Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 147 poz. 4681

Uchwała nr XIV/73/11 Rady Miejskiej w Tarczynie

z dnia 4 sierpnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tarczynie Nr XIII/67/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole w Tarczynie prowadzone przez Gminę Tarczyn

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póz. zm. ) oraz art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Rada Miejska w Tarczynie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/67/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole w Tarczynie prowadzone przez Gminę Tarczyn wprowadza się następujące zmiany: w § 2 dodaje się ust. 4 i ust. 5 w brzmieniu: „ 4. W przypadku nieobecności dziecka opłatę o której mowa w ust. 1 , nie nalicza się za dni nieobecności, począwszy od dnia następującego po dniu zgłoszenia nieobecności. 5. Szczegółowy zakres i zasady odpłatności za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze świadczone przez Przedszkole, o których mowa w § 1, określa umowa cywilno prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Jan Dębski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe