ust. 1 naliczana będzie zgodnie z § 3 ust. 3.

3. Na świadczenie usług wymienionych w § 10 ust. 1 rodzic/ prawny opiekun zobowiązany jest podpisać umowę z Dyrektorem Przedszkola, Szkoły.

§ 11. Tracą moc uchwały Rady Gminy w Radziejowicach Nr XXXVIII/209/2001 z dnia 15 października 2001 r. w sprawie odpłatności za dzieci uczęszczające do Przedszkoli w Gminie Radziejowice oraz uchwały ją zmieniające:

1. Nr XXI/118/2004 z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej odpłatności za dzieci uczęszczające do Przedszkoli w Gminie Radziejowice.

2. Nr V/33/2001 z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały dot. odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Radziejowice.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejowice.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Radziejowice


Urszula Ciężka


Uzasadnienie

Zgodnie z art.6 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) przedszkolem publicznym, oddziałem przedszkolnym jest przedszkole, oddział przedszkolny, które realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego, zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Jednak w sytuacji, gdy czas realizacji podstawy programowej zostaje przekroczony, za dodatkowe świadczenia ustala się opłatę. Przygotowana uchwała gwarantuje, że przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w gminie Radziejowice zapewniają bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie. Uchwała zmienia sposób obliczania opłaty za korzystanie z usług przedszkoli, oddziałów przedszkolnych które wykraczają poza realizację podstawy programowej.

Przyjęto procentowy wskaźnik obliczenia odpłatności za dodatkowe świadczenia w relacji do minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na zasadach i w trybie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami).

Przyjęty sposób obliczania w przypadku korzystania przez dziecko ze świadczeń realizowanych w wymiarze ponad podstawę programową przedstawia się następująco

( odpłatność miesięczna):

1) 6 godzin dziennie – 8,5% minimum wynagrodzenia za pracę, co stanowi - 117,81 zł.

2) 7 godzin dziennie – 9,0% minimum wynagrodzenia za pracę, co stanowi - 124,74 zł.

3) 8 godzin dziennie – 9,5% minimum wynagrodzenia za pracę, co stanowi - 131,67 zł.

4) 9 godzin dziennie – 10% minimum wynagrodzenia za pracę, co stanowi - 136,60 zł.

5) 10 godzin dziennie – 10,5% minimum wynagrodzenia za pracę, co stanowi – 145,53 zł.

Dla porównania świadczenia za godziny ponad podstawę programową w sąsiednich gminach są następujące:

Żyrardów – 0,2% kwoty bazowej , dziennie za jedną godzinę

Wiskitki – 10% kwoty bazowej miesięcznie

Wprowadzenie niniejszej uchwały jest zasadne, gdyż zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U.Nr 148, poz. 991) dotychczasowe uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego zachowują moc do czasu wydania uchwał przewidzianych w art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2011 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »