Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 147 poz. 4678

Uchwała nr VIII/34/2011 Rady Gminy Borowie

z dnia 21 lipca 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Borowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. z 2004 roku Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.); Rada Gminy Borowie postanawia co następuje:

§ 1.

1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Borowie zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w ramach podstawy programowej w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę o której mowa w ust. 1 określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.

§ 2.

Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpłatność za:

1. Korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 obejmują realizację zadań opiekuńczo wychowawczych w zakresie:

1) fachowej opieki pedagogicznej,

2) adaptacji dziecka w środowisku przedszkolnym,

3) wspierania indywidualnych zainteresowań i uzdolnień dzieci,

4) organizowania zajęć sportowych i imprez okolicznościowych,

5) prowadzenia zajęć relaksacyjno – wyciszających,

6) zapewnieniu bezpieczeństwa i opieki podczas samodzielnych, indywidualnych zabaw w sali lub na świeżym powietrzu.

§ 3.

1. Ustala się miesięczną opłatę za korzystanie przez dziecko ze świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 2 w wysokości 0,047 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów - za każdą rozpoczętą godzinę.

2. Zasady korzystania z opieki przedszkolnej oraz sposób pobierania opłat za świadczone usługi określa umowa cywilno –prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka przed lub z chwilą rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola.

§ 4.

1. Opłata, o której mowa nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych prowadzonych na życzenie rodziców przez przedszkole lub inne podmioty np. rytmika, język obcy.

2. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr XXIV/132/2009 Rady Gminy Borowie z dn. 29.05.2009 r. w sprawie ustalenia opłat za zaświadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Borowie.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 01.09.2011 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Alicja Szaniawska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe